Nieuwe cyclus: goedkeuren Huishoudelijk Reglement

De KNGU kent als vereniging van leden een aantal reglementen. Primair en leidend voor al deze reglementen zijn de statuten van de KNGU. Het Huishoudelijk Reglement (HHR) is volgend aan de statuten en is bepalend voor het Technische Reglement (TR) van elke discipline.

Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement geeft een nadere invulling aan hetgeen is vastgelegd in de statuten van de KNGU. Daarnaast zijn in het huishoudelijk reglement onderwerpen beschreven, die (nadere) regelgeving nodig hebben.

Wijzigen van Huishoudelijk Reglement
Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen worden behandeld in de bondsraad, indien het bijbehorend voorstel tot wijziging ten minste twee weken voor de vergadering van de bondsraad ter kennis is gebracht aan de leden van de bondsraad en na vaststelling op de website van de KNGU is gepubliceerd. Indien er voorstellen tot wijzigingen zijn, worden deze jaarlijks behandeld in het najaar.

Aanpassing moment van behandeling
Er zijn twee aanleidingen om te kiezen voor een ander moment dan het najaar voor het behandelen van wijzigingen in het HHR:

  • In het najaar worden ook de begroting en het jaarplan behandeld door het bondsbestuur en de bondsraad. Door het behandelen van het HHR in het najaar, is er in die periode veel werk voor deze bestuursorganen van de KNGU. Het HHR verplaatsen zou deze druk kunnen verlagen;
  • Omdat het HHR bepalend is voor het TR in elke discipline, is het wenselijk om de behandeling van het HHR in het voorjaar te doen. De evaluatie en het herzien van het TR, volgt daarmee natuurlijker de herziening van het HHR op.

Het huishoudelijk reglement wordt daarmee vastgesteld in mei 2024, waarna het wijzigingen van het TR rekening kan worden gehouden met deze aanpassingen. Het nieuwe HHR gaat per 1 september 2024 gelden.

Vragen?
Op deze manier kunnen de technische commissies hopelijk beter ondersteund worden. Mocht je vragen hebben over de statuten of reglementen, kijk dan eens op de pagina kerndocumenten of neem contact op met het serviceteam.