Bondsraads­vergadering 7 december 2023

Agenda bondsraadsvergadering

Donderdag 7 december 2023
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Beekbergen

Status vergadering: besluitvormend

Mocht je digitaal willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan vóór 4 december op bij [email protected]. Je ontvang dan de teamslink voor deze vergadering.

 1. Opening en vaststellen agenda
  1.1 Welkom
       Check-in

 2. Mededelingen (mondeling) 

 3. Benoeming notulencontrolecommissie
  Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Leo Cuijpers te benoemen.

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Verslag vergadering 4 november 2023 (ter goedkeuring, bijlage)
  4.2 Actielijst vergadering 4 november 2023 (ter vaststelling, bijlage)

 5. Financiële en juridische zaken
  5.1 Vaststellen meerjarenstrategie (ter goedkeuring)
        5.1.1 Oplegnotitie begroting 2024 en meerjarenraming
  5.2 Jaarplan inclusief conceptbegroting 2024 (ter goedkeuring)
        5.2.1 Jaarplan 2024 - deel 1
        5.2.2 Jaarplan 2024 - deel 2
        5.2.3 Jaarplan 2024 - deel 3
  5.3 Meerjarenraming 2024-2027 (ter kennisgeving)
  5.4 Aanpassingen hoofdstukken HHR (ter goedkeuring)
        5.4.1 Hoofdstuk 1
        5.4.2 Hoofdstuk 2
        5.4.3 Hoofdstuk 4


 6. Bondsraad en bondsbestuur
  6.1 Herbenoeming Monique Kempff als voorzitter bondsbestuur, 3e en laatste periode
        6.1.1 Rooster van aftreden

 7. Rondvraag
  Check-uit

Ter kennisneming

 • Samenvatting reputatieonderzoek (wordt z.s.m. nagezonden)