Bondsraads­vergadering 29 oktober 2022

Agenda bondsraadsvergadering

Zaterdag 29 oktober

Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Beekbergen

Status vergadering: oordeelvormend

Mocht je digitaal willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan vóór 24 oktober op bij secretariaat@kngu.nl. Je ontvang dan de teamslink voor deze vergadering.

 1. Opening en vaststellen agenda (10.00-10.15 uur)
  1.1 Welkom (Monique)
       Check-in

 2. Mededelingen (10.15 – 10.30 uur)
  2.1 Werving penningmeester bondsbestuur (mondelinge toelichting Monique)
  2.2 Terugkoppeling bijeenkomst bondsraad St. Maartensdijk

 3. Verslag en actielijst vorige vergadering (10.30 -10.45 uur)
  3.1 Verslag vergadering 12 mei 2022 (ter vaststelling)
  3.2 Actielijst vergadering 12 mei 2022 (ter bespreking)

 4. Benoeming notulencontrolecommissie (10.45-11.00 uur)
  Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Milos Bunda te benoemen.

 5. Financiële zaken (11.00-11.30 uur)
  Begroting en financiële vooruitblik 2023 (mondelinge toelichting Stefan)

 6. Contouren jaarplan 2023 (11.30 – 12.30 uur)
  (Oordeelsvormende deel)
  6.1 Stand van zaken meerjaren strategie 2023+ (mondelinge toelichting Ton)
  6.2 Waar staan we (jaarplan 2022) (mondelinge toelichting Stefan)
  6.3 Focuspunten en jaarplan 2023 (mondelinge toelichting Ton)

 7. Bondsraad en bondsbestuur (12.30 – 12.45 uur)
  Onder voorbehoud data BR vergaderingen 2023:
  Donderdag 11 mei, zaterdag 28 oktober en donderdag 7 december

 8. Rondvraag (12.45-13.00 uur)

  13.00 uur: Lunch en afscheid Hugo Hollander