Bondsraads­vergadering 13 mei 2024

Agenda bondsraadsvergadering

Maandag 13 mei 2024
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Hotel Papendal, zaal 11.
            Vanaf 18.30 - ± 19.20 uur maaltijd op KNGU-verdieping

Status vergadering: besluitvormend

Mocht je digitaal willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, geef je dan vóór 6 mei op bij [email protected]. Je ontvang dan de teamslink voor deze vergadering.

 1. Opening en vaststellen agenda
  1.1 Welkom (Monique)
       Check-in

 2. Mededelingen (mondeling)
  2.1 Stand van zaken vervanging CRM
  2.2 Stand van zaken ledenverloop
  2.3 Extra bondsraadvergadering 16 september

 3. Benoeming notulencontrolecommissie
  Voorgesteld wordt Vivianne Zeestraten en Bianca Mulder te benoemen.

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Verslag vergadering van 7 december 2023 (ter vaststelling)
  4.2 Actielijst vergadering van 7 december 2023 (ter bespreking)

 5. Financiële en juridische zaken
  5.1 Jaarverslag en jaarrekening 2023 (ter vaststelling)
        Oplegger
  5.2 Huishoudelijk Reglement versie 2024-2025 (ter vaststelling)
        Oplegger
 6. Bondsraad en bondsbestuur
  6.1 Stemming voordracht kandidaat bondsraadsleden (ter vaststelling)
  6.2 Herbenoeming, aftreden en afscheid zittende bondsraadsleden (ter vaststelling)
  6.3 Kiescommissie - Voordracht kandidaat bondsraadsleden (ter vaststelling)
        Aftreedrooster
        Verslag kiescommissie
  6.4 Voordracht benoemingscommissie (ter vaststelling)
  6.5 Stand van zaken vacature bondsbestuurslid na vertrek Herman Ram (mondeling)

 7. Rondvraag
  Check-uit