De KNGU gaat verhuizen! Nieuwe contactgegevens per 01 januari 2024: 088 505 8800 | Papendallaan 60, Arnhem

Bondsraads­vergadering 4 november 2023

Agenda bondsraadsvergadering

Zaterdag 4 november 2023
Tijd: 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Beekbergen

Status vergadering: oordeelvormend

 1. Opening en vaststellen agenda
  1.1 Welkom
       Check-in

 2. Mededelingen (mondeling)
  2.1 Toetreden en intrekken lid van verdienste (ter informatie)
  2.2 Stand van zaken sporterfgoed KNGU (ter informatie)
  2.3 Stand van zaken evaluatie World Gymnaestrada 2023 (ter informatie)
  2.4 Uitkomsten reputatieonderzoek (ter informatie)
  2.5 Locatie Bondsraadsvergadering 7 december 2023 (ter informatie)

 3. Verslag en actielijst vorige vergadering
  3.1 Verslag vergadering 12 mei 2023 (ter vaststelling)
  3.2 Actielijst vergadering 12 mei 2023 (ter bespreking)
  3.3 Verslag extra vergadering 7 september 2023 (ter vaststelling)

 4. Financiën, HR, Marketing & Communicatie, Juridische zaken
  4.1 Oplegger managementrapportage T2 (ter informatie)
        4.1.1 Managementrapportage T2 (mei-augustus 2023)
  4.2 Aanpassingen Huishoudelijk Reglement (oordeelsvormend)
        4.2.1 Hoofdstuk 1
        4.2.2 Hoofdstuk 2
        4.2.3 Hoofdstuk 3
        4.2.4 Hoofdstuk 4
        4.2.5 Hoofdstuk 5
        4.2.6 Hoofdstuk 6
        4.2.7 Hoofdstuk 7
        4.2.8 Hoofdstuk 8
        4.2.9 Hoofdstuk 9
        4.2.10 Hoofdstuk 10


 5. Bondsbestuur en bondsraad
  5.1 Stand van zaken meerjarenstrategie (oordeelsvormend, mondeling)
  5.2 Stand van zaken jaarplan en begroting 2024 (oordeelsvormend, mondeling)
  5.3 Vaststellen strategische cyclus 2024 (besluitvormend)

 6. Bondsraadsverkiezing
  6.1 Vaststellen profielschets Bondsraadsverkiezing (besluitvormend)
        6.1.1 Oplegger
  6.2 Vaststellen bondsraadsverkiezingsperiode (besluitvormend)
  6.3 Procedure zittende bondsraadsleden (oordeelsvormend, mondeling)

 7. Benoeming notulencontrolecommissie
  7.1 Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Leo Cuijpers te benoemen.

 8. Rondvraag
  Check-uit