Bondsraadvergadering 11 december 2019

Agenda bondsraadsvergadering

Woensdag 11 december 2019
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6 te Lexmond 

Status vergadering: besluitvormend

 1. Opening
  1.1 Welkom (Monique)
  Check-in
  Toelichting aanwezigheid Hans van Egdom (vervolg Governance sessie)
   
 2. Mededelingen (mondeling)

 3. Benoeming notulencontrolecommissie

  Voorgesteld wordt Paula van de Wijngaart en Leonie Verwer te benoemen in de notulencontrolecommissie.

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Concept verslag vergadering 19 oktober jl. 
  4.2 Concept actielijst vergadering 19 oktober jl. 

 5. Financiële en juridische zaken
  5.1 Oplegnotitie Jaarplan 2020
  5.1.1.a Jaarplan 2020
  5.1.1.b KNGU-basisaanbod 2020
  5.1.2 Oplegnotitie Begroting 2020 en meerjarenraming
  5.1.2.a Begroting 2020 – klantgroepen
  5.1.2.b Meerjarenraming 2020-2022 klantgroepen
  5.2 Oplegnotitie Case Management Systeem Sport (CMSS)

  5.2.1 Bijlage CMSS reglement
  5.3 Oplegnotitie Aanpassing statuten
  5.3.1 Statuten KNGU 16.08.2019
  5.3.2 Ongevraagd advies m.b.t. opnemen diversiteitsquotum in statuten

 6. Organisatie
  6.1 Oplegnotitie Planning Strategische cyclus 2020
  6.1.1 Planning Strategische cyclus 2020        
  6.2 Reflectie Governance sessie van 6 november (door Hans van Egdom, mondeling)

 7. Rondvraag
  Check-uit

  Ter informatie:

  Bijlage 1: Omgangsnormen Bondsraad

  Bijlage 2: Uitkomsten Governance sessie 6 november 2019

  Bijlage 2a: Sturingsniveaus KNGU