Update cultuurverandering in de gymsport 15 februari

O15 februari gaven Marieke van der Plas (algemeen directeur) en Mark Meijer (technisch directeur) een online update aan de pers. Deze periodieke sessies worden gebruikt om de media en betrokkenen bij te praten over de voortgang van de drie sporenaanpak sinds de zomer van 2020. Dit om zorgvuldig en transparant te zijn. Hieronder de actuele stand van zaken. 

Stilte verbroken: de prijs voor Sportpersoonlijkheden 
Allereerst richtte Marieke van der Plas het woord tot de vrouwen die zich vorig jaar in de media hebben uitgesproken over grensoverschrijdend gedrag in de sport. De NSP (Nederlandse Sport Pers) reikte onlangs een oorkonde uit voor hun moed de stilte te verbreken. Marieke benadrukte dat hun moed een aanmoediging is voor sporters en oud-sporters om zich uit te spreken en ons een spiegel voor te houden. Dat is hard nodig om de gewenste cultuuromslag te kunnen realiseren. 

Drie sporenaanpak 

Preventie en (na)zorg 
De KNGU is continu in gesprek met de partners in het zorgnetwerk hoe slachtoffers met een passend(er) aanbod kunnen worden geholpen. De behoefte van slachtoffers is uiteenlopend; het zijn allemaal trajecten op maat en de problematiek is soms complex. De ervaringen worden op beleidsniveau gedeeld met de onderzoekers van Verinorm zodat hierover aanbevelingen kunnen worden gedaan voor verbeteringen, ook voor andere takken van sport.  

Daarnaast heeft de KNGU het contact met Perspectief Herstelbemiddeling geïntensiveerd. Deze organisatie begeleidt desgewenst contact tussen slachtoffer/melder en beschuldigde na een ingrijpende gebeurtenis. Contact tussen beide partijen kan helpen om een stap verder te komen in het herstelproces. Casemanagers van Centrum Veilige Sport en de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU kunnen ondersteunen bij een aanmelding bij Perspectief Herstelbemiddeling. Deelname is vrijwillig en kan ieder moment worden herzien. Bovendien zijn er geen kosten aan verbonden. Een herstelbemiddelingstraject kan gelijktijdig met een tuchtrechtelijk onderzoek plaatsvinden, mits het elkaar niet schaadt. 
 
Om daadwerkelijk veranderingen te kunnen doorvoeren, is het belangrijk om ook lokaal, landelijk en internationaal in actie te zijn en blijven. Hieronder een greep uit de initiatieven en acties van afgelopen zes weken. 

Lokaal; clubs 
Clubs hebben nu de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het verbeteren van de sociale veiligheid. Een expert op het gebied van sociale veiligheid staat bestuurders 15 uur bij in het identificeren en doorvoeren van de belangrijkste verbeteringen. Dit verenigingstraject sociale veiligheid is hier aan te vragen.  

Landelijk; NOC 
Inmiddels vond een aantal sessies plaats van de klankbordgroep Sport & Integriteit van NOC*NSF waarin ook de KNGU participeert. Gewerkt wordt aan een integrale visie op de benodigde strategie, structuur en cultuur om een schaalsprong te maken in preventie, detectie, handhaving en correctie van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag en schendingen op terrein van integriteit die voorkomen in de sport. Hierbij wordt gekeken naar wat er nodig is op lokaal, nationaal en internationaal niveau en hoe een en ander (beter) kan worden georganiseerd.  

Internationaal 
In januari en februari 2021 heeft de KNGU wederom twee online sessies georganiseerd met verschillende landen over wat internationaal kan worden gedaan om de sport wereldwijd veiliger en plezieriger te maken (waaronder de verschuiving van de senioren leeftijd van 16 naar 18 jaar; een controversieel onderwerp)Het aantal landen dat deelneemt aan de sessies groeit hard. Afgesproken is dat de onderzoeken die in verschillende landen worden gedaan als basis dienen voor verdere acties, ook richting de FIG (wereldbond). Inmiddels heeft Nieuw Zeeland als eerste land een review gepubliceerd over misstanden in de gymsport. Ook is namens een dertiental landen een brief verstuurd naar de FIG met een formele oproep tot het oprichten van een werkgroep voor culturele verandering in de gymsport. De FIG heeft afgelopen vrijdag laten weten deze te bespreken in het ‘Executive committee  
 
Cultuurverandering; pedagogische visie 
De cultuurverandering in de gymsport is al een aantal jaar ‘werk in uitvoering’ en heeft voorlopig onze hoogste prioriteit. Dagelijks werken we met tijd en aandacht aan de realisatie van verandering. We voelen zelf de urgentie om, los van de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek, al een aantal activiteiten op te starten zoals in eerdere persupdates is aangegeven. In januari 2021 publiceerden we in dit kader over ons nieuwe wedstrijdsysteem.  

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de visie op ouders in de sport. De rode draad hierin is hoe ouders op een positieve manier kunnen bijdragen aan het plezier en de sportieve ontwikkeling van hun kind. Net als het pedagogisch A-B-C voor trainers/coaches komt er een A-B-C voor ouders met onder andere een e-learning en een infographic. 

Verder wordt er samen met CIOS Nederland en NOC*NSF de e-learning Pedagogiek niveau 3 ontwikkeld. Deze behoort tot de doorlopende leerlijn van trainers/coaches en daarmee met de professionalisering van het vak trainer/coach. De verwachting is dat dit ontwikkeltraject begin kwartaal 2 van dit jaar wordt afgerond en dat de module per 1 september wordt aangeboden. Dit is niet alleen een mijlpaal voor de gymsport, maar voor de gehele Nederlandse sport. Daarnaast wordt in het kader van het toetsingskader pedagogisch sportklimaat een intensieve opleiding voorbereid voor de nationale coaches turnen heren en turnen dames.  
 
Onderste steen boven – individuele contacten en meldingen 
Van 21 juli 2020 t/m 31 januari 2021 zijn er 223 contacten geweest met het Centrum Veilige Sport Nederland of via de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU. De vorige persupdate was op 8 december 2020. Toen was sprake van 192 contacten. Het gaat tot nu toe om 154 beschuldigden over een periode van 35 jaar in breedte- en topsport.  

Dit contact staat voor een zorg of (advies)vraag over, of ervaring met grensoverschrijdend gedrag in onze sport. Het kan bijvoorbeeld ook iemand van een club zijn die advies vraagt over een bepaalde casus of beleid. Als een melder wil dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de beschuldigde, wordt het ISR ingeschakeld (een melder wordt dan doorverwezen naar het ISR en kan zelf naar het ISR gaan). Tot en met 31 januari 2021 zijn er 68 contacten door de KNGU of door het Centrum Veilige Sport Nederland (in overleg met de melder) doorgezet naar het ISR. Dat betekent niet dat er 68 beschuldigden worden onderzocht; meerdere meldingen/contacten kunnen over één beschuldigde gaan. 

Op dit moment is het ISR bezig met meerdere (voor)onderzoeken waarin melders worden gehoord. Het ISR meldde op 20 december dat het ISR onderzoek doet naar zo'n 25 turntrainers. In een dertiental zaken is een aanzegging verstuurd naar de beschuldigde, dat betekent dat in deze zaken ook de beschuldigde op de hoogte is gesteld door de aanklager dat er een onderzoek is gestart. Bij deze personen bestaat op basis van de melding het vermoeden dat het reglement algemeen tuchtrecht d.d. 1 augustus 2020 of reglement seksuele intimidatie d.d. 1 april 2019 is overtreden. Bij algemene vragen over de procedure verwijzen wij naar het ISR. 

Het ISR in de media 
De afgelopen weken verschenen verschillende verhalen in de media over de werkwijze van het ISR. Het is voor alle betrokkenen van groot belang dat de uitkomsten van de tuchtprocedures boven iedere twijfel verheven zijn en dat alle betrokkenen zich professioneel gehoord voelenHierover is verschillende malen met het ISR gesproken. Op basis van de klachten en feedback van melders en andere betrokkenen heeft het ISR onder andere het onderzoeksprotocol en de procedures aangescherpt. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van het ISR, hier is op 9 februari jl. een update door ISR geplaatst.   

Onderste steen boven – grootschalig onafhankelijk onderzoek  
In januari is de begeleidingscommissie online bijeen geweest. Tot vorige week liep het onderzoek van Verinorm op schema. Helaas doen zich echter onvoorziene persoonlijke omstandigheden voor bij een van de onderzoekers. Het is nog onbekend wat de gevolgen zijn voor de planning.  
 
Olympisch programma 2.0 

Mark Meijer startte met de klemmende oproep aan het kabinet de gymsport - zodra het verantwoord is verder te openen voor alle niveaus en disciplines. Slechts een kleine groep (turn)topsporters is nu bevoorrecht binnen te kunnen trainen en dat is voor het grotere geheel gezondheids- en sporttechnisch gezien onwenselijk, ook voor de langere termijn. Buiten trainen is voor vele (vaak jonge) sporters nauwelijks mogelijk gezien de aard van onze sport – ook als het gaat om recreatiesport. 

Centrale training  
Sinds september 2020 wordt er met de senioren damesselectie centraal getraind in de SportQube in Nijmegen. Het plan was om na de kerstvakantie, vanaf 6 januari, te gaan trainen in de nieuwe topsportturnhal in Heerenveen. Door de coronacrisis heeft de levering van materialen vertraging opgelopen. De dames hebben daarom langer doorgetraind in Nijmegen. Maar inmiddels trainen zowel de dames als de heren in de nieuwe hal in HeerenveenDeze centrale training duurt in ieder geval tot eind maart 2021. Ook de onafhankelijk waarneming/coaching wordt hier voortgezet. Met Eythora is de afgelopen periode gesproken over een invulling van haar route naar Tokio. Zij kiest ervoor om bij de nationale teammomenten in Heerenveen aanwezig te zijn en daarmee onderdeel te blijven van het team. 

Wedstrijden 
De eerste officiële wedstrijd die stond gepland, was de World Cup in Doha van 10 tot en met 13 maart aanstaande Vanmorgen hebben we te horen gekregen dat deze WC is uitgesteld tot nader order. De eerstvolgende officiële wedstrijd is nu het EK in Basel van 21 tot en met 25 april a.s.. Het is nog niet bekend hoe we dit EK gaan invullen en welke status het heeft vanuit de FIG. 

Met betrekking tot Epkeafgelopen donderdag heeft FIG de nominatieve inschrijving voor de World Cup in Doha gepubliceerd. De Japanse rekstokspecialist Hidetaka Miyachi stond niet op de gepubliceerde lijst met nominatieve inschrijvingen, hetgeen betekent dat hij geen score meer kan toevoegen aan zijn reeks. Dit betekent in theorie dat Epke geplaatst zou zijn voor de Spelen in Tokio. Wij wachten op de formele bevestiging van de FIG zeker nu de WC in Doha weer on hold is gezet  

Het mannenteam vertrekt vandaag voor een trainingskamp 10 dagen naar Dubai. Bram Louwije is daar niet bij. In goed overleg met bondscoach Bram van Bokhoven en de technische staf is besloten om Bram voor nu te laten uitstromen uit het nationale topsportprogramma. Bram neemt het komende half jaar de tijd om te onderzoeken wat hij echt wil gaan doen. Meer informatie vind je in een artikel op onze website en de social media kanalen. 

Kwalificatie dames Olympische Spelen 
Het is ons streven om alle dames een hoogwaardige internationale wedstrijd te laten turnen voor  de teamkwalificatie voor de Spelen. In overleg met de sporters en de coaches is er gekeken naar mogelijke competitieve wedstrijden in de aanloop naar de teamkwalificatie. Scenario A hield in dat er voor iedere atleet binnen het team een internationale wedstrijd was. Corona was hierin de spelbrekerInmiddels is een aantal wedstrijden vervallen waardoor moest worden overgegaan op andere scenario’s. We hopen dat het EK Basel in april wel doorgaat. 

Met het uitvallen van onze nationale wedstrijden krijgen we een nieuwe uitdaging om voor onze teamkwalificatie voor de Spelen intern iets te organiseren. Voor nu staat er een open kwalificatie gepland, op basis van vooraf gestelde limiteten, begin april en/of half mei. Daarna volgen twee kwalificatiemomenten voor het team. Dat is medio juni. Hoe en waar zullen we, met de dan geldende coronaprotocollen, zo spoedig mogelijk bekend maken. 
 
Lees hier de update van de vorige bijeenkomst op 8 december. Het volledige overzicht met alle updates vind je hier.