Disclaimer
& Voorwaarden

VOORWAARDEN DEELNAME ONLINE CHALLENGE

1. Definities

Instagram account: een persoonlijk instagram account van de deelnemer. Volledig in beheer van deelnemer.

online challenge: een door Dutch Gymnastics georganiseerde online wedstrijd die is geplaatst op de Website, waarin een deelnemer wordt gevraagd om één of meerdere inzendingen te ontwikkelen. Hierbij kunnen prijzen worden gewonnen.

Deelnemer: een natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar of een rechtspersoon die via zijn/haar persoonlijke instagram account video’s post met als doel challenges te volgen en/of deel te kunnen nemen aan één of meerdere challenges. Alle personen onder 18 jaar, kunnen uitsluitend deelnemen door vertegenwoordiging van gezaghebbende ouder(s)/voogd(en).

Inzending: door de Deelnemer via eigen persoonlijke instagram account geüploade inzending naar aanleiding van een bepaalde challenge.

Website: de website www.dutchgymnastics.nl/beamazeddg

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers aan challenges van Dutch Gymnastics. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Men is Deelnemer als men een video heeft gepost op zijn/haar eigen persoonlijke account en voldoet aan de gestelde # en tags voor een bepaalde challenge. Door deelname aan de challenge, gaat men als gebruiker akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en bijhorende informatie (briefings, privacyvoorwaarden). Dutch Gymnastics heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment aan te passen. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gebracht.

3. Werkwijze Dutch Gymnastics online challenge

3.1 Dutch Gymnastics online challenge biedt een online mogelijkheid voor deelnemers waar zij deel kunnen nemen aan een door Dutch Gymnastics georganiseerde online challenge. Deelnemers kunnen hierop reageren door hun Inzending te uploaden op een eigen persoonlijk instagram account o.v.v. de gestelde # en tags. En kunnen hiermee prijzen winnen.

3.2 Dutch Gymnastics behoudt te allen tijde het recht Deelnemers te weigeren, een challenge te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot deelname te ontzeggen.

4. challenges

4.1 Dutch Gymnastics online challenge brengt een challenge onder de aandacht bijvoorbeeld door het versturen van e-mails, promotie en door plaatsing van informatie op haar Website. Deelnemers die mee willen doen aan een bepaalde challenge, dienen voor de deadline hun Inzending te uploaden. De Inzending moet voldoen aan de in deze voorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. Inzendingen ontvangen na de deadline, worden niet in behandeling genomen.
4.2 Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de challenges van onlinechallenges.org, mits men ouder is dan 18 jaar. Alle personen onder 18 jaar, kunnen uitsluitend deelnemen door vertegenwoordiging van gezaghebbende ouder(s)/voogd(en). Voldoet men niet aan deze voorwaarde, dan is deelname niet mogelijk.
4.3 Het is niet mogelijk om met Dutch Gymnastics online challenge en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van een challenge.
4.4 Dutch Gymnastics online challenge kan nadere informatie (briefings) verstrekken over de betreffende challenge. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.
4.5 Dutch Gymnastics online challenge neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van een challenge van een Organisatie op haar Website, doch is niet aansprakelijk voor typefouten of eventuele onjuistheden.

5. Uploaden en publicatie inzending

5.1 Deelnemers kunnen hun Inzending uploaden via hun eigen persoonlijke instagram account o.v.v. de gestelde # en tags, zodat de jury deze inzending(en) vervolgens online kan bekijken.
5.2 Als men deelneemt aan een Dutch Gymnastics online challenge gaat men er automatisch mee akkoord dat zijn/haar deelname, het ingezonden concept, met naam e.d. (zoals naam, woonplaats en leeftijd) gepubliceerd kan worden op www.dutchgymnastics.nl/beamazed. Als men besluit zijn/haar deelname terug te trekken, zullen deze resultaten zichtbaar blijven (bijvoorbeeld op de winnaarspagina).

6. Deelname in groepen

6.1 Bij Dutch Gymnastics online challenge is het mogelijk om met meerdere personen gezamenlijk één Inzending in te leveren. De prijzen worden uitgekeerd aan de hoofddeelnemer (degene die de Inzending via zijn Account uploadt) en deze zal de prijzen zelf onder de overige groepsleden dienen te verdelen.

7. Meerdere inzending per deelnemer toegestaan

7.1 Het is toegestaan om meerdere inzendingen per challenge te uploaden, tenzij anders staat vermeld in de “briefing” van een specifieke challenge.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Als Deelnemer aan Dutch Gymnastics online challenge gaat men met de Inzending van zijn/haar concept akkoord, dat zijn/haar content wordt gebruikt voor promotie doeleinden binnen Dutch Gymnastics online challenge campagnes.

9. De prijzen

9.1 De winnaars worden bekend gemaakt op de Website en kunnen in aanmerking komen voor prijzen.
9.2 De prijzen zullen worden toegestuurd of persoonlijk uitgereikt op een nader te bepalen moment.

10. Adresgegevens & prijzen

10.1 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van het juiste adresgegevens. Dutch Gymnastics online challenge is nimmer aansprakelijk indien het adres onjuist is doorgegeven.
10.2 De prijzen zijn tot één jaar na bekendmaking van de uitslag door Deelnemer op te eisen.

11. Verboden informatie

11.1 In dit artikel is een niet-uitputtende lijst opgenomen met informatie die Deelnemers niet mogen opnemen c.q. vermelden in of bij hun Inzending. Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending niet de volgende informatie bevat:
– informatie die discriminerend is of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
– informatie die in strijd is met de goede zeden;
– informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; – informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

12. Aansprakelijkheid Dutch Gymnastics online challenge

12.1 Dutch Gymnastics online challenge is niet aansprakelijk voor de inhoud van de challenges en de briefings, de beoordeling van de concepten, het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.
12.2 Hiernaast is Dutch Gymnastics online challenge niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan challenges en/of enige aanverwante dienstverlening van Dutch Gymnastics online challenge.

12.3 Dutch Gymnastics online challenge is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is Dutch Gymnastics online challenge niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website van Dutch Gymnastics online challenge ter beschikking stellen. Dutch Gymnastics online challenge geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.

12.4 Deelnemer vrijwaart Dutch Gymnastics online challenge voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van de (inhoud/vorm van de) Inzending, gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.

13. Overig

13.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Oost-Nederland.

DISCLAIMER

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de webpagina’s van deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

a. de eigenaar: de eigenaar van de website;
b. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
c. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
d. de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen, kaarten te bestellen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring.

Deze website houdt door middel van cookies het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang. heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Bekijk voor meer informatie of het wijzigen van je cookievoorkeuren de cookieverklaring.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De KNGU streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. KNGU aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De KNGU streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen.

De KNGU is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

De KNGU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. KNGU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de KNGU of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de KNGU. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de KNGU..

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.