Programma EK turnen heren | Livestream senioren | Livescores

Privacy­verklaring

Deze privacyverklaring beschrijft het beleid van KNGU met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, delen, beschermen en aanpassen van jouw persoonsgegevens (‘Privacybeleid’). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle websites van de KNGU (‘Websites’) en alle gerelateerde applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop je toegang hebt verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur.

Privacyverklaring
Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, inschrijft of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG ('UAVG'). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De KNGU is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de KNGU de doeleinden, grondslagen en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat de KNGU verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. De KNGU is gevestigd aan de Papendallaan 60 te Arnhem en is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De KNGU is te bereiken via [email protected]

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
De KNGU verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de KNGU:

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om je informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;
 • voor het informeren en adviseren;
 • voor het doen van aanbiedingen;
 • voor het uitvoeren van onderzoeken;
 • voor het deelnemen aan panels;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • voor het monitoren en begeleiden van tuchtrechtelijke zaken bij het ISR/CAS
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren;
 • om beeldopnamen tijdens wedstrijden te kunnen maken;
 • om studies, modellen en statistieken te kunnen maken;
 • om nieuws(brieven) over onze activiteiten te kunnen versturen;
 • om de uitoefening en de verdediging van de rechten van de KNGU, bijvoorbeeld bij geschillen, te kunnen realiseren;
 • om ledengegevens of ondersteuning daarvan te kunnen beheren, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;
 • om de website te kunnen verzorgen en verbeteren, waarbij de KNGU door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen en je op basis daarvan gerichte informatie kan verstrekken. Wij vragen vooraf jouw expliciete toestemming hiervoor (zie sectie 'Website en Cookies')

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de KNGU te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van de KNGU, dan biedt de KNGU jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te laten schrijven.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag de KNGU alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De KNGU hanteert de volgende grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de KNGU. De gerechtvaardigde belangen zien onder meer op de belangenbehartiging van leden en bij de sportbeoefening betrokken niet-leden en het realiseren van een positief, integer en veilig sportklimaat c.q. voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing.

Bij de verweking van persoonsgegevens let de KNGU erop dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens door middel van cookies bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in jouw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd. Bekijk voor meer informatie en voor het wijzigen van je cookie-instellingen de cookieverklaring.

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
De KNGU heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De KNGU heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Bij het aanmelden als lid bij de KNGU wordt door jouw club een aantal persoonsgegevens van jou doorgegeven. Daarmee is de club onze bron van persoonsgegevens. Uiteraard wordt de juistheid daarvan door ons gecontroleerd.
De KNGU kan tevens persoonsgegevens buiten jou om ontvangen van het Instituut voor Sportrechtspraak, gevestigd te Hilversum, na een besluit tot onderzoek en/of start van een tuchtrechtelijke procedure.
De persoonsgegevens die de KNGU van het ISR kan ontvangen, bestaan uit:

 • Telefoonnummer, e-mailadres of soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de betrokkene;
 • Het woonadres van de betrokkene;
 • Lidmaatschapsnummer van de betrokkene bij de sportbond of andere aangesloten organisatie;
 • Gegevens van de betrokkene met betrekking tot zijn/haar deelname aan kampioenschappen, toernooien, competities, evenementen en wedstrijden, hoe ook genaamd;
 • De gegevens van betrokkene en melder die voortkomen uit verklaringen van derden in de uitvoering van het onderzoek of de tuchtrechtelijke procedure
 • Gegevens voortkomend uit het verweer van de betrokkene tegen de aangifte en de overige door de betrokkene tijdens de behandeling van de zaak afgelegde verklaringen;
 • Gegevens over degene die aangifte heeft gedaan, de betrokkene en/of over de overtreding afgelegde verklaringen.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de KNGU
  De KNGU kan jouw persoonsgegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

 2. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens buiten de KNGU
  Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere personen en/of organisaties, zoals clubs/verenigingen, internationale federaties (FIG, EG en GEF) en het ISR. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de KNGU of wanneer de KNGU hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
  • Door middel van het Case Management Systeem Sport kunnen persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen de KNGU en NOC*NSF. Dit gebeurt op basis van het ‘Reglement Case Management Systeem Sport’ (zie ook artikel 7.0.07 Huishoudelijk Reglement KNGU).
  • Indien er uitwisseling plaatsvindt met internationale federaties, zoals de Fédération Internationale de Gymnastique en de Gymnastics Ethics Foundation, waar de KNGU bij is aangesloten, zal dit geschieden ingevolge de statuten van de FIG, waaraan de KNGU als lid is onderworpen. De KNGU kan gehouden zijn persoonsgegevens te verstrekken van een lid of betrokkene, indien deze door een (tucht)rechtelijke instantie is veroordeeld, dan wel een schikkingsvoorstel van de aanklager heeft geaccepteerd.
 3. Geen commercieel gebruik
  De KNGU zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring, andere voorwaarden die van toepassing zijn verklaard of na voorafgaand besluit van de bondsraadsvergadering.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De KNGU bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving dit vereist.

Gegevens met betrekking tot een tuchtrechtelijk onderzoek/procedure worden door de KNGU - na afronding van de tuchtprocedure –in ieder geval bewaard zolang een eventuele tuchtrechtelijke sanctie loopt. Na afloop van de sanctie wordt getoetst of bewaren van de gegevens nog langer noodzakelijk is ter verwezenlijk van de doeleinden waarvoor ze worden bewaard en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving dit vereist.

Wat zijn jouw privacyrechten?
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Tenslotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken of vragen over privacy gerelateerde zaken sturen aan: [email protected]Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Voor leden van een bij de KNGU aangesloten club geldt, dat zij voor vragen over het lidmaatschap zich eerst moeten richten tot hun eigen club.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via [email protected].