Besluiten bondsraad mei 2022

Op 12 mei 2022 was de online besluitvormende bondsraadsvergadering. Toehoorders konden online aansluiten.

De interimdirecteur Ton Leeggangers, nieuwe technisch directeur Jeroen van Leeuwen en de interim adviseur strategie en beleid / directiesecretaris Gerrien van Leeuwen hebben zich kort voorgesteld aan de bondsraad. Daarnaast is er een korte update gegeven van de tegemoetkomingsregeling aan slachtoffers en is de bondsraad bijgepraat over de werving naar een nieuwe algemeen directeur.

Ook heeft de bondsraad het jaarverslag en jaarrekening 2021 goedgekeurd. Met complimenten van de bondsraad aan het bondsbureau en het bestuur. Ter kennisgeving zijn de resultaten van het KNGU-basisaanbod 2021 (met onze reguliere/structurele producten en diensten) en de klachtenrapportage van 2021 gedeeld. 

De bondsraad heeft vervolgens belangrijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement en de statuten goedgekeurd. Zo zijn de zittingstermijnen van de atletencommissie en toetsingscommissie, net zoals de termijnen van de bondsraad en het bestuur, aangepast naar maximaal 3 termijnen van 3 jaar. En er zijn in hoofdstuk 7 verduidelijkingen toegevoegd m.b.t. een tuchtrechtelijke veroordeling: een beschuldigde mag na een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke veroordeling sowieso niet meer actief mag zijn voor KNGU-activiteiten. Dat is extra verduidelijkt in het HR, waardoor dit nu een beleidsbepaling is geworden (artikel 7.2.01), die uitgevoerd kan worden door de directeur conform het directiestatuut. Daarnaast is toegevoegd /verduidelijkt dat een schikking ook als een tuchtrechtelijke veroordeling wordt gezien.
In de statuten zijn bepalingen m.b.t. de WBTR toegevoegd en ook verbeteringen t.a.v. tuchtrechtelijke zaken.

De aangepaste versie van het huishoudelijk reglement zal binnenkort op de website worden gepubliceerd.

Voorafgaand aan de vergadering heeft de bondsraad een brief gestuurd aan het bestuur inzake de zorgen van de bondsraad over de continuïteit van de processen op het bondsbureau n.a.v. het vertrek van de algemeen directeur. Middels een oplegnotitie heeft het bestuur op de vragen gereageerd. Tijdens de vergadering is deze manier van samenwerken door de bondsraad toegelicht, tijdens de governance sessie in juni zullen bestuur en bondsraad de samenwerking uitvoeriger bespreken.

Een korte update over het proces om te komen tot een herijkte meerjarenstrategie 2023+ is gegeven. Dat betekent dat de KNGU vooral gaat voortborduren op de huidige strategie en ontwikkelde visies van de afgelopen jaren. Die worden in een nieuw raamwerk/kader geplaatst, waarbij huidige relevante ontwikkelingen worden meegenomen, en vervolgens gaan we dit valideren bij/met bondsraad, bestuur, bondsbureau en leden.

De volgende vergadering is 29 oktober. Dat is de oordeelsvormende vergadering van de bondsraad, waar de contouren van het jaarplan 2023 en de meerjarenstategie 2023+ wordt besproken.

De strategische cyclus 2022 is hier te vinden.

Gerelateerd

Alle artikelen