Bondsraads­vergadering 8 mei 2023

Agenda bondsraadsvergadering

Maandag 8 mei 2023

Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Online, via Microsoft Teams

Status vergadering: besluitvormend

Mocht je digitaal willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan vóór 6 mei op bij secretariaat@kngu.nl. Je ontvang dan de teamslink voor deze vergadering.

 1. Opening
  1.1 Welkom (Monique)
       Check-in

 2. Mededelingen (mondeling)
  2.1 Stand van zaken nieuwe meerjarenstrategie
  2.2 Terugkoppeling evaluatie tegemoetkomingsregeling
  2.3 Terugblik uitspraak Vincent Wevers
  2.4 Stand van zaken huisvesting
  2.5 Stand van zaken vervanging CRM
  2.6 Stand van zaken marketing/communicatieplan (schriftelijk)

 3. Benoeming notulencontrolecommissie
  Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Loek Heinsman te benoemen.

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Verslag vergadering van 8 december 2022 (ter vaststelling)
  4.2 Actielijst vergadering van 8 december 2022 (ter bespreking)

 5. Financiële en juridische zaken
  5.1 Jaarverslag en jaarrekening 2022 (ter goedkeuring)
  Onze accountant (Coney) zal een goedkeurende verklaring afgeven bij de jaarrekening. Deze verklaring zal worden nagestuurd zodra deze is ontvangen.
       
 6. Bondsraad en bondsbestuur
  6.1 Voordracht benoeming nieuwe penningmeester (ter goedkeuring)
  6.2 Voordracht benoeming oud-leden Stichting Turn- en Gymhistorie (ter goedkeuring)

 7. Rondvraag
  Check-uit