Vacature algemeen bondsbestuurslid

Een leven lang met plezier bewegen. Dat is het doel van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De KNGU zet zich in voor een kwaliteitsvolle en vernieuwende producten en dienstverlening naar clubs, sporters, ouders, fans en alle andere betrokkenen binnen de gymsport. Het realiseren van een cultuurverandering binnen de gymsport is een actuele en belangrijke doelstelling, voor zowel de korte als lange termijn.

Het bondsbestuur van de KNGU bestuurt op afstand en is verantwoordelijk voor het strategische beleid. In het bondsbestuur is één positie vacant.

De KNGU is op zoek naar een: algemeen bondsbestuurslid

De functie van algemeen bondsbestuurslid vraagt over het algemeen een tijdsinvestering van gemiddeld 2 uur per week (indicatief) en is onbezoldigd.

Over de KNGU
De KNGU is de oudste sportbond van Nederland. Al meer dan 150 jaar houden we ons bezig met een leven lang bewegen. Van gym, turnen, freerunning tot urban dance, jazzdans, trampoline- en groepsspringen. Van breedtesport tot topsport. Voor jong en oud. We laten ons inspireren door onze Olympische sporthelden en koesteren ons paradepaardje het nijntje Beweegdiploma. Onder de vlag van Dutch Gymnastics werken we samen met ruim 275.000 sporters, 1.000.000 fans, ruim 900 clubbesturen en 5000 trainers-coaches aan een plezierige en veilige sportomgeving.  

De rol van het bondsbestuur

Het bestuursmodel van de KNGU is in 2019 vernieuwd en gaat uit van een strategisch opererend bondsbestuur, dat erop toeziet dat de directie (met een vergaand mandaat) binnen de gestelde kaders, de gestelde doelen uit het jaarplan waarmaakt. De bondsraad fungeert als toezichthouder en waarborgt dat het bondsbestuur opereert op basis van een heldere, door de leden gedragen prioriteitsstelling.

Het bondsbestuur van de KNGU bestaat uit maximaal zeven bondsbestuursleden, te weten een voorzitter, penningmeester en algemene bondsbestuursleden. Het bondsbestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team, met een collectieve verantwoordelijkheid naar elkaar en de KNGU, zowel intern als extern. Er is gekozen een bondsbestuur te vormen van vijf bestuursleden, passend bij de omvang van de organisatie en het bestuursmodel.

De leden van het bondsbestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk en hebben binnen het geheel een eigen aandachtsgebied, passend bij individuele competenties en interesses.
Het lidmaatschap van het bondsbestuur is onverenigbaar met het bekleden van een andere functie binnen de KNGU.

Lees verder

Algemene profielschets bestuurslid KNGU

De ideale kandidaat-bestuurder:

  • heeft affiniteit met sport en/of de gymsport en een visie op sport in relatie tot actuele maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de cultuurverandering
  • heeft ruime bestuurlijke ervaring, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking
  • beschikt over analytisch vermogen, kan complexe vraagstukken ontleden en helder communiceren
  • is daadkrachtig en besluitvaardig, met gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht
  • is generalist, met bij voorkeur specifieke en specialistische kennis van (sport)rechtspraak
  • is in staat om ‘te besturen op hoofdlijnen’ en daarbij professionele ruimte te geven aan de directeur (volgens het directiestatuut) en de medewerkers van het bondsbureau
  • is een teamspeler die past in een collegiaal bestuur
Lees verder

De KNGU staat voor open en eerlijke communicatie, waarin het geven van inhoudelijke feedback en een gevoel voor verschillende belangen en intermenselijke verhoudingen, belangrijke kenmerken zijn. De ideale kandidaat handelt zonder last en ruggespraak, is integer en beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Betrokkenheid en professionele distantie gaan daarbij hand in hand.

Bij de selectie voor alle functies die in en namens de KNGU worden vervuld, heeft iedereen gelijke kansen en wordt geen ongeoorloofd onderscheid gemaakt naar sekse, seksuele voorkeur, religie, huidskleur, nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of gezondheid. KNGU bevordert diversiteit in alle geledingen.

Omdat een gevarieerde samenstelling van het bondsbestuur gewenst is en in de statuten is vastgelegd dat het bondsbestuur uit minimaal 30% vrouwen en 30% mannen bestaat, zoeken we een mannelijk bestuurslid.

Ben jij het bestuurslid dat we zoeken?
Pas je binnen het profiel en ben je gemotiveerd om als lid van het bondsbestuur mee te werken aan de verdere professionalisering van de gymsport? Dan kijken we uit naar je sollicitatie. We ontvangen graag je CV met je professionele werk- en bestuurservaring, plus een persoonlijke motivatie. Omdat beelden nu eenmaal meer zeggen dan woorden, mag een schriftelijke motivatie ook vervangen worden door een video.

Stuur je sollicitatie uiterlijk 16 juni 2024 in via [email protected].

Ter volledigheid vermelden we dat je voor deze bestuursrol – een maand binnen aanvang – een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen.

 

Sollicitatieprocedure
De bondsbestuursleden worden door de bondsraad benoemd op voordracht van een door de bondsraad ingestelde tijdelijke benoemingscommissie. De benoemingscommissie bestaat uit de voorzitter van het bondsbestuur, de directeur van de KNGU en twee leden van de bondsraad. De gesprekken vinden eind juni en/of in juli 2024 plaats, de benoeming staat gepland in het najaar van 2024 tijdens een bondsraadsvergadering.

Achtergrondinformatie en -documenten
Het KNGU-bondsbureau is gevestigd op Papendal. De bondsbestuursvergaderingen vinden plaats op een centrale locatie in de omgeving van Utrecht, op Papendal of via een online vergaderplatform. Het bondsbestuur vergadert officieel zes keer per jaar met elkaar, plus drie keer per jaar met de bondsraad. Daarnaast is er een aantal bijeenkomsten met leden en vrijwilligers, en door de KNGU georganiseerde evenementen.

De KNGU onderschrijft de beginselen van het programma Goed Sportbestuur van NOC*NSF. Het directiestatuut beschrijft de rol en positie van de KNGU directie, het financieel statuut geeft toelichting op de uitgangspunten ten aanzien van het financieel beleid. Daarnaast is er een reglement voor bestuurlijk (integer) handelen. Het jaarplan, jaarverslag en andere reglementen zijn te lezen op de website.

De maximale zittingstermijn voor het bondsbestuur is negen jaar (drie periodes van drie jaar). Het rooster van aftreden geeft inzicht in de lopende en nieuwe zittingstermijnen.

Op www.dutchgymnastics.nl/KNGU is meer informatie te lezen over onder andere het productaanbod, de organisatie en actuele ontwikkelingen.

 

Vragen en contact
Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kun je contact opnemen via [email protected].