Cultuurverandering gymsport

Tijdens de persbijeenkomst van 1 september, zijn de vervolgstappen van de KNGU rondom grensoverschrijdend gedrag en intimidatie toegelicht in een drie sporenaanpak. Het topsportprogramma turnen dames (senioren) wordt in een nieuwe vorm gestart. Dit vindt plaats onder strakkere regie van de KNGU en wordt centraal georganiseerd met maatwerk voor de sporters. Verder is ingegaan op de preventie en (na)zorg voor de slachtoffers, (ISR) onderzoek naar (individuele) misstanden en het aangekondigde wetenschappelijk onderzoek.

Klik voor volledig formaat

Zorg voor slachtoffers
De KNGU heeft de afgelopen weken proactief contact gezocht met oud-sporters die zich hebben uitgesproken of een melding hebben gedaan. Hun moed om deze ervaringen te delen is indrukwekkend. Slachtoffers kunnen op verschillende manieren, met verschillende partijen in contact komen. Dit is ook gebeurd (zie onderstaand). De KNGU heeft hiervoor extra capaciteit ingezet, maar ook bij de andere partijen zijn meer hulpverleners beschikbaar gesteld.

Per melding is en wordt gekeken wat vervolgstappen kunnen zijn. Niet alle slachtoffers willen aangifte doen, sommigen willen hun verhaal kwijt. Dat respecteren we. Op onze website is een pagina ingericht waar slachtoffers terecht kunnen voor de juist professionele hulp en (na)zorg.

De KNGU heeft, samen met clubs, een preventieve taak richting alle betrokkenen binnen de gymsport. Denk aan scholing van trainers/coaches, landelijk toetsingskader en oudervoorlichting. Ook is de laatste jaren volop aandacht voor de (maatschappelijke) uitstroom van sporters met een aanbod van onder andere Athlete services. Daarnaast loopt een meerjarenprogramma rond het pedagogisch sportklimaat waarin alle betrokkenen in de sport een rol hebben.

Onderste steen boven
Individuele meldingen
Van 21 juli t/m 27 augustus 2020 zijn er 104 meldingen binnen gekomen (in het jaar 2019 waren dit er 46). Deze meldingen komen binnen via het Centrum Veilige Sport Nederland of de KNGU. Meldingen zijn klachten, signalen, ervaringen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag in onze sport in verschillende decennia. Wil een melder dat er onderzoek wordt gedaan naar de beschuldigde, dan wordt het onafhankelijk Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) ingeschakeld. Ook de KNGU kan besluiten om aangifte te doen bij het ISR voor waarheidsvinding.

Grootschalig onderzoek
Naast het traject van individuele meldingen is het wetenschappelijk onderzoek door het onafhankelijk onderzoeksbureau Verinorm gestart. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle verschijningsvormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik). Bovendien wordt het dader- en slachtofferprofiel bepaald, het onderzoek richt zich dus niet alleen op trainers/coaches, maar ook op medesporters, begeleiders, juryleden et cetera. Bovendien proberen de onderzoekers te duiden of grensoverschrijdend gedrag te verklaren is door een bepaalde heersende cultuur binnen de gymsport. Lees hier alle informatie.

Olympisch traject aangepast
Eind juli besloot het bestuur het TeamNL topsportprogramma (senioren) turnen dames in de huidige vorm tot einde van het jaar op te schorten met als effect dat betrokken trainers hierin een stap opzij moeten doen. Ook is opgeroepen tot het melden van misstanden, waarbij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) is ingeschakeld voor onafhankelijke waarheidsvinding in het belang van alle betrokkenen (de onderste steen boven).

Parallel daaraan is door technisch directeur Mark Meijer met de TeamNL dames gezocht naar een alternatieve vorm voor hun (dagelijkse) training binnen de kaders van het bestuursbesluit. Hierbij is ook de (interim) atletencommissie intensief betrokken. De TeamNL dames hebben expliciet aangegeven met hun eigen trainer te willen trainen. Daarbij hebben zij nogmaals benadrukt achter de onderzoeken te staan die zijn aangekondigd.

De nieuwe trainingssetting is op een centrale plek in Nederland waarbij de dames met hun eigen trainer (onder voorwaarden) zullen trainen. Een belangrijke voorwaarde is dat het ISR heeft aangegeven dat dit hangende een eventuele ISR-procedure kán. Dit wordt continu beoordeeld door een onafhankelijk aanklager.

Naast de eigen trainer voegt de KNGU onafhankelijke, objectieve begeleiding toe om de sporter zo optimaal mogelijk te ondersteunen tijdens de trainingen. We vragen hem of haar als spiegel voor de sporter, de trainer en de KNGU-organisatie te functioneren en om de brede ontwikkeling van de sporter te faciliteren. De coaching, intervisie en het werken met multidisciplinaire teams wordt voortgezet zoals decentraal al was ingezet. De mentale begeleiding van de dames wordt geïntensiveerd.