Reactie KNGU op rapport adviescommissie Integriteit en Ethiek 

NOC*NSF heeft de Adviescommissie Integriteit en Ethiek om advies gevraagd over een tegemoetkoming aan (oud-)gymsporters als erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Vandaag heeft NOC*NSF het adviesrapport van deze commissie gepubliceerd. De Adviescommissie komt tot de conclusie dat een financiële toekenning van € 5.000 aan oud-gymsporters, als erkenning van het grensoverschrijdende gedrag waar zij jarenlang aan zijn onderworpen, gerechtvaardigd is.  

De regeling betreft een eenmalige toekenning van € 5.000 en is – onder nader te bepalen criteria en voorwaarden – bedoeld voor een specifieke groep (oud-)gymsporters die deelnamen aan de hoogste (inter)nationale competities en (vanaf zeer jonge leeftijd) langdurig onderworpen zijn geweest aan grensoverschrijdend gedrag en minimaal dertig trainingsuren per week.  

NOC*NSF neemt de aanbeveling over en werkt de regeling de komende periode samen met de KNGU - en met steun van VWS – verder uit. Het doel is dat de drie partijen snel maar zorgvuldig komen tot een aanvraagproces met lage drempels en een korte tijd tussen aanvraag, beoordeling en uitkering van de tegemoetkoming. Hierbij worden een of meerdere onafhankelijke organisaties betrokken met ervaring en expertise op dit gebied.  

De kosten voor de tegemoetkoming worden gedragen door de KNGU en NOC*NSF. Daarnaast is een bedrag nodig voor de ondersteuning van slachtoffers en voor de daadwerkelijke uitwerking en uitvoering van de regeling. VWS heeft zich bereid getoond om dit traject zowel inhoudelijk als financieel te ondersteunen. De KNGU fungeert als opdrachtgever. 

Marieke van der Plas, directeur van de KNGU, dankt de commissie voor het advies: “Het is een helder en goed onderbouwd advies dat wij zeer serieus nemen. De komende peridode gaan de KNGU en NOC*NSF aan de slag met het (laten) maken en uitvoeren van de regeling. VWS ondersteunt hierin. Een belangrijke stap in het geven van erkenning.” 

Over de (co)financiering van de regeling door de KNGU zegt Marieke van der Plas: “De KNGU draagt naar vermogen bij aan deze tegemoetkoming. Hierbij is het nadrukkelijke uitgangspunt dat dit geen gevolgen of impact heeft op de ondersteuning van onze huidige en toekomstige sporters en clubs. De commissie onderschrijft dit.” 
 
Naast de tegemoetkoming zijn en worden andere slagen gemaakt in de opvolging van de aanbevelingenDaarin bouwt de KNGU, samen met clubs, partners en betrokkenen, voort op hetgeen de laatste jaren is ingezet. Een onafhankelijke opvolgingscommissie monitort de voortgang en resultaten. Lees hier het eerste openbare verslag van de opvolgingscommissie.

Hier vind je het adviesrapport van de Adviescommissie Integriteit en Ethiek en het statement van NOC*NSF.


Verder is er woensdag 13 oktober een debat in de Tweede Kamer over misstanden in de turnsport. Hiervoor heeft de KNGU dit position paper ingediend.