Onderzoek

De KNGU ondersteunt als koepelorganisatie 850 zelfstandige gymclubs zodat zij hun rol kunnen vervullen richting sporters, ouders en begeleidend kader. Het is daarom van belang om verschillende doelgroepen rondom de sporter en de sporter zelf zo goed mogelijk in kaart te brengen. Door het jaar heen voert de KNGU daarom verschillende soorten onderzoeken uit onder de diverse doelgroepen van de gymsport. We combineren online enquêtes (kwantitatief) met fysieke/online interviews en observaties (kwalitatief). De combinatie van deze soorten onderzoek draagt bij aan de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten.

Sommige onderzoeken keren jaarlijks of maandelijks terug. De resultaten van deze onderzoeken geven inzicht in trends en ontwikkelingen, denk aan de vragenlijsten onder wedstrijdsporters. Andere onderzoeken zijn eenmalig en meten de ervaring van bijvoorbeeld een clubbestuurdersbijeenkomst (The Connection), geven antwoord op een vraag of analyseren een verschijnsel binnen de gymsport.

Onderstaand vind je meer informatie en een overzicht van de belangrijkste onderzoeken. Wanneer een onderzoek afgerond is en de data geanalyseerd en gedocumenteerd is zal een rapportage op deze pagina verschijnen.

Lopende onderzoeken

Visie in de zaal | start januari 2023

De KNGU onderzoekt wensen en behoeften van verschillende doelgroepen binnen de gymsport. Dit gaat bijvoorbeeld door de zaal in te gaan én met mensen in gesprek te gaan over hun specifieke rol binnen de gymsport. Dit geeft de KNGU houvast in de (door)ontwikkeling van de algehele dienstverlening.

Lezersonderzoek magazine | start december 2023

De KNGU brengt drie keer per jaar het magazine ‘The Connection’ uit. Om ervoor te zorgen dat het magazine ‘The Connection’ in de toekomst blijft aansluiten of nog beter zal aansluiten bij jouw wensen vindt er een lezersonderzoek plaats in de periode van 7 december t/m 31 december 2023.

Terugkerende onderzoeken

In samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau (Motivaction) voert de KNGU wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse onderzoeken uit. Onderstaande doelgroepen kunnen daarom via deze partij een uitnodiging voor een online vragenlijst krijgen. Zo peilen we constant of we nog wel het juiste doen! Het ophalen en verwerken van deze resultaten gebeurt anoniem, veilig en objectief. Met de output ontwikkelen we opleidingen, bijscholingen, wedstrijden en andere producten en diensten constant door, met als doel om iedere dag een stukje betere dienstverlening te verzorgen.

Wedstrijdsporters van landelijke wedstrijden

Gedurende het wedstrijdseizoen sturen we steekproefsgewijs een online vragenlijst naar sporters welke hebben deelgenomen aan een landelijke KNGU-wedstrijd. Tijdens het wedstrijdseizoen 2022/2023 meten we naast de standaard informatie specifiek ook de ervaringen van het nieuwe wedstrijdsysteem.

Cursisten van jury/trainer-coach opleidingen en bijscholingen

Wanneer je een opleiding van de KNGU volgt kun je ook een online vragenlijst verwachten. Als cursist beoordeel je wat je van de opleiding gevonden hebt.

Ouders/ verzorgers deelnemende kinderen van het nijntje Beweegdiploma

Ieder kwartaal versturen we onder ouders van kinderen die meedoen aan het nijntje Beweegdiploma een online vragenlijst om ervaringen op te halen. Deze informatie gebruiken we om het product door te blijven ontwikkelen.

Verenigingsmonitor

De verenigingsmonitor, van NOC*NSF, is vanaf 2023 een tweejaarlijks terugkerend onderzoek onder álle aangesloten gymclubs. Met de resultaten kan de KNGU het aanbod aanpassen aan de vraag van de club, en de club kan zichzelf analyseren en vergelijken met andere gym- en sportclubs uit de buurt.

Resultaten (recent) afgerond onderzoek

Effectstudie nijntje Beweegdiploma

In september 2023 heeft de Hanzehogeschool Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het nijntje Beweegdiploma.

Reputatieonderzoek KNGU

De KNGU heeft door bureau IVRM en PanelWizard een onderzoek laten uitvoeren onder stakeholders in hun verwachtingen van de organisatie, om inzicht krijgen in de reputatie van KNGU. Met deze informatie kan de organisatie bouwen aan de reputatie van de eigen organisatie en van de gymsport als geheel.

Ongelijke leggers

Een onderzoek naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport uitgevoerd door Marjan Olfers en Anton van Wijk (Verinorm).

Soft materials

Een onderzoek naar het verschil in impactkracht, indrukking en terugkaatsing van verschillende gymnastische producten.

De jonge sporter en zijn ontplooiing

De bedoeling van het stuk is om inzichten te geven in de achtergronden van het gedrag en sportief presteren van jonge turners en andere sporters binnen de KNGU, en handvaten te geven voor training en begeleiding.

Sportplezier voorop

De KNGU heeft, samen met 16 bonden, deelgenomen aan een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut naar spelregelaanpassingen in de jeugdsport. Het blijkt dat het gezamenlijk doel van de aanpassingen van deze bonden de afgelopen jaren is geweest om het plezier in de sport te bevorderen.

Contact

Voor vragen, suggesties en/of opmerkingen kun je contact opnemen met een van onze kennis- en onderzoekcollega’s via [email protected]. Wil je meer weten over de onderzoeken die we uitvoeren of mis je wat en je kunt de informatie niet op deze pagina vinden, laat het ons ook weten. Deze pagina is per 2023 nieuw en zal dit jaar dan ook constant verder ontwikkeld, verbeterd en aangepast worden.

Externe bedrijven waar de KNGU mee samenwerkt ondertekenen altijd een geheimhoudingsplicht, waarin zij alle informatie als strikt vertrouwelijk bestempelen.

Privacyverklaring