Bondsraads­vergadering 8 december 2022

Agenda bondsraadsvergadering

Donderdag 8 december

Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Online, via Microsoft Teams

Status vergadering: besluitvormend

Mocht je digitaal willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan vóór 6 december op bij secretariaat@kngu.nl. Je ontvang dan de teamslink voor deze vergadering.

 1. Opening
  1.1 Welkom (Monique)
       Check-in

 2. Mededelingen (mondeling)

 3. Benoeming notulencontrolecommissie
  Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Arjan Heijblom te benoemen.

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Verslag vergadering 29 oktober 2022 (ter goedkeuring)
  4.2 Actielijst vergadering 29 oktober 2022 (ter vaststelling)

 5. Financiële en juridische zaken
  5.1 Oplegnotitie begroting 2023 en meerjarenraming 
        5.1.1 Jaarplan inclusief concept begroting 2023 (ter goedkeuring)
  5.2 Meerjarenraming 2023-2026 (ter kennisgeving)
  5.3 Aanpassen HR Hoofdstuk 3 (ter goedkeuring)

 6. Bondsraad en bondsbestuur
  Voordracht benoeming Herman Ram als tijdelijke penningmeester in het bestuur.

 7. Rondvraag
  Check-uit