Bondsraadsvergadering 8 december 2021

Agenda bondsraadsvergadering

Woensdag 8 december

Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Online, via Microsoft Teams

Status vergadering: besluitvormend

Mocht je willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan vóór 6 december op bij secretariaat@kngu.nl. Je ontvang dan een uitnodiging voor de vergadering.

   1. Opening
       1.1 Welkom (Hugo)
      Check-in

   2. Mededelingen (mondeling)
       2.1 Terugblik FIG-verkiezingscongres (mondeling, door Boudewijn)

   3. Benoeming notulencontrolecommissie
       Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Leonie Verwer te benoemen.

   4. Verslag en actielijst vorige vergadering
       4.1 Verslag vergadering 30 oktober 2021
       4.2 Actielijst vergadering 30 oktober 2021

   5. Financiële en juridische zaken
       5.1 Oplegnotitie Jaarplan en basisaanbod 2022
             5.1.1 Jaarplan 2022 (ter goedkeuring)
             5.1.2 KNGU-basisaanbod 2022 (ter kennisgeving)
       5.2 Oplegnotitie begroting 2022 (ter goedkeuring) en meerjarenraming (ter kennisgeving)
             5.2.1 KNGU meerjarenraming 2022-2025

   6. Bondsraad en bondsbestuur
       6.1 Aandachtsgebieden bondsraad (ter vaststelling)
       6.2 Voorstel inhoudelijke sessies (ter bespreking)

   7. Rondvraag
       Check-uit