Olympisch traject 2021 aangepast

For English version click here

Het bestuur stopt het topsportprogramma turnen dames van Team NL per direct. Het effect hiervan is dat betrokken coaches geen actieve rol hebben in het TeamNL topsportprogramma gedurende het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie.

Maatregelen voor betrokken coaches kunnen verschillen en ligt aan de aard en de rechts formele relatie met coaches en de aard van de beschuldigingen. Hoe en door wie de bestaande werkzaamheden worden overgenomen wordt in overleg met de sporters en de andere leden van de coaching-staf zo snel mogelijk duidelijk. Het bestuur en de directie van de KNGU hebben hiertoe besloten na gesprekken met alle betrokkenen. Het bestuursbesluit heeft de steun van NOC*NSF. 

Afgelopen week kondigde de KNGU een onafhankelijk onderzoek aan naar aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag en intimidatie bij topsport in alle disciplines van de gymsport. Dit ter kritische toetsing van alles dat de afgelopen jaren in gang is gezet op het gebied van een pedagogisch verantwoord (top)sportklimaat.

Ook riep de KNGU sporters op om melding te maken van misstanden bij Centrum Veilige Sport Nederland. In navolging op de publicatie waarin oud-coach Gerrit Beltman toegaf zijn pupillen fysiek en geestelijk te hebben mishandeld, hebben verschillende (oud-)turnsters nu de moed om naar voren te stappen en te vertellen over hun persoonlijke ervaringen. Ervaringen hebben ook betrekking op een aantal van de huidige coaches van in het topsportprogramma. Deze worden voorgelegd aan het Intituut Sportrechtspraak (ISR).

Voorzitter van het bondsbestuur, Monique Kempff, licht het besluit toe: ‘we spreken al lang over de noodzaak van een cultuurverandering in de gymsport, en over een open en transparante handelswijze bij dergelijke signalen. We roepen sporters op om zich uit te spreken. Dat dat nu gebeurt, getuigt van grote moed. De verhalen zijn ook een roep om erkenning van wat er is gebeurd. Die erkenning verdienen zij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Erkenning, en tegelijkertijd grote zorgvuldigheid richting alle betrokkenen.’

Technisch Directeur Mark Meijer: ‘dit is een heftig besluit, vooral voor de huidige Olympische topsporters die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van 2021. Maar in het belang van de sport en de geloofwaardigheid van ons topsportprogramma is dit nodig. We gaan in gesprek met de betrokken clubs en trainers over wat dit besluit concreet voor hen betekent. Bovenal hebben we een zorgplicht naar de huidige selectie om optimaal te kunnen trainen. Ook met hen treden we in overleg hoe dat vorm kan krijgen.’

Marieke van der Plas, directeur KNGU: ‘(oud-)turnsters stappen naar voren en houden de gehele gymsport een spiegel voor. Niemand kan wegkijken voor wat we daarin zien. Dat geldt voor coaches, maar dat geldt ook voor ons als bond. Natuurlijk spreken we al een geruime tijd over een veilig topsportklimaat, over de pedagogische wasstraat, en zetten we stappen. Maar de kritische vraag is waarom dat zo lang moest duren, is een terechte. Het onderzoek zal scherp en onafhankelijk oordelen over hoe we als bond hebben geopereerd, maar naar aanleiding van de signalen van afgelopen dagen wil ik daarover wel zeggen: als jonge sporters zich zo in de steek hebben gelaten gevoeld en vinden dat hun signalen niet serieus zijn genomen, dan hebben we als bond die jonge sporters in de steek gelaten. Dat is dat iets wat we ons zéér aan moeten trekken.’