KNGU overweegt beroep tegen vrijspraak Wevers

Het bestuur van de KNGU heeft zojuist aan betrokken partijen bekend gemaakt het voornemen te hebben in beroep te gaan tegen de vrijspraak van Vincent Wevers bij het Instituut Sportrechtspraak, ISR.

Op 2 mei jl. is de uitspraak van de tuchtcommissie van het ISR in de zaak V. Wevers bekend gemaakt. Het bestuur van de KNGU heeft inmiddels de uitspraak nader bestudeerd en heeft na intern beraad besloten tot het voornemen om tegen de uitspraak beroep in te stellen bij de commissie van beroep van het ISR. De voorbereidingen daartoe zijn inmiddels in gang gezet en betrokkenen zijn daarover geïnformeerd.

Ten aanzien van de uitkomsten van deze tuchtprocedure wil de KNGU graag het volgende toevoegen. Daar waar wij ons al realiseerden dat de impact voor alle betrokkenen groot is, zijn wij inmiddels van mening dat een belangrijk deel van de gronden waarop deze uitspraak tot stand gekomen is, niet anders dan als een schoffering kan voelen voor de melders.

Uit onderzoek blijkt hoe moeilijk het is voor deze groep om daadwerkelijk melding te maken van hetgeen hen overkomen is. Een vrijspraak die met name op formele gronden is gestoeld, zal als een bom zijn ingeslagen bij betrokkenen en zal op geen enkele wijze bijdragen aan herstel en leedverwerking. De KGNU betreurt dat zeer en spreekt haar grote ongenoegen daarover uit. Daarnaast acht de KNGU met deze uitspraak de kans groot dat de drempel voor andere (toekomstige) slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag om melding te maken, hierdoor nog meer wordt verhoogd.

Deze uitspraak kan van ingrijpende en negatieve invloed zijn op de noodzakelijke verandering richting een veilig en positief (top-)sportklimaat, waaraan de KNGU reeds jaren, maar zeker na verschijning van het Verinorm-rapport “Ongelijke Leggers” (april 2021), werkt. 

De KNGU leidt uit deze uitspraak dan ook af dat het noodzakelijk is dat er een verdere professionalisering van het sport-tuchtrecht in het algemeen en de onderzoeksfase in het bijzonder plaats moet vinden. Daarnaast wil zij graag nog verder gaan werken aan een eenduidig normenkader voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Over deze maatregelen zal de KNGU de komende periode met NOC*NSF, partners en collega-bonden in gesprek gaan.