Nieuwsupdates

15 november 2021

Tegemoetkomingsregeling voor (oud)-gymsporters
NOC*NSF en KNGU hebben in het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ) een partner gevonden om de tegemoetkomingsregeling voor (oud-)gymsporters, conform de aanbeveling uit het rapport Ongelijke Leggers en het advies van de adviescommissie integriteit en ethiek hierover, te ontwikkelen en uit te voeren. Het CBKZ werkt vanzelfsprekend in nauw overleg met NOC*NSF en de KNGU. Het CBKZ heeft ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van dergelijke regelingen. Zo heeft het CBKZ eerder een regeling voor slachtoffers van misbruik bij het Leger des Heils ontwikkeld en uitgevoerd. Dit geeft NOC*NSF en de KNGU het vertrouwen dat door de inzet van het CBKZ er vaart kan worden gemaakt met de totstandkoming van de tegemoetkomingsregeling.

Op basis van gesprekken die KNGU en NOC*NSF met het CBKZ hebben gevoerd, verwacht het CBKZ dit jaar een concept van de regeling te hebben ontwikkeld. Vervolgens wordt de organisatie voor de uitvoering van de regeling naar verwachting in het voorjaar van 2022 ingericht en kan de regeling  op dat moment worden opengesteld voor oud-gymsporters. De regeling wordt gepubliceerd op een speciale website. Tot die tijd vragen we oud-gymsporters die gebruik willen maken van deze regeling nog geen contact op te nemen met CBKZ, zodat CBKZ zo spoedig mogelijk de regeling kan ontwikkelen en de uitvoering kan voorbereiden.

Raad van oud-sporters
Voor de ontwikkeling en uitvoering van de regeling is een raad van oud-gymsporters ingericht. Zij adviseren het CBKZ op de inhoud en uitvoering van de regeling. NOC*NSF en KNGU achten dit van groot belang. Ervaringsdeskundigen zijn als geen ander in staat om advies te geven over hoe de opzet en uitvoering van de regeling optimaal bijdraagt aan de erkenning die de regeling beoogd te geven aan slachtoffers en hoe de doelgroep die genoemd is in het rapport Ongelijke Leggers bereikt wordt.

27 juli 2021

UMCG start behandeltraject gymsporters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag
Uit het rapport ‘ongelijke leggers’ over grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport is naar voren gekomen dat oud-sporters binnen het huidige zorgaanbod vaak nog onvoldoende passende hulp en professionele expertise ervaren. Op verzoek van sportorganisatie NOC*NSF en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkelt het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG) daarom zorg speciaal voor gymsporters. Dit traject start in het najaar. Oud-sporters kunnen zich hier vanaf nu, via een verwijsbrief van hun huisarts, voor aanmelden.

Wat houdt het programma in?
Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG biedt een behandeling op maat voor oud-sporters die kampen met langdurige gevolgen van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. De behandeling vindt plaats zowel in de groep, als individueel.

  • De start van de diagnostiek en behandeling vindt plaats in het najaar 2021 (vanaf oktober), afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
  • De definitieve aanmelding volgt na ontvangst van de verwijsbrief van de
    huisarts of medisch specialist. De datum en dus volgorde van binnenkomst van de verwijsbrieven bepaalt de volgorde van plaatsing in het programma.
  • De groepsdagbehandeling is 1 dag per week op locatie (UCP-UMCG Groningen). De groepsgrootte is 6-8 deelnemers per groep.
  • De individuele behandeling vindt in principe plaats op een andere dag in de week (dit is mogelijk via beeldbellen of op locatie).
  • De duur van de behandeling is in eerste instantie zes maanden met evaluatie en follow-up. Bij de evaluatie wordt samen gekeken of en welke vorm van vervolgbehandeling nodig is.

Voor wie is het programma geschikt?
Deze gespecialiseerde zorg is beschikbaar voor oud-sporters afkomstig uit de gymsport die te maken hebben gehad met psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun sporttijd en daardoor lichamelijke en/of psychische klachten ervaren in het dagelijks leven. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen voor diagnostiek en behandeling bij het UMCG terecht.

Meer informatie
Meer detailinformatie over de inhoud en duur van dit programma en de wijze van aanmelding is te vinden in de informatiefolder voor deelnemers. Het behandelteam van het UMCG is te bereiken via sportenpsyche@umcg.nl. Zij kunnen ook helpen met een de informatiebrief voor de huisarts.

 

29 juni 2021

Nazorg via Slachtofferhulp en zorgprogramma bij UMCG
Afgelopen vrijdag heeft het ministerie van VWS een kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een toelichting op de ontwikkelingen rondom de nazorg aan (oud-)sporters die ervaringen hebben met grensoverschrijdend gedrag. Daarin beschrijft ze heel concreet twee zaken die de komende tijd in gang worden gezet:

  1. Een nazorgtraject voor (oud-)sportersmet Slachtofferhulp Nederland
  2. Een, speciaal voor gymsporters, in te richten zorgprogramma bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Met de toezegging van steun vanuit VWS in bovenstaande twee trajecten kunnen we - NOC*NSF, KNGU, Slachtofferhulp Nederland en het UMCG - nu aan de slag met de inrichting hiervan.

1. Nazorgtraject
Samen met het Centrum Veilige Sport Nederland, NOC*NSF, Slachtofferhulp Nederland en het UMCG wordt gewerkt aan een (na)zorgaanbod voor (oud-)sporters die in aanraking zijn gekomen met grensoverschrijdend gedrag. Dit aanbod bieden we aan via een centraal punt: Slachtofferhulp Nederland. In dit document staat het proces van dit traject schematisch en op hoofdlijnen beschreven.

Als je als (oud-)sporter nazorg wenst kun je bij Slachtofferhulp terecht. In een persoonlijk gesprek wordt bekeken welke zorg nodig is. Dat kan praktische hulp zijn zoals lotgenotencontact, mediaondersteuning door Namens de Familie, financieel advies en juridisch advies bij tuchtzaken. Daarnaast kan het zijn dat er (ook) behoefte is aan psychische zorg. Slachtofferhulp kijkt samen met de (oud-)sporter welke zorg passend is. Het kan ook voorkomen dat de huidige zorg niet of onvoldoende werkt of dat de doorverwijzing via de huisarts niet soepel verloopt. Kortom: elke situatie is anders en Slachtofferhulp denkt mee over een goed vervolg voor iedere (oud-)sporter die contact opneemt.

Voor een soepele doorstroom naar (verzekerde) zorg is in sommige gevallen een verwijsbrief nodig, waarmee de eigen (huis)arts de zorgvraag in het juiste kader kan plaatsen. Slachtofferhulp kan een dergelijke verwijsbrief aanleveren, net als een onderbouwing van deze verwijsbrief als dit voor een huisarts gewenst is.

Tot slot bekijkt Slachtofferhulp regelmatig met de (oud-)sporter hoe het gaat en of de hulp nog het gewenste effect heeft - ook om het aanbod steeds op basis van ervaringen te verbeteren.

Bovenstaand proces wordt momenteel ingericht. Een team van gespecialiseerde medewerkers van Slachtofferhulp gaat zich verdiepen in (gym)sportspecifieke vraagstukken om (oud-)sporters zo goed mogelijk bij te staan en persoonlijk te adviseren in de benodigde praktische of psychische/fysieke zorg. Het is de intentie dat dit nazorgaanbod met Slachtofferhulp als centraal punt uiteindelijk niet alleen voor de gymsport, maar sportbreed beschikbaar wordt.

2. Samenwerking UMCG
Grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport kent een aantal zeer specifieke eigenschappen met vergaande gevolgen voor de slachtoffers. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is gestart met de opzet van psychische zorg en traumabehandeling specifiek voor de behandeling van de gevolgen van (ernstige vormen van) grensoverschrijdende gedrag.

De komende weken moet er meer duidelijkheid komen over de exacte inhoud en duur van het programma, wie zich hiervoor kan aanmelden en hoe dit in zijn werk gaat. Ook het aantal plaatsen dat beschikbaar is, is nog onbekend. Het programma gaat zoveel mogelijk in samenwerking met ervaringsdeskundigen vorm krijgen.