Bondsbestuur

Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid. Voor de stip op de horizon. De medewerkers en vrijwilligers geven, met behulp van een jaarplan en een begroting, invulling en uitvoering aan dit beleid. Het bestuur ziet erop toe dat de werkorganisatie haar doelstellingen uit het jaarplan waarmaakt binnen de vastgestelde financiële kaders.

De leden van het bestuur worden benoemd door de bondsraad. De voorzitter en penningmeester worden in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de aandachtsgebieden onderling worden verdeeld. De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar en het maximale aantal zittingstermijnen is drie. Het lidmaatschap van het bondsbestuur is een onbezoldigde functie.

Hier vind je het rooster van aftreden van het bondsbestuur.

Bestuursleden

Monique Kempff

Als trotse voorzitter van de KNGU houd ik mij bezig met alle facetten van de gymsport. Samen met collega’s uit het bestuur, de werkorganisatie, de bondsraad, vrijwilligers en onze leden, zet ik mij in voor het met plezier en passie in beweging brengen van Nederland door onze prachtige gymsport nog meer op de kaart te zetten.

Functie KNGU-bestuur:
Voorzitter

Nevenfuncties:
Voorzitter raad van toezicht stichting Roparun
Bestuurslid Calibris Foundation 
Bestuurslid kunststichting IJsselland ziekenhuis 

Rob Voss Foto CLOSE 2

Boudewijn de Vries

Na ruim 30.000 uur geïnvesteerd te hebben in mijn grote passie, heb ik na twee wereldkampioenschappen en vier Europese kampioenschappen een punt achter mijn turncarrière gezet. Een periode van meer dan twintig jaar waarin ik enorm heb genoten van de gymsport in de breedste zin van het woord. Mijn focus ligt op talentontwikkeling en topsport en ik vind het een eer om op deze manier een waardevolle, maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. 

Functie KNGU-bestuur:
Vice-voorzitter met aandachtsgebied talentontwikkeling en topsport

Functies persoonlijk:
Sportregisseur, Sportbedrijf Rotterdam 
Voorzitter ondernemingsraad, Sportbedrijf Rotterdam

Nevenfunctie:
Externe beoordelaar afstuderen Sportmarketing & Management’ bij de Hogeschool Rotterdam

Boudewijn de Vries

Mariska van der Giessen

Mijn kracht is juist dat ik van buiten de sport kom. Vanuit mijn onderwijservaring liggen leven lang leren en leven lang bewegen in elkaars verlengde. De gymsport legt die basis voor een leven lang bewegen en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Functie KNGU-bestuur:
Algemeen bestuurslid

Functie persoonlijk:
Lector (internationaal) ondernemen, NHL Stenden, Leeuwarden en Emmen

Nevenfuncties:
Voorzitter Vereniging van Lectoren (VvL)
Voorzitter Ethische Adviescommissie NHL Stenden
Commissielid Bestuurscommissie Onderzoek van de Vereniging Hogescholen (VH)
Voorzitter Nederland (Noord) EURECO netwerk

 

Mariska vd Giessen

Herman Ram

De gymsport ligt onder een vergrootglas en ik wil daar binnen mijn aandachtsgebied -governance, veilige sport en integriteit- heel graag aan bijdragen. Integriteit is een breed werkterrein, maar vanzelfsprekend zal de actuele problematiek zoals beschreven in het rapport ‘Ongelijke leggers’ voorlopig vooropstaan. In de aanpak van die problematiek moeten de slachtoffers centraal staan.

Functie KNGU-bestuur:
Algemeen bestuurslid met aandachtsgebied juridisch, governance en veilig sportklimaat

Nevenfuncties:
Lid International Advisory Board, MA Ethics and Integrity, Swansea (UK)
Voorzitter Bezwaar- en Beroepscommissie, Executive MBA Sportmanagement Wagner Group, Groningen

 

Herman Ram

Ingrid Oosterman

Uit ervaring weet ik dat de gymsport een waardevolle basis kan zijn voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Als penningmeester van de KNGU mag ik mijn hobby en werk combineren. Met veel plezier wil ik een bijdrage leveren aan een financieel gezonde bond, zodat iedereen op elk niveau kan blijven genieten van de gymsport.

Functie KNGU-bestuur:
Penningmeester

Functie persoonlijk:
Business Controller, Quadraam | de Gelderse onderwijsgroep 

Nevenfunctie:
Penningmeester Terre des Hommes Apeldoorn

Ingrid Oosterman