Wedstrijdsysteem en oefenstof 2021 en verder

De LTC Turnen is gestart met de voorbereidingen voor een nieuw wedstrijd- en oefenstofsysteem Turnen Dames en Turnen Heren voor 2021 en verder. Voorafgaand zijn verschillende bijeenkomsten geweest en er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd binnen de KNGU onder sporters, vrijwilligers en ouders. Op basis van deze uitkomsten zijn er kaders gesteld en wordt er momenteel gewerkt aan de verdere uitwerking. Het is goed om als sport in ontwikkeling te blijven. Echter is het doorvoeren van gewenste veranderingen soms een uitdaging. We vinden het daarom belangrijk om weloverwogen keuzes te maken die ook praktisch goed uit te voeren zijn door onze achterban. Plezier staat voorop en de sporter staat centraal!  

Wie werken hieraan? 
KNGU medewerkers en de LTC turnen en haar werkgroepen werken nauw samen. Tevens zijn expertpanels en klankbordgroepen opgericht om de conceptversies mee te bespreken. Daarnaast helpen de internationale juryleden mee met de vertaling van de FIG reglementen. 

Hoe komt de doorontwikkeling tot stand? 
Wij vinden het belangrijk dat jullie meegenomen worden in de onderbouwing van onze keuzes. Daarom zijn hier een aantal uitkomsten van gebruikte onderzoeken en brainstormsessies te lezen:   

Het nieuwe wedstrijdformat en de oefenstof zijn onder andere gebaseerd op input vanuit: 

 • Achterbanoverleg LTC Turnen (Samenvatting in brief 5 oktober 2019)  
  Dames:  Presentatie achterbanoverleg turnen dames 2019 en Verslag achterbanoverleg turnen dames 2019
  Heren: Presentatie achterbanoverleg turnen heren 2019 en Verslag achterbanoverleg turnen heren 2019  
 • Klanttevredenheidsonderzoek Jury  
 • Klanttevredenheidsonderzoek Turnwedstrijden 
  In het doorlopende Klanttevredenheidsonderzoek-onderzoek worden een aantal stellingen voorgelegd aan sporters.
  Belangrijke uitkomsten: 
  • Turnen volgens keuze oefenstof liever dan voorgeschreven oefenstof; 
  • Het turnen van wedstrijden boven het turnen van demonstraties. 
  • Project Win&Fun 2019. Uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op o.a. de KTO’sExitonderzoek (waarom stoppen kinderen met turnen?) en kwalitatief onderzoek. Belangrijke uitkomsten zijn o.a.: 
   • Wens van wedstrijdsporters om meer wedstrijden te kunnen turnen; 
   • Hogere niveaus en bovenbouw sporters wensen in individueel en teams te turnen. Lagere niveaus en onderbouw wensen meer in teams te turnen. 
   • Kortere wedstrijden, minder lang wachten
   • Nog meer inspelen op de belevingswereld van de sporters per leeftijd. Ontspannen sfeer, muziek tussendoor, samen. Plezier, successen beleven en meer vertrouwen in jezelf krijgen zijn belangrijk. 
   • Lager instapniveau voor juryleden 
   • Juryleden wat meer interactie en/of positieve uitstraling met sporters is een wens vanuit de lagere wedstrijdniveaus. 

Daarnaast willen we het beste voor de ontwikkeling van het kind: 

Wat is het voorgenomen plan NTS 2021 
Door het uitstellen van de Olympische Spelen is besloten om het huidige reglement voor de keuze oefenstof één jaar langer van kracht te laten zijn. Voor de onderbouw en middenbouw wordt gewerkt aan nieuwe oefenstof. Ook gaan we conform de oorspronkelijke planning een nieuw wedstrijdsysteem invoeren, waarbij voor de dames tevens de leeftijdscategorieën worden aangepast.  

Voor Turnen Dames betekent dit het volgende: 
Per september 2021 wordt voor de leeftijd 7 t/m 9 jaar (instap) voorgeschreven oefenstof aangeboden via beweegvormen. De turnsters in de leeftijd 10 tot en met 12 jaar (pupil) turnen keuze oefenstof met voorgeschreven elementen, waarbij het huidige NTS-reglement keuze oefenstof, inclusief elemententabel, de basis zal zijn. Turnsters van 13 jaar en ouder turnen volgens het huidig NTS-reglement en de supplementen.  

Voor de keuze oefenstof komt in september 2022 (na de Olympische Spelen) een herziening op het reglement, de elemententabel en de supplementen.  

In het seizoen 2021-2022 wordt geturnd volgens een nieuw wedstrijdsysteem, waarbij jongere turnsters vooral in teams deelnemen aan wedstrijden en voor oudere turnsters wordt zowel in teamverband als individueel wedstrijden aangeboden.  

Voor Turnen Heren betekent dit het volgende:  

Vanaf de zomer van 2021 zijn de volgende zaken vernieuwd beschikbaar: 

 • Leerlijn Turnen heren
 • Vernieuwde oefenstof voor de onder- en middenbouw (7 t/m 14 jaar, benjamin t/m jeugd)
 • Vernieuwd wedstrijdsysteem voor alle leeftijdscategorieën
 • Herziening niveaus voor alle leeftijdscategorieën

Vanaf de zomer van 2022 volgt:

 • Herziening reglement gebaseerd op vernieuwing FIG
 • Vertaling FIG, inclusief elemententabel
 • Waar nodig, vernieuwde oefenstof voor de bovenbouw (vanaf 15 jaar, junioren en senior) gebaseerd op wijzigingen FIG

Over het algemeen zullen er in alle categorieën minder niveaus aangeboden gaan worden. Daarnaast worden teamwedstrijden belangrijker gemaakt. Voor jongere turners zal er vooral in teams worden geturnd, voor oudere turners zowel in teams als individueel. 

 Planning 

 • Consultatie klankbordgroep en districtscommissies over oefenstof, wedstrijdsysteem en reglementen in 2020;  
 • Definitief wedstrijdprogramma gereed december 2020 (vanwege planning wedstrijd 2021/2022); 
 • Concept oefenstof onderbouw en middenbouw beschikbaar in 1e kwartaal 2021 - publicatie website; 
 • Definitieve oefenstof onderbouw en middenbouw beschikbaar in juni 2021 - publicatie website; 
 • Concept oefenstof bovenbouw beschikbaar in 1e kwartaal 2022 – publicatie website; 
 • Definitieve oefenstof bovenbouw beschikbaar in juni 2022 – publicatie website.  


Welke leeftijdscategorieën kennen we in seizoen 2021 / 2022 bij Turnen Dames?

In deze vernieuwing vindt ook een wijziging van de leeftijdscategorieën plaats bij Turnen Dames. De wijziging betreft het naar boven brengen van de senior leeftijd van 16 naar 18 jaar voor de 1e t/m 6e divisie. Hierdoor komen turnsters drie jaar lang uit in de junior categorie en twee jaar in de categorie jeugd. De leeftijdsgroep jeugd 1 komt hiermee te vervallen. Daarnaast wordt met de categorie instap de leeftijd 7, 8 en 9 jarige bedoeld en met de categorie pupil de 10, 11 en 12 jarige.

Het turnen dames systeem kent straks de volgende indeling:

 • Onderbouw
  7, 8 en 9 jarige, categorie instap, turnen voorgeschreven oefenstof in de vorm van beweegvormen;
 •  Middenbouw
  10, 11 en 12 jarige, categorie pupil, turnen keuze oefenstof met voorgeschreven elementen;
 • Bovenbouw
  13 en 14 jarige, categorie jeugd, turnen keuze oefenstof;
  15, 16 en 17 jarige, categorie junior, turnen keuze oefenstof;
  18 jaar en ouder, categorie senior, turnen keuze oefenstof.

Welke wijziging in leeftijdscategorieën wordt in seizoen 2020 / 2021 doorgevoerd bij Turnen Dames?

Om de verschuiving van leeftijdscategorie zo soepel mogelijk te laten verlopen, vinden vanaf komend seizoen (2020-2021) al enige wijzigingen plaats. Turnsters welke in seizoen 2019-2020 zijn uitgekomen in de categorie jeugd 2, blijven in deze categorie. Turnsters welke waren ingeschreven als tweede jaars junior (geboren in 2005) blijven uitkomen als junior. Hiermee wordt voorkomen dat zij in 2021 senior worden en vervolgens in 2022 weer junior. Betreffende turnsters komen vanaf 2023 uit bij de senioren. De verschuiving van de leeftijdscategorieën vindt komende jaren plaats volgens onderstaand schema:

2020 06 16 13 32 22 NWO communicatie website wijziging leeftijden TD 15 06 2020 Alleen lezen

2020 06 16 13 32 58 NWO communicatie website wijziging leeftijden TD 15 06 2020 Alleen lezen

Wat betekenen de aanpassingen op het gebied van jury?

Als jurylid ben je voorwaardelijk om onze sporters deel te kunnen laten nemen aan wedstrijden. Door het geven van de juiste waardering draag je bij aan de sportieve ontwikkeling en plezierbeleving van al onze wedstrijdsporters.

Dit betekent dat we ook onze juryleden mee willen nemen in ons Pedagogisch ABC. Op dit moment zijn we dan ook aan het onderzoeken op welke manier je als jurylid een bijdrage kan leveren aan deze mooie (door)ontwikkelingen.

Daarnaast willen wij onze sporters meer wedstrijdmogelijkheden geven en ja, dat betekent dus dat we meer juryleden moeten opleiden, maar ook behouden. Des te belangrijker is dat we het daarom voor elk jurylid zo leuk moeten maken en dat iedereen met plezier naar de zaal komt! 

In het nieuwe wedstrijd- en oefenstofsysteem gaat de instap categorie turnen volgens voorgeschreven oefenstof in de vorm van beweegvormen. Vanaf 10 jaar (TD) wordt er geturnd volgens keuze oefenstof. De nieuwe brevetindeling zal in november 2020 bekend worden.

Waar ben je straks als jurylid inzetbaar?

Huidige TD1-juryleden:

Voor de huidige TD1 juryleden kunnen de veranderingen in het nieuwe wedstrijd en oefenstof systeem als groot worden ervaren. De huidige voorgeschreven oefenstof, zoals we die nu kennen, komt te vervallen. Echter blijven de elementen en het waarderen van turnsters aan de hand van een reglement bestaan. We beschrijven drie ontwikkelmogelijkheden voor jou: 

Optie 1

Je wilt betrokken blijven bij de turnsport, maar twijfelt als jurylid.

Vanaf september 2021 ben je inzetbaar bij de nieuwe en superleuke toernooien voor de instappers.

Je hoeft alleen de nieuwe TD0 in de vorm van een E- learning te volgen en je kan aan de slag.

Optie 2

Je wilt op het huidige wedstrijdniveau blijven jureren.

In 2021 zal je een omscholing moeten volgen voor het leren jureren van keuze oefenstof. De scholing is een E-learning en 5 (digitale)bijeenkomsten van 1,5 uur (beschikbaar in het voorjaar van 2021). Het examen op de D score dient succesvol afgerond te worden.

Optie 3

Je wilt als jurylid doorgroeien naar een hoger wedstrijdniveau.

Met je al opgedane kennis en ervaring kan je vrij makkelijk doorgroeien.

Van november 2020 t/m juni 2021 kan je de huidige TD2 opleiding volgen. De opleiding is een E-learning van 10 bijeenkomsten van 1,5 uur (nu beschikbaar). Het theorie- en praktijkexamen dient succesvol afgerond te worden. Zie verder de punten genoemd onder ‘huidige TD2 en TD3 juryleden.

 
E-learning = online opleiding/module die je vanuit huis kan volgen en in je eigen tijd, op ieder willekeurig moment. Aan de E-learning is een uitleg/vragenuurtje gekoppeld van 1,5 uur, waarschijnlijk middels een online bijeenkomst.

Huidige TD2 en TD3 juryleden:

Voor de huidige TD2 en TD3 juryleden zal het huidige NTS-reglement voor de keuze oefenstof worden uitgebreid met regels voor de waardering van de oefeningen van de middenbouw turnsters (10 tot 12 jaar). De bepaling van de D score en E score is vergelijkbaar met de huidige keuze oefenstof.

Voor de TD2 en TD3 juryleden die het huidige wedstrijdniveau willen blijven jureren in seizoen 2021-2022 geldt:

 • Een E-learning voor de middenbouw moet voltooid worden en kan je op elk gewenst moment volgen vanuit huis vanaf voorjaar 2021.
 • Indien de E-learning niet gevolgd wordt ben je vanaf september 2021 alleen inzetbaar voor de bovenbouw.
 • Je kunt daarnaast een digitale bijeenkomst volgen van 1,5 uur (niet verplicht).
 • Er wordt een zelfkennistoets afgenomen; het resultaat heeft geen invloed op de brevetverlenging. Het geeft de KNGU inzicht op welke onderdelen extra aandacht nodig is.
 • De E-learning die bij afronding een tijdelijk brevetverlenging (BV) TD middenbouw (MB)geeft is in het 2e kwartaal van 2021 beschikbaar en dient voor 31-12-2021 voltooid te zijn.
 • In het seizoen 2022-2023 wordt het NTS-reglement aangepast. Er zal in 2022 een E-learning brevetverlenging TD2 of TD3 gevolgd moeten worden.

Voor de TD4 juryleden geldt dat de scholing voor het vernieuwde FIG-reglement zal plaatsvinden in het voorjaar 2022. De TD4 juryleden wordt geadviseerd de E-learning voor de middenbouw (met tijdelijk brevet TDMB) te volgen, maar dit is niet verplicht.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je besluit om in het nieuwe wedstrijdsysteem niet meer actief te zijn. We willen je dan bedanken voor jouw inzet en vragen jou om je afmelding kenbaar te maken bij de club, zodat ook zij weten waar zij aan toe zijn. 

Wat betekent dit voor clubs? 

 • Aandacht voor het jurybeleid binnen je club. Wees goed voorbereid op het nieuwe seizoen en houd alle opleidingsmogelijkheden goed in de gaten. Maak mensen enthousiast voor het jureren.
 • Geef je juryleden ook mee hoe blij je met ze bent en besef nogmaals wat voor een belangrijke rol zij spelen in de positieve sportbeleving van kinderen.
 • Ga met ze in gesprek en kijk welk niveau/brevet straks het beste bij hun ambities past. Misschien willen ze wel meegroeien met hen eigen kind? Zie de ontwikkelmogelijkheden hierboven.
 • Maak samen met trainers en jury een plan t.a.v. de indeling van de wedstrijdsporters en kijk welk juryleden er nodig zijn om ook aan deze wedstrijden deel te kunnen nemen.
 • En als juryleden dreigen af te haken vanwege negatieve ervaringen op de wedstrijdvloer dan vernemen wij als KNGU dat graag! Dit kan via wedstrijden@kngu.nl 

Wil je op de hoogte blijven? 
Via onze nieuwsbrief Trainers & Coaches, Juryleden en Clubbestuurders willen we iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief. Voor vragen die niet kunnen wachten, kunt u ook terecht via nts@turnen.kngu.nl