Bondsraadsvergadering 12 mei 2021

Agenda bondsraadsvergadering

Woensdag 12 mei 2021

Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Locatie: online, via Microsoft Teams

Status vergadering: besluitvormend

Mocht je willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan op bij secretariaat@kngu.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor de Teamsvergadering.

 1. Opening
  1.1 Welkom (Monique)

 2. Mededelingen (mondeling)
  2.1 Update coronamaatregelen (mondeling door Marieke)
  2.2 Terugkoppeling klankbordgroep leden- en contributiebeleid 2 februari
        jl. (mondeling door Marieke, Leonie, Leo, Hugo en Johan)
  2.3 Stand van zaken bondsraadsverkiezingen (mondeling door Marieke)

 3. Benoeming notulencontrolecommissie

  Voorgesteld wordt Paula van de Wijngaart en Mirjam Servaes te benoemen in de notulencontrolecommissie.

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Verslag vergadering 9 december 2020 (ter vaststelling)
  4.2 Actielijst vergadering 9 december 2020 (ter bespreking)

 5. Financiële en juridische zaken
  5.1 Uitstellen jaarverslag en jaarrekening 2020 (ter bespreking)
  5.2 Aanpassingen huishoudelijk reglement 2021 (ter goedkeuring)
       5.2.1 Hoofdstuk 3 Wedstrijden
       5.2.2 Hoofdstuk 4 Leden en sporters
       5.2.3 Hoofdstuk 9 Klachtenregeling
       5.2.4 Hoofdstuk 2 Organisatie

 6. Organisatie

  6.1 Herbenoeming bestuur: Hugo Hollander, 2e termijn (ter besluitvorming)
  6.2 Benoeming algemeen bestuurslid topsport en talentontwikkeling 1e
        termijn, stand van zaken kandidaat-bestuurslid governance en

        integriteit en nieuwe vacature algemeen bestuurslid (ter besluitvorming)
        6.2.2 Persbericht Hetty
  6.3 Wijziging aandachtsgebied bondsraad: bondsraadslid aandachtsgebied
        algemene coördinatie (ter besluitvorming)

 7. Rondvraag
  Check-uit

  7.1 Strategische cyclus 2021 (wijziging datum bestuursvergadering en bondsraadsvergadering) (ter kennisgeving)