Resultaten onderzoek

Onderzoeksbureau Verinorm heeft op 28 april 2021 het rapport over de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport gepresenteerd. Op deze pagina vind je (alle informatie over) het onderzoek.

Opvolging aanbevelingen
De informatie over de opvolging van de aanbevelingen vind je hier.

Rapport

Reactie KNGU

Persoonlijke reactie voorzitter en directeur

English documentation

FAQ over het onderzoek

 • Hoe kijkt de KNGU aan tegen de sportbrede uitkomsten en aanbevelingen?

  De KNGU neemt de aanbevelingen uit het rapport over. Voor het monitoren van de voortgang van de aanbevelingen wordt een onafhankelijke opvolgingscommissie ingesteld met een brede samenstelling. Deze commissie zal periodiek rapporteren over de stappen die de KNGU heeft gezet in de opvolging van de aanbevelingen uit het Verinorm-rapport.

  Daarnaast zijn er aanbevelingen die sporttak-overstijgend moeten worden aangepakt door andere partijen. En daar waar wij als gymsport het voortouw kunnen of moeten nemen, doen wij dat.

 • Wat is het verschil tussen dit onderzoek en de andere genoemde onderzoeken?

  Dit wetenschappelijke onderzoek is opgezet en uitgevoerd onder toeziend oog van een zeer kundige begeleidingscommissie. Zowel de negatieve als positieve ervaringen zijn opgetekend. Daarnaast is het een groots onderzoek met veel respondenten. Het rapport wordt ook integraal gepubliceerd en door het gehele bestuur en directie omarmt en als leidraad aangehouden voor de aanpak van de cultuurverandering die onze sport nodig heeft. Voor meer informatie verwijzen wij naar de hoofdonderzoekers. 

 • Heeft de KNGU excuses aangeboden aan oud-sporters?

  Lees de volledige reactie van de KNGU hier

 • Het rapport gaat merendeel over wedstrijdsporters op hoog niveau. Wat is belangrijk voor de clubs die vooral recreatiesport aanbieden?

  Bij veel clubs gaat het goed. We zien ook dat er al veel trainers, coaches en bestuurders enorm hard trekken aan dit onderwerp. Deze inspanningen worden enorm gewaardeerd, helaas zijn we er nog niet. In het rapport wordt niet direct een aanbeveling gegeven, maar we gaan het zeker meenemen. Op de site vind je een pagina met informatie over de sociaal veilige club

 • Is er aandacht voor het pedagogisch opleiden van trainers die in dienst zijn van de KNGU?

  Er is zeker aandacht voor het pedagogisch opleiden van trainers.  

  Op dit moment worden er drie modules ontwikkeld die in opleidingen in alle sporten toepasbaar zijn: pedagogiek (pedagogisch handelen), motoriek (breed motorisch ontwikkelen) en didactiek (handvatten voor lesgeven). Die modules vormen de fundamentele basis van wat een trainer-coach moet weten en kunnen voordat hij of zij binnen de sportomgeving aan de slag gaat.  

  Daarnaast is er pilot gestart voor niveau 5 coaches; de Dutch Way, zoals deze wordt genoemd. Hierbij gaan topcoaches doormiddel van een traject met een 4-daagse scholing, een assessment en individuele begeleiding aan de slag met het pedagogisch thema. 

  Dit aanbod wordt in nauwe samenwerking met de doorlopende leerlijn van NOC*NSF en het CIOS (voor niveau 3) ontwikkeld. En het zijn daarbij belangrijke stappen richting de professionalisering van het vak trainer-coach. In de nabije toekomst wordt gestart met niveau 4 en met het maken van bijscholingen voor coaches die het traject al hebben doorlopen maar op dit moment wel in de zaal staan. 

 • Gaat de leeftijd van 16 naar 18 jaar? Nationaal en/of internationaal?

  In de komende jaren wordt in Nederland, binnen turnen dames, de leeftijd voor senioren stapsgewijs verhoogd naar 18 jaar. Voor de andere disciplines zal deze ontwikkeling waar nodig worden ingezet. Ook internationaal zet de KNGU zich in voor deze verhoging.  

 • Wat houdt het onderzoek precies in?

  De KNGU heeft onderzoek laten doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. 

  Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle vormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik).

  Een onderdeel van het onderzoek is het uitvragen van ervaringen van (oud) leden van de KNGU. Om deze ervaringen op te halen wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst voor zowel (oud) topsporters als (oud) breedtesporters.

  1. Alle sporters die tussen 2014 en 2020 actief zijn (geweest) op semi- topsport niveau ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, mits het e-mailadres bij de KNGU bekend is.
  2. Door het onafhankelijke onderzoeksbureau is een willekeurige steekproef getrokken van 7.735 breedtesporters tussen de 8 en 18 jaar.
  3. Sporters die vóór 2014 actief waren, krijgen geen e-mail maar kunnen zichzelf via een button op de website melden om deel te nemen aan het onderzoek.