Bondsraadsvergadering 23 april 2020

Agenda bondsraadsvergadering

Donderdag 23 april 2020

Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: online, via Microsoft Teams*

Status vergadering: besluitvormend

*Mocht je willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan op bij Eugenie Verkerk (verkerk@kngu.nl), zij zal dan zorgen dat je uitgenodigd wordt voor de Teamsvergadering en een instructie hiervoor ontvangt.

 1. Opening
  1.1 Welkom (Monique)
  Check-in

 2. Mededelingen (mondeling)
  2.1 Aftreden Meta Neeleman en Koos Block (mondeling, door Monique, bijlage brief)
  2.2 Terugkoppeling klankbordgroep leden- & contributiebeleid (mondeling, door Marieke)
  2.3 Terugkoppeling detailniveau begroting (mondeling, door Stefan/Hugo)
  2.4 Update maatregelen coronavirus in de (gym)sport (mondeling, door Marieke)
  2.5 Terugkoppeling focusgroepen 0-meting bestuursmodel (mondeling, door Ab)

 3. Benoeming notulencontrolecommissie
  Voorgesteld wordt Paula van de Wijngaart en Mirjam Servaes te benoemen.

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Verslag vergadering 11 december jl. (ter vaststelling, bijlage)
  4.2 Actielijst vergadering 11 december jl. (ter bespreking, bijlage)

 5. Financiële en juridische zaken
  5.1 Jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening 2019) (ter goedkeuring, bijlage)
  5.1.1 Oplegnotitie Jaarverslag 2019

  5.1.2 Resultaten KNGU-basisaanbod 2019 (ter informatie, bijlage)

  5.2 Doorontwikkeling huishoudelijk reglement 2020 (ter goedkeuring, bijlage)
  5.2 bijlage 13.04.2019 verslag Bondsraad getekend
  5.2.a H1 Algemeen
  5.2.b H2 Organisatie
  5.2.c H3 Wedstrijden 
  5.2.d H4 Leden en sporters
  5.2.e H5 Licenties
  5.2.f H6 Sponsoring en reclame
  5.2.g H7 Gedragsregels en gedragscodes
  5.2.h H8 Topsport en selecties
  5.2.i H9 Klachtenregeling
  5.2.j H10 Activiteiten en evenementen

  5.3 Uitwerken bepalingen digitaal vergaderen/besluitvorming in statuten (ter goedkeuring, bijlage)
  5.4 Verwijderen statutencommissie uit statuten (ter goedkeuring, bijlage)

 6. Organisatie
  6.1 Herbenoeming bestuur: Hetty Mulder, 2e termijn (ter besluitvorming, bijlage)
  6.1.1. Rooster van aftreden Bondsbestuur
  6.2 Herbenoemingen statutencommissie: Anne de Jong, 2e termijn en Pascal Aarden, 2e termijn (ter besluitvorming, bijlage) >> niet behandelen bij akkoord op agendapunt 5.4.
  6.3 Informeren leden over genomen besluiten direct na bondsraadsvergadering (social media/website) (ter besluitvorming, mondeling, door Monique)

 7. Rondvraag
  Check-uit

  Ter informatie
  a. Omgangsnormen Bondsraad
  b. Sturingsniveaus KNGU
  c. Strategische cyclus 2020 (wijziging datum bestuursvergadering)
  d. Statutencommissie