Juridische ondersteuning

Sportclubs kunnen te maken krijgen met juridische kwesties. Bijvoorbeeld over de ALV, aanpassing van statuten, AVG, een verandering van het huurcontract van de accommodatie of een juridisch probleem met de gemeente, een sponsor, een trainer of binnen het bestuur. Op deze pagina vind je uitleg over een aantal grote thema's. Heb je daarnaast meer info of hulp nodig? Dan staat DAS met de Juridische Adviesdesk voor de Sport klaar voor alle KNGU clubbestuurders met juridische ondersteuning.

Thema's

Juridische adviesdesk

In samenwerking met DAS biedt de KNGU met de Juridische Adviesdesk voor de Sport juridische ondersteuning aan voor clubbestuurders.

WBTR-wetgeving

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en voorbeelddocumenten over de nieuwe WBTR-wetgeving.

AVG wetgeving voor clubs

Op deze pagina vind je alles over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beknopt voor je op een rijtje.

Arbeidscontracten

Het vastleggen van afspraken in een overeenkomst geeft duidelijkheid vooraf, maar helpt ook toekomstige geschillen voorkomen. Als een arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt overeengekomen is er sprake van een arbeidscontract.

Muziek- en beeldrechten

Het is verplicht om zorgvuldig om te gaan met de rechten die er rusten op de werken van schrijvers, muzikanten en andere rechtenhouders. Iedereen dient hier op een juiste manier mee om te gaan. Ook sportclubs.

UBO-registratie

Ultimate Beneficial Owner, in goed Nederlands: de uiteindelijke belanghebbende. UBO zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Het bestuur is verplicht om de UBO's van de vereniging te registreren.

Statuten en fuseren

Omdat je als clubbestuurder niet alles zelf hoeft te bedenken staan hier voorbeeld verenigingsstatuten, een voorbeeld huishoudelijk reglement en een brief voor leden over de bondscontributie. Wil je meer weten over het fuseren van clubs? Bekijk de checklist fuseren en het fusiedocument.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Werkgevers in de Sport (WOS) heeft samen met de vakbonden een branche Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) samengesteld. Deze sport RI&E is afgestemd op de risico’s bij sportorganisaties- en verenigingen.

BHV en EHBO

Als gymclub is het belangrijk dat je hebt nagedacht over de veiligheid van je sporters. Stel dat een sporter geblesseerd of gewond raakt, weet de trainer hoe EHBO verleend moet worden? Wat kun je als club doen om dit te verbeteren op je club? En wat zijn de richtlijnen voor BHV?

FAQ

 • De trainer-coach wil graag filmpjes en foto’s van de turnster(s) maken en via bijvoorbeeld whatsapp delen met ouders. Mag dat?

  Alleen wanneer een opname binnen de privésfeer van degene die de opname maakt blijft, geldt dat de AVG hierop niet van toepassing is. Dat is niet aan de orde, als de opnamen juist wel bedoeld zijn om te delen met anderen. In dat geval is de AVG dus wel van toepassing. En in dit geval is dan toestemming van degenen van wie de opnamen worden gemaakt nodig. Zeker wanneer de opnamen bijvoorbeeld in een groepsapp met meerdere ouders of via social media worden gedeeld is dat dermate privacygevoelig dat dit niet zonder toestemming van betrokkenen mag. Meer informatie over de AVG en fotografie lees je hier.

 • Onze club wil de wedstrijd graag via een livestream uitzenden, mag dat?

  Ja, dat mag maar wees je bewust van het feit dat je persoonsgegevens verwerkt. Daardoor worden er eisen gesteld aan deze verwerking. Persoonsgegevens op internet moeten op dezelfde zorgvuldige wijze worden verwerkt als in de offlinewereld. Iedereen die persoonsgegevens op internet publiceert, ongeacht of dit een privépersoon is, een bedrijf, een instelling of een club, dient te voldoen aan de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet (AVG) oplegt. We verwijzen je graag naar de handleiding van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht waar je de belangrijkste regels kan lezen.

 • Wat zijn de regels rondom het bewaren van in- en uitschrijfformulieren van leden?

  Er zijn AVG-regels opgesteld voor het bewaren van persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit wordt een bewaartermijn aangehouden van twee jaar na het einde van het lidmaatschap. Dit is een richtlijn die je kunt aanhouden. Als je gegevens korter of langer wilt bewaren en kunt beargumenteren waarom je dat doet, dan kan dat. Het is een richtlijn en geen concrete termijn. Voor informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht geldt een langere bewaartermijn, namelijk zeven jaar. Het is aan de club om zelf de bewaartermijn te bepalen en daarmee rekening te houden met de volgende punten:

  • bewaar de gegevens niet langer dan nodig;
  • wanneer de formulieren bewaard worden: zorg ervoor dat alleen de mensen hierbij kunnen die hierbij moeten kunnen. Bewaar de formulieren in mappen in een gesloten kast of digitaal in de cloud of op een stick die vervolgens wordt bewaard in een deugdelijk afgesloten ruimte (kast, lade, kluis);
  • de gegevens mogen zowel op papier als digitaal (gescand) bewaard blijven, als deze maar goed beveiligd zijn;
  • wanneer een lid volledig uitgeschreven is en dit administratief helemaal afgehandeld is en het lid bij de bond uitgeschreven is moeten het in- en uitschrijfformulier van dit lid vernietigd worden;
  • bij papieren in- en uitschrijvingen moeten de formulieren vernietigd worden. De formulieren niet vernietigd weggooien bij het (papier)afval is niet toegestaan;
  • papieren in- en uitschrijfformulieren waar een datum of handtekening van het lid op staat moeten worden bewaard. Dit om discussie te voorkomen of lid zich wel of niet heeft aan of afgemeld;
  • clubleden hebben altijd het recht om de club te vragen op welke wijze hun persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard, om inzage te vragen in hun gegevens en om te vorderen dat de gegevens worden vernietigd.