Bondsraads­vergadering 8 december 2022

Agenda bondsraadsvergadering

Donderdag 8 december

Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Bondsbureau Beekbergen

Status vergadering: besluitvormend

Mocht je digitaal willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan vóór 6 december op bij secretariaat@kngu.nl. Je ontvang dan de teamslink voor deze vergadering.

 1. Opening
  1.1 Welkom (Monique)
       Check-in

 2. Mededelingen (mondeling)

 3. Benoeming notulencontrolecommissie
  Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Arjan Heijblom te benoemen.

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Verslag vergadering 29 oktober 2022 (ter goedkeuring)
  4.2 Actielijst vergadering 29 oktober 2022 (ter vaststelling)

 5. Financiële en juridische zaken
  5.1 Oplegnotitie begroting 2023 en meerjarenraming 
        5.1.1 Jaarplan inclusief concept begroting 2023 (ter goedkeuring)
        5.1.2 Bijlage reactie vragen 
        5.1.3 Bondsraadvergadering vragen-antwoorden
  5.2 Meerjarenraming 2023-2026 (ter kennisgeving)
  5.3 Oplegger wijzigingen HR hoofdstuk 3 (ter goedkeuring)
       
 6. Bondsraad en bondsbestuur
  6.1 Oplegger voordracht benoeming tijdelijke penningmeester 
  (ter goedkeuring)
 7. Rondvraag
  Check-uit