BR-vergadering december 2021

Op 8 december 2021 was de online besluitvormende bondsraadsvergadering. Toehoorders konden online aansluiten.  
 
De bondsraad is meegenomen in de uitkomsten van het FIG-congresBegin november nam een KNGU-delegatie deel aan het FIG-congres in Turkije. De KNGU voert een internationale agenda met speerpunten rondom onder andere gendergelijkheid/diversiteit en positief sportklimaat. Ook ligt de focus op het binnenhalen van grote evenementen zoals de World Gymnaestrada in 2023 in Amsterdam.  
 
De bondsraad heeft het jaarplan 2022 en de begroting 2022 goedgekeurd. Ter kennisgeving is het KNGU-basisaanbod (met onze ‘reguliere’/structurele producten en diensten) en de meerjarenraming gedeeld. De (jaarlijkse) indexatie van de bondscontributie is besproken. Dit percentage wordt bepaald op basis van de cao-ontwikkelingen en de consumentenprijsindex (CPI) en ligt op dit moment op 2,9%. Echter, gezien de moeilijke coronaomstandigheden waarin de sport verkeert, is besloten de indexatie op 2,6% te houden en het verschil mee te nemen in de al geplande bezuinigingen. Het kwartaaltarief van senioren is daarmee gestegen van 7,15 naar 7,35 euro en van junioren van 5,80 naar 5,95 euro.  
 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de bondsraad vragen gesteld over het jaarplan en de begroting, die tijdens de vergadering zijn beantwoord. Hierbij is ingegaan op de vraag hoe de KNGU in haar dienstverlening extra aandacht heeft voor het (nijpend) tekort aan bestuurlijk en technisch kader in de sport. Ook is antwoord gegeven op vragen over hoe de verbinding met de clubs kan worden versterkt als de fysieke bijeenkomsten van de The Connection onvoldoende worden bezocht. Naast het online platform en de clubnieuwsbrieven, heeft de KNGU afgelopen jaar gemerkt dat de online meetings het erg goed doen als deze gaan over actuele thema’s (waardering 7,6). Een van de door de clubs geopperde ideeën is om komend jaar aan te sluiten bij bestaande bijeenkomsten of events (bijvoorbeeld het NKnl) met clubbestuurders. Dit onder leiding van accountmanagement. 
 

Wat betreft de begroting is een toelichting gegeven op de verhouding tussen de kosten voor (top)turnen heren en dames. Ook is ingegaan op de ledenontwikkeling en de (negatieve) gevolgen en risico’s daarvan voor de inkomsten van de KNGU. In de bondsraad zijn scenario’s en beheersmaatregelen besproken. Tot slot vroeg de bondsraad aandacht voor de financiële situatie van de clubs en het belang van goede ondersteuning door de KNGU met (lobby voor en informatie over) verschillende steunmaatregelen.   
 
De aandachtsgebieden van de bondsraad zijn besproken en herverdeeld, nadat in oktober 3 nieuwe bondsraadsladen en 2 huidige bondsraadsleden zijn (her)benoemd. Zie het aftreedrooster van de bondsraad. 

De bondsraad heeft behoefte om wat uitgebreider mee te denken / informatie te krijgen over inhoudelijke impactvolle projecten van de KNGU. Er worden daarom in 2022, los van de bondsraadsvergaderingen, inhoudelijke sessies met bestuur en bondsraad georganiseerd bijvoorbeeld over de nieuwe code goed sportbestuur en het nieuwe opleidingenlandschap van de KNGU.  

De volgende vergadering is 12 mei. Het jaarverslag 2021 staat dan op de agenda.  

De strategische cyclus 2022 is hier te vinden.