Opvolging aanbevelingen rapport ‘Ongelijke leggers’

27 juli 2021 (scroll voor eerdere berichten naar beneden)

UMCG start behandeltraject voor gymsporters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag
Uit het rapport ‘ongelijke leggers’ over grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport is naar voren gekomen dat oud-sporters binnen het huidige zorgaanbod vaak nog onvoldoende passende hulp en professionele expertise ervaren. Op verzoek van sportorganisatie NOC*NSF en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkelt het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG) daarom zorg speciaal voor gymsporters. Dit traject start in het najaar. Oud-sporters kunnen zich hier vanaf nu, via een verwijsbrief van hun huisarts, voor aanmelden.

Wat houdt het programma in?
Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG biedt een behandeling op maat voor oud-sporters die kampen met langdurige gevolgen van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. De behandeling vindt plaats zowel in de groep, als individueel.

 • De start van de diagnostiek en behandeling vindt plaats in het najaar 2021 (vanaf oktober), afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
 • De definitieve aanmelding volgt na ontvangst van de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist. De datum en dus volgorde van binnenkomst van de verwijsbrieven bepaalt de volgorde van plaatsing in het programma.
 • De groepsdagbehandeling is 1 dag per week op locatie (UCP-UMCG Groningen). De groepsgrootte is 6-8 deelnemers per groep.
 • De individuele behandeling vindt in principe plaats op een andere dag in de week (dit is mogelijk via beeldbellen of op locatie).
 • De duur van de behandeling is in eerste instantie zes maanden met evaluatie en follow-up. Bij de evaluatie wordt samen gekeken of en welke vorm van vervolgbehandeling nodig is.

Voor wie is het programma geschikt?
Deze gespecialiseerde zorg is beschikbaar voor oud-sporters afkomstig uit de gymsport die te maken hebben gehad met psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun sporttijd en daardoor lichamelijke en/of psychische klachten ervaren in het dagelijks leven. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen voor diagnostiek en behandeling bij het UMCG terecht.

Meer informatie
Meer detailinformatie over de inhoud en duur van dit programma en de wijze van aanmelding is te vinden in de informatiefolder voor deelnemers.

Het behandelteam van het UMCG is te bereiken via sportenpsyche@umcg.nl. Zij kunnen ook helpen met een de informatiebrief voor de huisarts.

29 juni 2021 

Nazorg via Slachtofferhulp en zorgprogramma bij UMCG

Afgelopen vrijdag heeft het ministerie van VWS een kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een toelichting op de ontwikkelingen rondom de nazorg aan (oud-)sporters die ervaringen hebben met grensoverschrijdend gedrag. Daarin beschrijft ze heel concreet twee zaken die de komende tijd in gang worden gezet: 

 1. Een nazorgtraject voor (oud-)sportersmet Slachtofferhulp Nederland 
 2. Een, speciaal voor gymsporters, in te richten zorgprogramma bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

Met de toezegging van steun vanuit VWS in bovenstaande twee trajecten kunnen we - NOC*NSF, KNGU, Slachtofferhulp Nederland en het UMCG - nu aan de slag met de inrichting hiervan. 

1. Nazorgtraject
Samen met het Centrum Veilige Sport Nederland, NOC*NSF, Slachtofferhulp Nederland en het UMCG wordt gewerkt aan een (na)zorgaanbod voor (oud-)sporters die in aanraking zijn gekomen met grensoverschrijdend gedrag. Dit aanbod bieden we aan via een centraal punt: Slachtofferhulp Nederland. In dit document staat het proces van dit traject schematisch en op hoofdlijnen beschreven.  

Als je als (oud-)sporter nazorg wenst kun je bij Slachtofferhulp terecht. In een persoonlijk gesprek wordt bekeken welke zorg nodig is. Dat kan praktische hulp zijn zoals lotgenotencontact, mediaondersteuning door Namens de Familie, financieel advies en juridisch advies bij tuchtzaken. Daarnaast kan het zijn dat er (ook) behoefte is aan psychische zorg. Slachtofferhulp kijkt samen met de (oud-)sporter welke zorg passend is. Het kan ook voorkomen dat de huidige zorg niet of onvoldoende werkt of dat de doorverwijzing via de huisarts niet soepel verloopt. Kortom: elke situatie is anders en Slachtofferhulp denkt mee over een goed vervolg voor iedere (oud-)sporter die contact opneemt.  

Voor een soepele doorstroom naar (verzekerde) zorg is in sommige gevallen een verwijsbrief nodig, waarmee de eigen (huis)arts de zorgvraag in het juiste kader kan plaatsen. Slachtofferhulp kan een dergelijke verwijsbrief aanleveren, net als een onderbouwing van deze verwijsbrief als dit voor een huisarts gewenst is.    

Tot slot bekijkt Slachtofferhulp regelmatig met de (oud-)sporter hoe het gaat en of de hulp nog het gewenste effect heeft – ook om het aanbod steeds op basis van ervaringen te verbeteren.  

Bovenstaand proces wordt momenteel ingericht. Een team van gespecialiseerde medewerkers van Slachtofferhulp gaat zich verdiepen in (gym)sportspecifieke vraagstukken om (oud-)sporters zo goed mogelijk bij te staan en persoonlijk te adviseren in de benodigde praktische of psychische/fysieke zorg. Het is de intentie dat dit nazorgaanbod met Slachtofferhulp als centraal punt uiteindelijk niet alleen voor de gymsport, maar sportbreed beschikbaar wordt.  

2. Samenwerking UMCG
Grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport kent een aantal zeer specifieke eigenschappen met vergaande gevolgen voor de slachtoffers. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is gestart met de opzet van psychische zorg en traumabehandeling specifiek voor de behandeling van de gevolgen van (ernstige vormen van) grensoverschrijdende gedrag.  

De komende weken moet er meer duidelijkheid komen over de exacte inhoud en duur van het programma, wie zich hiervoor kan aanmelden en hoe dit in zijn werk gaat. Ook het aantal plaatsen dat beschikbaar is, is nog onbekend. Het programma gaat zoveel mogelijk in samenwerking met ervaringsdeskundigen vorm krijgen.  

Schematisch overzicht van de nazorg voor (oud-)sporters

 

22 juni 2021

Onafhankelijke opvolgingscommissie aangesteld

Op 28 april jl. was de presentatie van het rapport 'Ongelijke leggers' over de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport – en de aanpak ervan door de jaren heen. De afgelopen weken hebben de KNGU, NOC*NSF en Centrum Veilige Sport Nederland met hulp van verschillende experts en ervaringsdeskundigen gewerkt aan een eerste uitwerking.  

Voor het monitoren van de voortgang van de aanbevelingen is door KNGU en NOC*NSF een onafhankelijke opvolgingscommissie ingesteld. De commissie heeft een brede samenstelling en draagt met een beoordelende, begeleidende en adviserende rol bij aan de uitvoering van de in het rapport genoemde aanbevelingen. De KNGU en NOC*NSF zijn verheugd met de toezegging van de commissieleden die zich in het belang van een betere gymsport willen inzetten:  

De commissie start per september en rapporteert periodiek (openbaar). Publicatiemomenten worden later bekendgemaakt.  

Waar staan we nu? 
 
Een pakket met activiteiten en (beleids-)maatregelen moet antwoord geven op de aanbevelingen. Alle inspanningen die bonden, clubs, trainers-coaches en betrokkenen de afgelopen jaren al hebben gedaan in het kader van positieve sportbeleving en een pedagogische aanpak, kunnen nóg meer en sneller vruchten afwerpen. Andere onderdelen hebben meer tijd nodig. De eerste uitwerking kun je hier nalezen. 

De snelheid en haalbaarheid van activiteiten is mede afhankelijk van benodigde extra financiering voor slagkracht en expertise. Hiervoor wordt een beroep gedaan op onder andere de landelijke en lokale overheden. Vanzelfsprekend investeren ook de KNGU en betrokken organisaties binnen hun mogelijkheden en wordt voortgebouwd op alles dat al in gang is gezet. Hierin wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de bestaande infrastructuur en initiatieven – en de kracht van de (gym)sport community.  

Deze pagina is ingericht voor alle publicaties over het Verinorm-onderzoek. Met regelmaat worden hier nieuwe updates gepubliceerd, evenals de periodieke rapportages van de opvolgingscommissie. 

Opvolging aanbevelingen rapport Ongelijke leggers | juni 2021 (pdf)

Veelgestelde vragen

 • Waarmee kan ik als clubbestuurder meteen aan de slag?

  Als club wil je alles op orde hebben zodat iedereen veilig en met plezier de gymsport kan beoefenen. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke clubbestuurder hoopt dat het bij zijn of haar club niet voorkomt. Je kop in het zand steken en het 'er maar niet over hebben' is niet de oplossing. Zet het op de agenda en zorg voor een goed preventief beleid om zo de kans op grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. De KNGU helpt je hier graag bij. Er is immers al veel informatie beschikbaar en bij veel van onze clubs spelen dezelfde vragen. 

  • Beleidsmatig: stappenplan CVSN - doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging. Bekijk hier aan welke wettelijke verplichtingen een club moet voldoen.  
  • Praktische eerste stap: controleer of alle vrijwilligers/trainers een VOG hebben, hier kun je ze gratis aanvragen.
  • Kennis & programma’s in de buurt: informeer naar lokaal sportakkoord   
  • Inhoudelijk: pedagogisch A-B-C en investeer in je technisch kader met een passende opleiding  

  Alle informatie staat op: https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/sociaal-veilige-club   

 • Waarmee kan ik als trainer-coach meteen aan de slag? 

  Als trainer-coach speel je een belangrijke rol in de sport en werk je aan je eigen ontwikkeling. Op de site van de KNGU is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over pedagogiek. Weet dat in het najaar ook een bijscholingsmodule pedagogiek online komt! 

  • Kennis opdoen: pedagogisch A-B-C en informatie over soft turnen .  
  • Opleidingen: september start de vernieuwde opleiding voor trainers-coaches op KSS-niveau 3 en komt de bijscholingsmodule pedagogiek online. De inschrijving voor de opleiding en bijscholingsmodule wordt in de zomer van 2021 geopend. 
  • Ben je benieuwd talentontwikkeling & topsport van het dames en heren-turnen vorm gaat krijgen, check de site en meld je aan voor de nieuwsbrief. 

   

 • Waarmee kan ik als sporter of ouder meteen aan de slag?

  De trainer-coach vervult een belangrijke rol in het creëren en in stand houden van een pedagogisch sportklimaat. Maar zij zijn hier zeker niet alleen verantwoordelijk voor. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van trainers-coaches, bestuur, begeleiders, KNGU en ouders/sporters. 

  • Kennis opdoen: pedagogisch A-B-C (binnenkort verschijnt er een speciaal A-B-C voor ouders) en wat is grensoverschrijdend gedrag? 
  • Centrum Veilige sport campagne ‘blijf je stil’ 
  • Hoe is de veiligheid op jouw club geregeld? Is er bijvoorbeeld een vertrouwens contactpersoon (VCP) waar je terecht kunt als je ervaring hebt met of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. Kijk op de clubsite of vraag het aan het bestuur. 
 • Ik ben (oud)sporter en heb behoefte aan een luisterend oor, hulp of een verwijzing naar zorg. Waar kan ik terecht?

  Samen met het Centrum Veilige Sport Nederland en met diverse zorgpartijen werken wij aan een (na)zorgaanbod voor (oud)sporters die in aanraking zijn gekomen met grensoverschrijdend gedrag. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met de uiteenlopende behoeftes die we horen van de slachtoffers die zich hiervoor hebben gemeld. Zodra alle gesprekken zijn afgerond wordt een startpunt ingericht waar sporters die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag terecht kunnen. 

  Voor nu vind je meer informatie op de site: https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/grensoverschrijdend-gedragmisbruik-melden en/of Centrum Veilige Sport.