Onafhankelijk onderzoek

Op deze pagina houden wij je op de hoogte over het onderzoek dat wij laten uitvoeren naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport.

Update 6 november 2020
Vanaf vandaag start onderzoeksbureau Verinorm met de analyse van de vragenlijsten voor het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Wij willen iedereen die de tijd heeft genomen de vragenlijst in te vullen enorm bedanken. Jullie helpen hiermee de gymsport veiliger en gezonder te maken!

Update 27 oktober 2020
De reactietermijn voor het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport is verlengd van 30 okt. naar 6 nov. Heb jij de vragenlijst gekregen maar nog niet ingevuld of wil je als oud-sporter je ervaringen met ons delen via de website? Doe dit dan zo snel mogelijk!

Update 9 oktober 2020
In september zijn 17.000 e-mailadressen verzameld door middel van een steekproef voor breedtesport en (semi)topsport binnen alle disciplines van de gymsport. Deze geselecteerde groep kon tot 2 oktober aangeven mee te willen doen aan het onderzoek. Op 9 oktober is de vragenlijst verstuurd naar degenen die zich hebben aangemeld. Deze vragenlijst kan tot en met 30 oktober ingevuld worden.

Daarnaast is de vragenlijst voor (oud)topsporters nog steeds beschikbaar. Ook hiervoor geldt dat deze tot en met 30 oktober kan worden ingevuld.

De KNGU laat onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. Dit doen wij niet zelf.  Onderzoeksbureau Verinorm voert dit objectieve en onafhankelijke onderzoek voor de KNGU uit. De KNGU krijgt geen inzage in de de gedeelde informatie. Ervaringen kunnen wel worden benoemd in het rapport. Er worden dan  vanzelfsprekend geen namen en andere, tot personen herleidbare, informatie opgenomen.

Bericht 18 september 2020
Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle vormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik).

Een onderdeel van het onderzoek is het uitvragen van ervaringen van (oud) leden van de KNGU. Om deze ervaringen op te halen wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst voor zowel (oud) topsporters als (oud) breedtesporters.

 1. Alle sporters die tussen 2014 en 2020 actief zijn (geweest) op semi- topsport niveau ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, mits het e-mailadres bij de KNGU bekend is.
 2. Door het onafhankelijke onderzoeksbureau is een willekeurige steekproef getrokken van 7.735 breedtesporters tussen de 8 en 18 jaar.
 3. Sporters die vóór 2014 actief waren, krijgen geen e-mail maar kunnen zichzelf via een button op de website melden om deel te nemen aan het onderzoek.

Alle vragenlijsten zijn tot 30 oktober beschikbaar. Daarna start het onderzoeksbureau met de analyse en rapportage over alle ervaringen.

Wil je meer weten over het onderzoek, lees dan hieronder de veel gestelde vragen. Mis je een vraag en/of wil je contact met ons opnemen over het onderzoek, mail dan naar info@kngu.nl. Wil je liever contact opnemen met de onderzoekers van bureau Verinorm dan kun je Anton van Wijk mailen op a.vanwijk@verinorm.nl.

FAQ over het onderzoek

 • Wat houdt het onderzoek precies in?

  De KNGU laat onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. Wij doen dit dus niet zelf. Verinorm voert dit objectieve en onafhankelijke onderzoek voor de KNGU uit. Prof. Mr. Marjan Olfers en Dr. Mr. Anton van Wijk zijn de hoofdonderzoekers. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle verschijningsvormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik). Bovendien wordt het dader- en slachtofferprofiel bepaald, het onderzoek richt zich dus niet alleen op trainers/coaches als mogelijke daders maar ook op medesporters, begeleiders, juryleden etc. Daarnaast proberen de onderzoekers te duiden of grensoverschrijdend gedrag te verklaren is door een bepaalde heersende cultuur binnen de gymsport.  

  De onderzoeksvragen zijn veelomvattend en wordt daarom via vier verschillende onderzoeksmethoden beantwoord: 

  1. Deskresearch: onderzoeksrapporten, beleidsnota’s, visie documenten, tucht- en strafrechtzaken etc. worden bestudeerd om scherp te krijgen wat reeds bekend is over de problematiek en welke maatregelen daaromtrent zijn. Op deze manier maken de onderzoekers inzichtelijk hoe de KNGU heeft geacteerd om de sport veiliger te maken.
  2. Onderzoek in (semi-) topsport 2014-2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren (ex-) sporters over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder alle wedstrijddisciplines. In het onderzoek hanteren we hierbij de volgende definitie voor (semi-) topsport:
   Topsport: eredivisie of het hoogste niveau dat in een discipline wordt aangeboden mét uitzending naar internationale wedstrijden namens Nederland.  
   Semi- topsport: 1e en 2e divisie binnen turnen heren/ turnen dames of het op één na hoogste niveau van de discipline (zonder uitzending naar het buitenland). 
  3. Onderzoek in de breedtesport 2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren huidige breedtesporters van alle disciplines en niveaus tussen de 8 en 18 jaar, over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Gezien de omvang van deze doelgroep wordt hier een steekproef van 7.735 sporters benaderd. 
  4. Onderzoek onder sporters van voor 2014: we bieden sporters die voor 2014 gestopt zijn de mogelijkheid om hun verhalen en ervaringen te delen via vragenlijsten en interviews. 

  In aanvulling op bovenstaande zullen interviews worden gehouden met trainers/coaches, (oud)bestuurders, medewerkers en experts om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van sport- en trainingscultuur, grensoverschrijdend gedrag en de aanpak daarvan door de jaren heen. Het onderzoeksrapport zal zich, naast het rapporteren van de bevindingen, richten op het geven van (beleids-) aanbevelingen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan.  

  Het onderzoeksteam wordt ondersteund door een externe, onafhankelijke begeleidingscommissie van wetenschappelijke experts die de uitvoer van het onderzoek nauwlettend volgen en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de onderzoekers.  

  Voor verdere inhoudelijke vragen over (de opzet van) het onderzoek, kun je contact opnemen met Verinorm via a.vanwijk@verinorm.nl

 • Wanneer start het onderzoek?

  Het onderzoek is 1 september formeel gestart. In week 38 wordt de button op de website geplaatst voor sporters met ervaringen van voor 2014. Via de link onder deze button komen ze op een digitale omgeving van Verinorm. Daar kunnen ze een vragenlijst invullen over hun ervaringen.  

  In dezelfde week ontvangen (oud) sporters die in of na 2014 lid zijn of zijn geweest én die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek, een vooraankondiging met informatie over het onderzoek. Als ze niet willen deelnemen kunnen ze dit aangeven door binnen twee weken een mail te sturen naar info@kngu.nl 

  In week 41 worden de uitnodigingen, met daarin een link naar de vragenlijst verstuurd. Dit doen wij per mail. In de mail staat een link die ze naar de online vragenlijst in de omgeving van Verinorm brengt. Dit is dus GEEN KNGU omgeving. De antwoorden en ervaringen zijn dus niet zichtbaar voor ons en worden ook nooit op persoonsniveau aan de KNGU teruggekoppeld.  

 • Krijgen onze jeugdleden ook een uitnodiging?

  Sporters, lid of oud lid, vanaf 8 jaar en ouder die in één van de onderzoeksdoelgroepen vallen en waar wij een emailadres van hebben, krijgen de uitnodiging voor het onderzoek toegestuurd. Behalve wanneer hun ouders hebben aangegeven dat hun zoon of dochter niet mee wil werken.  

 • Wat wordt er gedaan met alle meldingen en ervaringen met intimidatie?

  Meldingen of ervaringen die gedeeld worden in het onderzoek worden opgenomen in het onderzoek, maar zijn niet herleidbaar tot het individu. De KNGU weet dus niet van welke personen de verhalen zijn. Dit houdt ook in dat de ervaring niet vastgelegd wordt als officiële melding bij het ISR, centrum veilige sport of bijvoorbeeld de politie. Als het slachtoffer naast deelname aan het onderzoek ook nog officieel melding wil maken van wat hem of haar is overkomen dient apart nog contact opgenomen te worden met de betreffende instantie.

 • Wat vragen we van onze clubs en hun bestuur?

  Het helpt natuurlijk enorm als onze clubs hun leden zoveel mogelijk stimuleren om deel te nemen aan het onderzoek. Wij roepen alle clubs en hun bestuur dan ook op de oproep te communiceren en onder de aandacht te brengen via hun communicatiekanalen.  

  Natuurlijk zijn ook de ervaringen van huidige bestuurders van belang dus ook aan hen wordt gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.

 • Welke sporters krijgen een uitnodiging om deel te nemen?
  1. Alle sporters die tussen 2014 en 2020 actief zijn (geweest) op semi- topsport niveau ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, mits het e-mailadres bij de KNGU bekend is.

  2. Door het onafhankelijke onderzoeksbureau is een willekeurige steekproef getrokken van 7.735 breedtesporters tussen de 8 en 18 jaar. 

  3. Sporters die vóór 2014 actief waren, krijgen geen e-mail maar kunnen zichzelf via een button op de website melden om deel te nemen aan het onderzoek.

 • Als ik een melding maak van grensoverschrijdend gedrag in het onderzoek, wordt er dan direct ook melding van gemaakt bij de daarvoor bestemde instanties?

  Meldingen of ervaringen die gedeeld worden in het onderzoek worden opgenomen in het onderzoek, maar zijn niet herleidbaar tot het individu. De KNGU weet dus niet van welke personen de verhalen zijn. Dit houdt ook in dat de ervaring niet vastgelegd wordt als officiële melding bij het ISR, centrum veilige sport of bijvoorbeeld de politie. Als je naast je deelname aan het onderzoek ook nog officieel melding wil maken van je ervaringen dien je apart nog contact op te nemen met bijvoorbeeld het centrum veilige sport, de politie of het ISR.

 • Kan ik als trainer/coach meewerken aan het onderzoek?

  Sporters zijn de voornaamste doelgroep voor het onderzoek. In de interview fase wordt door Verinorm een aantal trainers, (club)bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen bevraagd. 

 • Wanneer is het onderzoek klaar?

  De onderzoekers gaan ervanuit dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 is afgerond.

 • Waarom is het onderzoek van Verinorm geanonimiseerd?

  Het is een wetenschappelijk onderzoek met het doel antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen. Het is dus geen onderzoek naar één of meer specifieke personen en/of verenigingen.
  Wil je dat het ongewenst gedrag wordt behandeld in het tuchtrecht, dan kun je melding doen bij het Instituut Sportrechtspraak. Het Instituut Sportrechtspraak onderzoekt dan de melding. Meldingen kunnen leiden tot tuchtrechtelijke sancties zoals schorsing. Indien sprake is van een overtreding van het wetboek van strafrecht, kan aangifte worden gedaan bij de politie.

 • Worden de vragenlijsten of interview verslagen van Verinorm met de KNGU gedeeld?

  Nee. De KNGU heeft geen toegang tot deze informatie en de informatie wordt ook niet gedeeld. De KNGU ontvangt het geanonimiseerde rapport.

 • Wat doet de begeleidingscommissie?

  De begeleidingscommissie monitort het onderzoek en ziet toe op de vraag of het onderzoek binnen de vastgestelde kaders van het onderzoek plaatsvindt. De begeleidingscommissie dient als klankbord voor de onderzoekers. Leden van de begeleidingscommissie denken mee en kunnen indien het onderzoek daarom vraagt een wijziging van de opzet voorstellen en, of goedkeuren.

 • Wie hebben zitting in de begeleidingscommissie?
  • Martin Moerings. Hoogleraar Penologie Universiteit Leiden en voorzitter van de commissie
  • Catrien Bijleveld, hoogleraar methoden en technieken criminologisch onderzoek
  • Micha de Winter, emeritus-hoogleraar pedagogiek Universiteit Utrecht
  • Jan Hendriks, bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling UvA
  • Hester Eppinga, oud turnster en Phd. Psychiater i.o. Universitair Medisch Centrum Groningen