Bondsraadsvergadering 12 mei 2022

Agenda bondsraadsvergadering

Donderdag 12 mei

Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Locatie: Online, via Microsoft Teams

Status vergadering: besluitvormend (jaarverslag en jaarrekening, HR)

Mocht je willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan vóór 10 mei op bij secretariaat@kngu.nl. Je ontvang dan een uitnodiging voor de vergadering.

 1. Opening
  1.1 Welkom (Monique)
       Check-in

 2. Ingekomen stuk
  2.1 Oplegnotitie brief bondsraad aan bestuur (ter bespreking)
       2.1.1 Brief bondsraad aan bestuur na.v. vertrek directeur

 3. Mededelingen (mondeling)
  3.1 Update sessie code goed sportbestuur (mondeling, Monique en Vivianne)
  3.2 Update tegemoetkomingsregeling (mondeling, Stefan)
  3.3 Update werving AD (mondeling, Ton en Monique)

 4. Benoeming notulencontrolecommissie
  Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Leo Cuijpers te benoemen.

 5. Verslag en actielijst vorige vergadering
  5.1 Verslag vergadering d.d. 8 december 2021 (ter vaststelling)
  5.2 Actielijst vergadering d.d. 8 december 2021 (ter bespreking)

 6. Financiële en juridische zaken
  6.1 Wijzigingen HR (ter goedkeuring)
       6.1.1 Concept - H1 Algemeen
       6.1.2 Concept - H2 Organisatie
       6.1.3 Concept - H3 Wedstrijden
       6.1.4 Concept - H4 Leden en sporters
       6.1.5 Concept - H7 Gedragsregels
       6.1.6 Concept - H8 Topsport en selecties
       6.1.7 Concept - H10 Activiteiten en evenementen
  6.2 Wijzigingen Statuten (ter goedkeuring)
       6.2.1 2022 - Statutenwijziging Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond

 7. Organisatie
  7.1 Jaarverslag en jaarrekening 2021 (ter goedkeuring)
       7.1.1 KNGU DG jaarverslag 2021
              7.1.1.a Controleverklaring accountant Coney
       7.1.2 KNGU-basisaanbod 2021 (ter kennisgeving)
       7.1.3 Klachtenrapportage 2021
  7.2 Proces meerjarenstrategie 2023+ (mondeling, Naomi / Stefan)

 8. Rondvraag
  Check-uit