Update cultuurverandering gymsport

Zorg voor slachtoffers en preventie
De afgelopen weken heeft de KNGU gesprekken gehad met verschillende (oud)sporters die de moed hadden om ervaringen te delen. Ook met het Centrum Veilige Sport Nederland is veelvuldig contact opgenomen. We krijgen regelmatig de vraag hoe de slachtoffers worden geholpen. Dit is bij alle slachtoffers verschillend en dus maatwerk: de een wil een melding maken, de ander wil slachtofferhulp, weer een ander wil meedenken over de toekomst van onze talentontwikkeling en topsport. De KNGU blijft in contact met slachtoffers als dit gewenst is. De capaciteit hiervoor is opgeschaald. Slachtofferhulp heeft nu een aparte landingspagina voor de sport.

Net als de initiatiefnemers van de petitie ‘Stop misbruik in de turnsport’ wil de KNGU onafhankelijke waarheidsvinding, ook naar het functioneren van de KNGU door de jaren heen. Wij begrijpen deze oproep. Het onderzoek dat in juli is aangekondigd gaat die antwoorden geven.

Een veilig en plezierig sportklimaat staat bij alle sportbonden hoog op de agenda. Preventie is belangrijk en daarom blijven we dit onder de aandacht brengen. Samen met 15 partners en instellingen tekenden we voor de start van de Nationale sportweek het sportakkoord voor een beter en inclusiever Amsterdams sportklimaat. Een mooi voorbeeld voor andere gemeenten. Onlangs startte Centrum Veilige Sport Nederland, met inzet van de KNGU, de landelijke campagne: ‘Blijf je stil of praat je er over?’.

Onderste steen boven – individuele contacten en meldingen
De termen ‘meldingen’ en ‘signalen’ worden veelvuldig verkeerd geïnterpreteerd. Het wekt de indruk dat er bij een melding altijd aangifte tegen een persoon wordt gedaan, maar dit is niet zo. Daarom gebruikt de KNGU voortaan de term ‘contact’. Dit contact staat voor een klacht, signaal, ervaring of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag in onze sport.

Van 21 juli t/m 21 september zijn er 130 contacten geweest met het Centrum Veilige Sport Nederland of via de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU. De periode waarover wordt gesproken, en waar een incidentjaar is aan gegeven, gaat over 1986 tot nu, 2020. Er is één contact over de jaren 70 en de meeste contacten zijn van voor 2012. Het gaat over meer dan 100 beschuldigden over een periode van 35 jaar.

Als een melder wil dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de beschuldigde, wordt het onafhankelijk Instituut voor Sportrechtspraak, ISR, ingeschakeld. Tot en met 21 september 2020 zijn er 43 contacten/meldingen doorgezet naar het ISR. Dat betekent niet dat er 43 beschuldigden worden onderzocht; meerdere meldingen/contacten kunnen over één beschuldigde gaan. En één melding kan over meerdere beschuldigden gaan. Het ISR onderzoekt of het mogelijk is om een tuchtrechtelijk onderzoek te starten naar misstanden rond personen. Ook de KNGU kan besluiten aangifte te doen bij het ISR om een beschuldigde te onderzoeken en aan waarheidsvinding te doen.

We willen nogmaals duidelijk aangeven dat een doorverwijzing betekent dat het ISR dan een vooronderzoek start. Het is niet zo dat iemand schuldig is als er een melding/contact is naar het ISR, daarvoor moet onafhankelijk onderzoek worden gedaan. In dit proces kan het ISR het bestuur van de KNGU adviseren een ordemaatregel op te leggen in het belang van het onderzoek en veiligheid. Het bestuur van de KNGU besluit hierover.

Onderste steen boven - grootschalig onderzoek
Op 1 september is het wetenschappelijk onderzoek van Verinorm gestart. Er zijn 17.000 e-mailadressen verzameld door middel van een steekproef voor breedtesport en (semi)topsport binnen alle disciplines van de gymsport. De e-mails met de vraag om deel te willen nemen aan het onderzoek zijn op 18 september verstuurd. De bereidheid tot deelname aan het onderzoek is groot.

Daarnaast is op de KNGU website een link geplaatst waar sporters die voor 2014 een van de gymsportdisciplines hebben beoefend hun ervaring, zowel positief als negatief, kunnen delen. De link leidt naar de beveiligde omgeving van onderzoeksbureau Verinorm.

Verder is er een begeleidingscommissie samengesteld. Deze commissie, onder leiding van emeritus hoogleraar Penologie Martin Moerings, volgt nauwlettend de uitvoer van het onderzoek en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de onderzoekers – onafhankelijk van de KNGU. Meer informatie over de begeleidingscommissie vind je hier.

Het onderzoek zou worden afgerond voor het eind van dit jaar. Verinorm heeft laten weten dat de looptijd van het onderzoek is aangepast naar het eerste kwartaal van 2021. Dat heeft te maken de enorme omvang van het onderzoek, maar ook met het feit dat Verinorm voldoende aandacht wil geven aan de slachtoffers - hier gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Ook willen we dat iedereen zich zo veel mogelijk gehoord voelt. Deze vertraging heeft ook gevolgen voor de alternatieve trainingssetting vanwege het stopzetten van het TeamNL programma (turnen dames) in de oorspronkelijke vorm. Technisch directeur Mark Meijer bereidt een en ander voor in samenspraak met de Atletencommissie en turnsters. Daarbij moet voldoende aandacht zijn voor de (meest optimale) trainingsomstandigheden van de huidige selectie (senioren) turnen dames.

Besluitvorming bestuur
Ten aanzien van de verschillende ontwikkelingen kijken we als KNGU steeds hoe we de dingen zo transparant en zuiver mogelijk kunnen doen. Dat geldt ook voor de besluitvorming binnen het bestuur van de KNGU. Daarom laat het Bondsbestuur weten dat er is besloten dat twee bestuursleden die – vanuit een andere rol dan KNGU-bestuurder in het verleden - zakelijk in verband kunnen worden gebracht met personen of situaties waarnaar onderzoek wordt gedaan, volledig uitgesloten zijn van deelname aan de bestuursvergadering hierover. Dit is conform de code goed sportbestuur.

Cultuurverandering
Iets wat in de afgelopen 20 à 25 jaar is gebeurd, kan niet in een maand worden opgelost. De cultuurverandering is al langere tijd werk in uitvoering en die cultuurverandering is en blijft onze grootste prioriteit. In september vorig jaar is, samen met de KNVB, gestart met het programma pedagogische visie. Dit gaat over het hele systeem van de gymsport, het is voor alle niveaus en alle leeftijden. Er staat veel op stapel, denk aan de herijking van het opleidingenlandschap, nieuwe wedstrijdconcepten en oudervoorlichting.


Olympisch traject 2.0

Individuele onderzoeken bij TeamNL betrokken coaches

Inmiddels zijn alle afzonderlijke individuele onderzoeken van bij TeamNL betrokken trainers/coaches gestart voor waarheidsvinding in het belang van alle betrokkenen. Deze trainers hebben hierover een brief ontvangen van het ISR.

Een belangrijke (bestuurlijke) voorwaarde voor een trainer om op de centrale locatie training te mogen geven, is dat de aanklager van het ISR op dat moment heeft beoordeeld of er een tijdelijke ordemaatregel nodig is. Deze ordemaatregel kan (tijdelijk) van invloed zijn op de inzet van trainers op de centrale locatie en/of in de eigen clubsetting. Op dit moment is bij twee trainers die betrokken zijn bij TeamNL een ordemaatregel opgelegd.

Een ordemaatregel is een tijdelijke maatregel, die in het belang van het onderzoek en melders wordt genomen, en los staat van de uitkomsten van het onderzoek en de eventuele sancties die uiteindelijk dienen te worden opgelegd in een mogelijke tuchtrechtelijke procedure. Dit is nadrukkelijk geen strafmaatregel, maar kan wel van invloed zijn op de positie en inzet van de beschuldigde. De maatregel moet in verhouding zijn. Het ISR geeft hierover een advies af, het bestuur van de KNGU besluit. Tijdens het onderzoek kan het ISR concluderen dat een ordemaatregel dient te worden gewijzigd, en kan het ISR met een nieuw advies komen. 

Centrale training
Er wordt sinds 23 september volgens een rooster centraal getraind in de SportQube in Nijmegen. De KNGU biedt vijf dagen in de week een programma aan tussen 09.00 uur en 17.00 uur. De atleten moeten minimaal drie dagen per week in Nijmegen trainen.

De centrale training verloopt onder regie van de KNGU en we hebben met betrekking tot de onafhankelijke waarneming en coaching een samenwerking met Topsport Gelderland en de Talentenacademie onder leiding van Marco Hoogerland. In de gegeven opdracht staat het spiegelen, de vraag waarom we dingen doen die we doen centraal. Met een onafhankelijke blik het huidige topsportprogramma spiegelen op het gedrag van trainers, coaches en sporters om een structurele verbeterslag te maken in de autonomie van sporters en de brede ontwikkeling van de sporters. Daarnaast is Hoogerland ook gevraagd om inzichten die voortkomen uit de coaching te delen om het nieuwe topsportprogramma (vanaf 2021/2022) vorm te geven.

TON Almelo
Twee minderjarige TeamNL sporters blijven vanwege hun leeftijd trainen bij TON Almelo. Zij zijn welkom in Nijmegen, maar het is niet verplicht. De Talentenacademie wordt ook hier ingezet. Daarover worden nu gesprekken gevoerd met het bestuur van de club.

Deze locatie staat niet onder directe regie van de KNGU. Daarom blijft het moreel appel staan om Frank Louter een stap opzij te laten doen. Overigens kan ook hier nog altijd het ISR het bestuur van de KNGU adviseren een ordemaatregel te nemen gedurende onderzoek.

EK turnen Baku
European Gymnastics maakte gisteren bekend dat 5 oktober een besluit wordt genomen over het EK turnen in Baku (december 2020). Indien het EK geen doorgang vindt, wordt in december een wedstrijd in Heerenveen georganiseerd voor zowel junioren als senioren. Nieuws daarover volgt.

Lees hier het bericht van de bijeenkomst van 1 september.