Verkiezing bonds-raadsleden

Per april 2021 komen vijf posities voor de bondsraad vacant. De KNGU is daarom op zoek naar slagvaardige en toekomstgerichte bondsraadsleden.  

Als lid van de bondsraad ben je een echte ambassadeur van de gymsport. Natuurlijk is affiniteit met de sport, de sporters en de clubbesturen een belangrijke voorwaarde, maar daarnaast heb je ook interesse in het strategische beleid van de KNGU-directie en het bondsbestuur. Je zet je kennis en ervaring in voor de toekomst van de gymsport.  

Hoe stel ik me kandidaat?
Bekijk zorgvuldig het volledige functie profiel, de beleidsdocumenten en andere informatieblokken onderaan deze website. Past dit profiel bij jou? Kom in actie en besluit welke kleur je deze rol gaat geven; hoe ga jij je ervaring inzetten voor de gymsporters van de toekomst?  

Stuur je cv en motivatie in via dit aanmeldformulier. (uiterste inzenddatum: 4 juli 2021) 
Kies op het formulier ook de twee aandachtsgebieden van je voorkeur. Je aanmelding komt binnen bij de kiescommissie, die beoordeelt of je wordt uitgenodigd voor de verdere procedure. Een gesprek met de kiescommissie kan hier onderdeel van uitmaken. Een eventueel gesprek vindt in juli of augustus plaats, binnen de mogelijkheden van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

De kiescommissie besluit welke kandidaten op de kieslijst komen. Uiterlijk 13 september wordt de definitieve kieslijst gepubliceerd. Daarna starten de verkiezingen en kunnen alle bij de KNGU aangesloten clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden (leden die rechtstreeks lid zijn van de KNGU) online een stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. 

Profielschets bondsraadslid

Aanmelden verkiezing

Kiescommissie & verkiezingen

Interviews bondsraadsleden

Bestuursmodel en kerndocumenten

Veelgestelde vragen

 • Kan ik bondsraadslid worden? 

  De bondsraad bestaat uit een afspiegeling van de leden van de KNGU (conform artikel 10 van de statuten). We richten ons met deze verkiezing op clubbestuurders, coaches, trainers, juryleden en alle andere betrokkenen binnen de gymsport. Elk lid, ouder dan 18 jaar en gemotiveerd om deze rol professioneel in te vullen, is van harte welkom om zich aan te melden.    

  Ben je lid van de KNGU en geïnteresseerd in een functie binnen de bondsraad, bekijk dan het volledige profiel en reageer via het aanmeldformulier. Voeg hier ook je cv en motivatiebrief toe en laat ons weten welke van de in de vacature benoemde aandachtsgebieden je voorkeur heeft.   

  Belangrijk is dat je als lid van de KNGU bondsraad handelt zonder last of ruggenspraak, altijd onafhankelijk van een achterban en in lijn met het bestuursmodel van de KNGU, de KNGU gedragsregels, statuten en reglementen. Alle kerndocumenten kun je hier nalezen.

  Overigens betekent een kandidaatstelling niet dat je meteen gekozen kunt worden en op de kieslijst staat: een kiescommissie beoordeelt de binnengekomen aanmeldingen en verzorgt de sollicitatieprocedure.   

 • Kan ik solliciteren voor een bepaald aandachtsgebied?

  Ja, graag zelfs. Je kunt bij je aanmelding aangeven welke twee voorkeursgebieden je voorkeur hebben:   

  • financiën & informatisering/IT + marketing & communicatie ;
  • marketing & communicatie + clubbestuurders;
  • clubbestuurders + financiën & informatisering/IT . 

  Er is één kieslijst. De gekozen bondsraadsleden krijgen naast hun algemene taken ook één aandachtsgebied toegewezen.   

 • Hoeveel kandidaten zoeken jullie?

  Er treden vijf bondsraadsleden af, waarvan drie bondsraadsleden zich herkiesbaar kunnen stellen voor een volgende zittingstermijn. Er zijn in totaal vijf plaatsen vacant, de eventuele herkiesbare bondsraadsleden gaan mee in het verkiezingstraject met alle andere kandidaten. 

 • Hoe lang zit een bondsraadslid in de bondsraad?

  Wanneer je je kandidaat stelt voor de bondsraad, doe je dat voor minimaal vier jaar. In de huidige situatie is de zittingstermijn maximaal drie periodes van vier jaar. 

  Het schema van zittingstermijnen is zo samengesteld dat iedere twee jaar een aantal bondsraadsleden aftreedt.Zo blijft de samenstelling vanledenzich vernieuwenen ontstaat er een mooie mix van ervaren en nieuwe bestuurders.  
   
  Vanaf 2023 wordt de maximale zittingstermijn mogelijk maximaal drie periodes van drie jaar, conform de code goed sportbestuur. Deze wijziging kan van invloed zijn op de zittingstermijnvan de bondsraadsledenen de frequentie waarin de verkiezing plaatsvindt. 

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt met het zijn van bondsraadslid?  

  De leden van de bondsraad komen volgens de strategische cyclus in ieder geval 3x per jaar samen. De vergaderingen zijn onder leiding van de technisch voorzitter, de voorzitter van het bestuur. Daarnaast ontvangt de bondsraad 3x per jaar een schriftelijke voortgangsrapportage van het jaarplan. In een jaar met veel bijzondere gebeurtenissen, zoals het jaar 2020, komt de bondsraad wat vaker bij elkaar om door het bestuur en de directie op de hoogte te worden gehouden. Ook nemen sommige bondsraadsleden deel aan klankbordgroepen of worden ze voorafgaand aan een vergadering gevraagd mee te kijken met bepaalde stukken.   

 • Is de functie een betaalde functie? 

  Nee, de functie is onbezoldigd. Kosten die je maakt voor de functie, zoals reiskosten, worden vergoed.   

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bondsraadsleden?

  De functie als bondsraadslid is een vrijwilligersfunctie, waarvoor ook een vrijwilligersovereenkomst aangevraagd dient te worden. We gaan ervan uit dat iedere vrijwilliger privé zelf al een aantal verzekeringen heeft afgesloten. Dit betreft een wettelijk voorgeschreven WA-verzekering voertuigen (voor de financiële gevolgen van ongevallen met een auto, motor of brommer), een ziektekostenverzekering en in veel gevallen een persoonlijke WA-verzekering voor in het dagelijks leven. Aanvullend heeft de KNGU een verzekering afgesloten met een secundaire dekking. Dit betreft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Meer informatie voor vrijwilligers vind je in onze vrijwilligersgids.   

 • Wie zitten er in het bondsbestuur en in de bondsraad?

  Klik hier voor de huidige samenstelling van het bondsbestuur.   
  Klik hier voor de huidige samenstelling van de bondsraad.   

 • Wat doet de kiescommissie? 

  De kiescommissie van 2020-2021 bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, één huidig bondsraadslid die niet herkiesbaar is, één voormalig bondsraadslid en twee KNGU-leden.   

  De kiescommissie beoordeelt de verschillende aanmeldingen en voert gesprekken met de kandidaten. De kiescommissie stelt daarna de definitieve kieslijst vast: dit is de lijst met kandidaten waarop gestemd kan worden.   

  De kieslijst wordt gepubliceerd. Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het recht om bondsraadsleden te kiezen.   

  De stemmen van de clubs worden naar rato, op basis van het aantal clubleden per 1 januari van 2021, gewogen.   

  De kiescommissie communiceert het resultaat.  

 • Hoeveel kandidaten komen er op de kieslijst?

  Dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en van de selectie van de kiescommissie.  

 • Ik ben kandidaat, hoe verloopt de promotie? 

  Als kandidaat ben je zelf verantwoordelijk voor de promotie. Het is niet toegestaan om via de kanalen van Dutch Gymnastics en/of de KNGU je kandidaatstelling te promoten. Uiteraard mag je wel zelf in je netwerk kenbaar maken dat jij op de kieslijst bent geplaatst.  

  Op de website www.dutchgymnastics.nl/bondsraadsverkiezing wordt de kieslijst gepubliceerd en stellen de kandidaten zich kort en krachtig voor. Ook beschrijven ze waarom zij geschikt zijn voor de rol als bondsraadslid. Dit is de centrale plek waar de kandidaten gepromoot worden.   

 • Wie mogen een stem uitbrengen? 

  Alle clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden van de KNGU mogen een stem uitbrengen op de kandidaten van hun keuze, zoals is vermeld in het HR Hoofdstuk 2.   

  Er wordt naar de bovengenoemde leden een e-mail verstuurd met daarin een stemcode.   

  Clubs stemmen naar rato van een staffel. Clubs met meer leden hebben een grotere stemweging dan clubs met minder leden of individuele leden. De e-mail aan clubs wordt verstuurd naar de algemene mailbox, of de mailbox van het secretariaat.  

 • Vanaf wanneer kunnen clubs een stem uitbrengen? En hoe werkt dit?

  Dit kan van 13 september tot en met 3 oktober 2021 via de link op de website www.dutchgymnastics.nl/bondsraadsverkiezing 

  Clubs ontvangen op 13 september een e-mail met een link en een code om te stemmen.  Ook buitengewone leden en individuele leden ontvangen op 13 september een stemcode via het bij de KNGU bekende mailadres.  

  Heb je geen code ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bondsraadsverkiezing@kngu.nl 

 • Ik ben clubbestuurder of individueel lid en heb géén mailing met persoonlijke code ontvangen

  Alle gewone, buitengewone en individuele leden van de KNGU ontvangen op 13 september een e-mail met een persoonlijke code. Clubs ontvangen deze e-mail in de algemene mailbox, of de mailbox van het secretariaat.   

  Heb je geen code ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bondsraadsverkiezing@kngu.nl.   

 • Kan ik per aandachtsgebied een stem uitbrengen?  

  Nee, dat kan niet. Je kunt op één kandidaat van de kieslijst je stem uitbrengen.

 • Ik heb al gestemd, maar wil graag mijn stem nog veranderen. Kan dit?  

  Dit is helaas niet meer mogelijk. In elk geval hartelijk bedankt voor je stem.   

 • Wanneer is de uitslag van de stemming bekend? 

  Uiterlijk 6 oktober 2021 wordt de uitslag door de kiescommissie bekendgemaakt.   

 • Wanneer worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd?  

  Tijdens de bondsraadsvergadering op 6 november 2021  worden de nieuwe bondsraadsleden officieel benoemd.