Bondsraadsvergadering 30 oktober 2021

Agenda bondsraadsvergadering

Zaterdag 30 oktober

Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Locatie: bondsbureau Beekbergen

Status vergadering: oordeelvormend met een aantal aanvullende besluitvormende onderdelen

Mocht je willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan vóór 27 oktober op bij secretariaat@kngu.nl. Je ontvang dan een uitnodiging voor de vergadering.

   1. Opening (10.00 - 10.15 uur)
       1.1 Welkom (Monique)
      Check-in

   2. Contouren jaarplan en begroting 2022 (oordeelsvormende deel)

Programma (10.15 - 12:30 uur):

  1. Waar staan we (jaarplan 2021) (Marieke)
  2. Focuspunten en jaarplan 2022 (Marieke, Bianca)
  3. Visie op de Gymsport (Marit)
  4. Wedstrijdsystemen (Bianca)
  5. Giant Leap (Mark)

Lunch (12.30-13.00 uur):

   6. Begroting en financiële vooruitblik 2022 (Stefan) (13.00 – 13.30 uur)

Vervolg agenda (13.30-15.00 uur):

   3. Mededelingen (mondeling)
       3.1 Terugblik opvolgingscommissie (mondeling, door Marieke)
       3.2 FIG-verkiezingscongres (mondeling, door Monique)

   4. Benoeming notulencontrolecommissie
       Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Daphne Veldman te benoemen.

   5. Verslag en actielijst vorige vergadering
       5.1 Verslag vergadering 12 mei 2021 (ter vaststelling)
       5.2 Actielijst vergadering 12 mei 2021 (ter bespreking)
       5.3 Verslag ingelaste vergadering 17 juni 2021 (ter vaststelling)

   6. Financiële en juridische zaken
       6.1 Aanpassing huishoudelijk reglement inzake internationale delegaties (ter goedkeuring)
             6.1.1 H1 Algemeen
             6.1.2 H2 Organisatie
             6.1.3 H3 Wedstrijden
             6.1.4 H5 Licenties
             6.1.5 H7 Gedragsregels
             6.1.6 H8 Topsport en selecties

   7. Bondsraad en bondsbestuur
       7.1 Benoeming nieuwe bestuursleden (bekrachtiging 23 september) (ter benoeming)
       7.2 Zittingstermijnen bondsraad vanaf 2023 (ter goedkeuring)
             7.2.1 Tab 1 – voorstel 2021 zittingstermijnen bondsraad
             7.2.2 Tab 2 – voorstel 2021 zittingstermijnen bondsraad
       7.3 Afscheid huidige bondsraadsleden (mondeling)
       7.4 Benoeming nieuwe bondsraadsleden (ter benoeming)
             7.4.1 Verslag kiescommissie bondsraadsverkiezing 2021
       7.5 Strategische cyclus 2022 (ter goedkeuring)
             7.5.1 Strategische cyclus 2022

   8. Rondvraag
       Check-uit

   9. Ter kennisgeving
       9.1 Visie op de gymsport (ter kennisgeving)