Frank Louter vrijgesproken

Vandaag heeft de Commissie van Beroep Frank Louter vrijgesproken.

De beslissing is een gevolg van het zogenaamde 'knip-argument'. De feiten die zich afspeelden vóór 1 januari 2011, de datum waarop de KNGU zich aansloot bij het ISR, zijn niet inhoudelijk beoordeeld door de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep heeft zich slechts inhoudelijk gebogen over feiten die één van de meldsters naar voren heeft gebracht.

De Commissie van Beroep oordeelt dat niet kan worden vastgesteld of en zo ja welke gedragingen na 1 januari 2011 hebben plaatsgevonden. Zij acht het daarom niet aannemelijk dat Louter zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het Algemeen Tuchtreglement. De vrijspraak van Louter volgt op de schuldigverklaring door de tuchtcommissie van 16 december 2022 wegens het overtreden van artikel 4 lid 2 van het Algemeen Tuchtreglement.

"We zijn teleurgesteld in deze uitspraak en missen de materiële inhoudelijke toetsing van alle feiten die de melders hebben neergelegd in deze tuchtprocedure." woordvoerder namens de betrokken partijen

De beslissing van de Commissie van Beroep leidt tot bezorgdheid over de rechtsgang en het gebrek aan inhoudelijke beoordeling van alle feiten.

De betrokken partijen hebben aangekondigd dat ze samen met het ISR (Instituut voor Sportrechtspraak) zullen onderzoeken of er in de toekomst wijzigingen kunnen worden aangebracht om inhoudelijke behandeling van vergelijkbare zaken, waarin sprake is van feiten die zich afspeelden vóór 1 januari 2011, mogelijk te maken. Dit initiatief is gericht op het waarborgen van een sterk proces en een rechtvaardige uitkomst voor alle partijen die betrokken zijn bij tuchtzaken.