Besluiten bondsraad mei 2022

Op 12 mei 2022 was de online besluitvormende bondsraadsvergadering. Toehoorders konden online aansluiten.

De interimdirecteur Ton Leeggangers, nieuwe technisch directeur Jeroen van Leeuwen en de interim adviseur strategie en beleid / directiesecretaris Gerrien van Leeuwen hebben zich kort voorgesteld aan de bondsraad. Daarnaast is er een korte update gegeven van de tegemoetkomingsregeling aan slachtoffers en is de bondsraad bijgepraat over de werving naar een nieuwe algemeen directeur.

Ook heeft de bondsraad het jaarverslag en jaarrekening 2021 goedgekeurd. Met complimenten van de bondsraad aan het bondsbureau en het bestuur. Ter kennisgeving zijn de resultaten van het KNGU-basisaanbod 2021 (met onze reguliere/structurele producten en diensten) en de klachtenrapportage van 2021 gedeeld. 

De bondsraad heeft vervolgens belangrijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement en de statuten goedgekeurd. Naast verbeteringen en tekstuele aanpassingen, zijn dit de belangrijkste wijzigingen:  

  • In artikel 2.1.09 is een lid 5 toegevoegd t.b.v. een volgende bondsraadsverkiezing: wanneer er evenveel of minder kandidaten zijn dan waarvoor vacatures zijn, dan is er geen bondsraadsverkiezing nodig en is de kiescommissie bevoegd om de kandidaten te plaatsen. Dit n.a.v. de verkiezingen in 2021 waar we precies genoeg kandidaten hadden. Artikel 2.1.10, lid 6, ziet vervolgens toe op het besluit van /benoeming door de bondsraad t.a.v. de geplaatste kandidaten door de kiescommissie (zonder bondsraadsverkiezing);
  • De zittingstermijnen van de bondscommissies (atleten- en toetsingscommissie) zijn aangepast naar 3x3 jaar, gelijk aan bondsraad en bestuur en conform de code goed sportbestuur;
  • Artikel 2.3.01, lid 8 en 2.4.01 lid 5 toegevoegd;
  • Het kandidaat buitengewoon lid is toegevoegd in H4;
  • Artikel 4.4.02 is bij de aanpassing van het HR in 2019 naar 2020 van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 4 verplaatst. Er is toen onbedoeld, onbewust en foutief tekst veranderd in die overplaatsing. De wijze van contributie-inning is namelijk nooit veranderd. De werkwijze is altijd conform het document "regelgeving en kosten lidmaatschap" geweest;
  • Het bestuur vindt dat een beschuldigde na een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke veroordeling sowieso niet meer actief mag zijn voor KNGU-activiteiten. Dat is extra verduidelijkt in het HR, waardoor dit nu een beleidsbepaling is geworden (artikel 7.2.01), die uitgevoerd kan worden door de directeur conform het directiestatuut;
  • Daarnaast is toegevoegd dat een schikking ook als een tuchtrechtelijke veroordeling wordt gezien. Dat is nu soms niet altijd duidelijk voor de beklaagde. En omdat een schikking(svoorstel) ook als tuchtrechtelijke veroordeling wordt gezien, betekent dat iemand na het accepteren van een schikkingsvoorstel ook niet meer actief mag zijn voor de KNGU;

De aangepaste versie van het huishoudelijk reglement is inmiddels op de website gepubliceerd.

Voorafgaand aan de vergadering heeft de bondsraad een brief gestuurd aan het bestuur inzake de zorgen van de bondsraad over de continuïteit van de processen op het bondsbureau n.a.v. het vertrek van de algemeen directeur. Middels een oplegnotitie heeft het bestuur op de vragen gereageerd. Tijdens de vergadering is deze manier van samenwerken door de bondsraad toegelicht, tijdens de governance sessie in juni zullen bestuur en bondsraad de samenwerking uitvoeriger bespreken.

Een korte update over het proces om te komen tot een herijkte meerjarenstrategie 2023+ is gegeven. Dat betekent dat de KNGU vooral gaat voortborduren op de huidige strategie en ontwikkelde visies van de afgelopen jaren. Die worden in een nieuw raamwerk/kader geplaatst, waarbij huidige relevante ontwikkelingen worden meegenomen, en vervolgens gaan we dit valideren bij/met bondsraad, bestuur, bondsbureau en leden.

De volgende vergadering is 29 oktober. Dat is de oordeelsvormende vergadering van de bondsraad, waar de contouren van het jaarplan 2023 en de meerjarenstategie 2023+ wordt besproken.

De strategische cyclus 2022 is hier te vinden.