Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen aan de KNGU. We hebben de vragen verdeeld in een aantal categorieën en de onderwerpen zijn divers. Deze pagina wordt continu geactualiseerd. Staat je vraag er nog niet tussen? Neem dan contact op met het serviceteam.

Bereikbaarheid 
Het serviceteam en de accountmanagers zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Mailen kan ook via [email protected]. We lezen de mail tot 17.00 uur en alleen op werkdagen.

Mocht je als clubbestuurder een specifieke vraag hebben en overdag niet in de gelegenheid zijn om contact op te nemen met de KNGU, dan kan je deze week op dinsdagavond tot 21.00 uur bellen met een van de accountmanagers via 055 505 8700. Zij staan je graag te woord. 

Heb je vragen over specifieke wedstrijden, bekijk dan deze pagina. Heb je als organiserende club vragen, neem dan contact op met de betreffende LTC of DTC. 

Via onze nieuwsbrieven houden we de clubbestuurders, trainers-coaches, juryleden en vrijwilligers op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de verschillende thema's. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden.  

Top 3 meest gestelde vragen

 • Er geeft een assistent-trainer of trainer zonder N3 licentie zelfstandig les. Is er dan wel dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering?

  De KNGU heeft als doelstelling om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van de gymsport. Vanuit het Huishoudelijk Reglement (pagina 5-3) schrijft de KNGU voor dat iedere trainer-coach in het bezit is van een geldige niveau 3 licentie. Met deze licentie is de trainer-coach bevoegd en bekwaam om leiding te geven aan sport- en beweegactiviteiten. De trainer-coach kan zelfstandig les- en trainingsprogramma's voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast is de trainer-coach in staat om sportactiviteiten of -wedstrijden te organiseren. Na het behalen van een KNGU niveau 3 opleiding is de trainer-coach bekend met de visie op de gymsport en weet hij/zij hoe hij/zij pedagogisch kan handelen. Een licentie geeft per niveau (KSS 3, 4 of 5) de bekwaamheid van de licentiehouder aan.

  Als er een assistent-trainer of trainer zonder N3 licentie toch wordt ingezet en de groep zelfstandig draait vanwege een legitieme reden (bijvoorbeeld nog niet in bezit van een N3 licentie, vervanging i.v.m. ziekte of verlof, tekort aan trainers met N3 licentie binnen de club) dan is er wel dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering. Uitzondering is de discipline freerunning-parkour. Bij deze discipline dient er altijd een trainer-coach voor de groep te staan in het bezit van minimaal een N3 licentie.

 • Moet de club een urenadministratie bijhouden van een vrijwilliger?

  Nee, de Belastingdienst verlangt niet dat vrijwilligersorganisaties een urenadministratie bijhouden ter onderbouwing van de vrijwilligersvergoeding. Overschrijdt men de maximale normbedragen per uur, maand en jaar dan zal de organisatie wel een urenadministratie moeten bijhouden omdat zij loonbelasting verschuldigd is.

 • Waar moet ik mijn juryleden opgeven in het inschrijfsysteem?

  Dit doe je in het opmerkingenveld.

  Team inschrijving
  Bij de teaminschrijving kan je het team een teamnaam geven, direct eronder kun je dan opmerkingen toevoegen voor dit specifieke team. Als deze opmerking geldt voor de gehele club dan kan je dat daar ook noemen.

  Individuele inschrijving
  Wanneer je een sporter hebt ingeschreven, staat er naast de naam van de sporter een prullenbakje en een pennetje. Klik op de pen, je krijgt nu een pop-up scherm. Binnen dit scherm kun je een andere clubnaam en/of opmerkingen plaatsen voor deze specifieke sporter. Hier kan je ook voor de gehele club een opmerking plaatsen, bijvoorbeeld: onze vereniging geeft voorkeur aan de zaterdag wedstrijden. 

Categorieen

Wedstrijden en andere activiteiten
Trainers-coaches
 • De trainer-coach wil graag filmpjes en foto’s van de turnster(s) maken en via bijvoorbeeld whatsapp delen met ouders. Mag dat?

  Alleen wanneer een opname binnen de privésfeer van degene die de opname maakt blijft, geldt dat de AVG hierop niet van toepassing is. Dat is niet aan de orde, als de opnamen juist wel bedoeld zijn om te delen met anderen. In dat geval is de AVG dus wel van toepassing. En in dit geval is dan toestemming van degenen van wie de opnamen worden gemaakt nodig. Zeker wanneer de opnamen bijvoorbeeld in een groepsapp met meerdere ouders of via social media worden gedeeld is dat dermate privacygevoelig dat dit niet zonder toestemming van betrokkenen mag. Meer informatie over de AVG en fotografie lees je hier.

Financiële consequenties voor sporters
 • Waar kan ik terecht als ik mijn sport niet meer kan betalen?

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor bijvoorbeeld gymsport. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Je kunt in aanmerking komen voor een bijdrage als je een inkomen op minimumniveau hebt. Je hebt bijvoorbeeld een uitkering, bent zzp’er met niet genoeg inkomsten of je hebt hoge lasten. 

Juridische zaken
 • De trainer-coach wil graag filmpjes en foto’s van de turnster(s) maken en via bijvoorbeeld whatsapp delen met ouders. Mag dat?

  Alleen wanneer een opname binnen de privésfeer van degene die de opname maakt blijft, geldt dat de AVG hierop niet van toepassing is. Dat is niet aan de orde, als de opnamen juist wel bedoeld zijn om te delen met anderen. In dat geval is de AVG dus wel van toepassing. En in dit geval is dan toestemming van degenen van wie de opnamen worden gemaakt nodig. Zeker wanneer de opnamen bijvoorbeeld in een groepsapp met meerdere ouders of via social media worden gedeeld is dat dermate privacygevoelig dat dit niet zonder toestemming van betrokkenen mag. Meer informatie over de AVG en fotografie lees je hier.

 • Onze club wil de wedstrijd graag via een livestream uitzenden, mag dat?

  Ja, dat mag maar wees je bewust van het feit dat je persoonsgegevens verwerkt. Daardoor worden er eisen gesteld aan deze verwerking. Persoonsgegevens op internet moeten op dezelfde zorgvuldige wijze worden verwerkt als in de offlinewereld. Iedereen die persoonsgegevens op internet publiceert, ongeacht of dit een privépersoon is, een bedrijf, een instelling of een club, dient te voldoen aan de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet (AVG) oplegt. We verwijzen je graag naar de handleiding van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht waar je de belangrijkste regels kan lezen.

 • Wat zijn de regels rondom het bewaren van in- en uitschrijfformulieren van leden?

  Er zijn AVG-regels opgesteld voor het bewaren van persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit wordt een bewaartermijn aangehouden van twee jaar na het einde van het lidmaatschap. Dit is een richtlijn die je kunt aanhouden. Als je gegevens korter of langer wilt bewaren en kunt beargumenteren waarom je dat doet, dan kan dat. Het is een richtlijn en geen concrete termijn. Voor informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht geldt een langere bewaartermijn, namelijk zeven jaar. Het is aan de club om zelf de bewaartermijn te bepalen en daarmee rekening te houden met de volgende punten:

  • bewaar de gegevens niet langer dan nodig;
  • wanneer de formulieren bewaard worden: zorg ervoor dat alleen de mensen hierbij kunnen die hierbij moeten kunnen. Bewaar de formulieren in mappen in een gesloten kast of digitaal in de cloud of op een stick die vervolgens wordt bewaard in een deugdelijk afgesloten ruimte (kast, lade, kluis);
  • de gegevens mogen zowel op papier als digitaal (gescand) bewaard blijven, als deze maar goed beveiligd zijn;
  • wanneer een lid volledig uitgeschreven is en dit administratief helemaal afgehandeld is en het lid bij de bond uitgeschreven is moeten het in- en uitschrijfformulier van dit lid vernietigd worden;
  • bij papieren in- en uitschrijvingen moeten de formulieren vernietigd worden. De formulieren niet vernietigd weggooien bij het (papier)afval is niet toegestaan;
  • papieren in- en uitschrijfformulieren waar een datum of handtekening van het lid op staat moeten worden bewaard. Dit om discussie te voorkomen of lid zich wel of niet heeft aan of afgemeld;
  • clubleden hebben altijd het recht om de club te vragen op welke wijze hun persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard, om inzage te vragen in hun gegevens en om te vorderen dat de gegevens worden vernietigd.
 • Ons bestuur is niet voltallig, wat nu?

  Tenzij de statuten van de gymclub anders bepalen, moet het bestuur van een vereniging minimaal bestaan uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Deze functies mogen door dezelfde persoon worden uitgevoerd. Het is een kwetsbare situatie als het bestuur uit slechts één of twee personen bestaat. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor het laten functioneren van de gymclub waar veel bij komt kijken. 

  In dit artikel lees je meer informatie en tips als het bestuur niet op volle kracht is. 

 • Ik schrijf een bestuurslid uit bij de KVK. Er blijft één bestuurslid over. Wat nu?

  Schrijf je een bestuurslid uit bij de KVK en blijft er dan nog maar één bestuurslid over? Houd er dan rekening mee dat de bevoegdheid van de overgebleven functionaris gewijzigd moet worden naar alleen/zelfstandig bevoegd of dat er een nieuwe functionaris moet worden benoemd met gezamenlijke bevoegdheid. Deze wijziging geef je door aan de KVK. Op deze manier zorg je ervoor dat de inschrijving bij de KVK overeenkomt met wat er is vastgelegd in de statuten.

 • Hoe schrijf ik een bestuurder uit bij de KVK en het UBO-register?

  De uitschrijving bij de KVK kun je regelen via de site van de KVK. Als de functionaris als UBO van je club ingeschreven is in het UBO-register moet dit ook aangepast wordt via een UBO-opgave.

  Is er een nieuw bestuurslid dat moet worden toegevoegd? Regel dat ook direct via zowel de KVK als het UBO-register.

Ledenadministratie pakketten
 • Welk systeem is het beste?

  Tijdens een zoektocht naar adequate, nieuwe ICT-partners heeft de KNGU met een achttal ondernemingen gesproken. Na een uitgebreide kennismaking, een testfase én assistentie vanuit het clubpanel – waarin ervaringsdeskundigen vanuit de verenigingen zitten – werden twee nieuwe partijen gekozen: Club-assistent en AllUnited. De KNGU heeft heel veel vertrouwen in beide partijen. Kijk welke partij het beste bij jouw club past.

 • Wat zijn de kosten van het basispakket en de aanvullende modules?

  Het gebruik van het basispakket van één van deze twee leveranciers is onderdeel van het KNGU-lidmaatschap. Hiervoor betaal je als club geen kosten aan de leverancier. Voor aanvullende diensten sluit je een rechtstreeks contract af met de leverancier. De factuur ontvang je ook rechtstreeks van hen.

  De begeleiding bij het inrichten van jullie clubsysteem en het overzetten van de data wordt verzorgd door de gekozen leverancier, zonder tussenkomst van de KNGU. Voor de begeleiding kunnen kosten berekend worden. Dit is afhankelijk van het door de club aangeleverde bestand en de kennis van IT binnen de club. Informeer vooraf naar de aanleverspecificaties en eventuele begeleidingskosten.

 • Communiceren deze twee nieuwe ledensystemen met andere systemen zoals het aanvragen van beweegdiploma’s, inschrijven wedstrijden etcetera?

  Ja, de gegevens van de leden uit de ledenadministratiepakketten worden via een koppeling aan de KNGU beschikbaar gesteld en kunnen zodoende voor andere processen en systemen gebruikt worden.

 • Moeten we als club verplicht een overeenkomst afsluiten bij AllUnited of Club-assistent?

  Ja want de ledenadministratie van de KNGU is via een interface gekoppeld aan deze twee leveranciers, AllUnited en Club-assistent. De koppeling zorgt ervoor dat een aantal handige zaken automatisch geregeld zijn: 

  • De ledenadministratiegegevens van jouw club komen automatisch in het systeem van de KNGU;
  • De factuur voor de KNGU-bondscontributie, die clubs per kwartaal ontvangen, is gebaseerd op een up-to-date uitwisseling van gegevens tussen de club en de KNGU;
  • De sporters van jouw club zijn verzekerd als zij op de club sporten en/of deelnemen aan clubverwante activiteiten, dit geldt ook voor het buitensporten in coronatijd; 
  • De geregistreerde leden mogen deelnemen aan KNGU-wedstrijden;
  • De club voldoet aan de regels rondom accountancy.
Trainer-coach opleidingen
Bondsraadsverkiezingen
 • Wie zitten er in het bondsbestuur en in de bondsraad, en wat is hun functie?

  Klik hier voor de huidige samenstelling van het bondsbestuur.
  Klik hier voor de huidige samenstelling van de bondsraad.

  Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid. Voor de stip op de horizon. De medewerkers en vrijwilligers geven, met behulp van een jaarplan en een begroting, invulling en uitvoering aan dit beleid. Het bestuur ziet erop toe dat de werkorganisatie haar doelstellingen uit het jaarplan waarmaakt binnen de vastgestelde financiële kaders.

  De bondsraad vertegenwoordigt alle KNGU-leden, en is een belangrijk democratisch orgaan binnen de bond. Een bondsraadslid moet onafhankelijk zijn en affiniteit hebben met de gymsport. De leden van de bondsraad houden toezicht op het bestuur en geven goedkeuring op onder andere het jaarplan en de begroting. Dit gebeurt in goede samenwerking met het bondsbestuur en de directie.

  Wil je meer weten wat het inhoudt om bondsraadslid te zijn? Vraag het de algemeen coördinator van de bondsraad Vivianne Zeestraten. Zij staat je graag te woord via [email protected].

 • Wanneer is de uitslag van de stemming bekend? 

  Inschrijven als kandidaat kan van 14 december 2023 tot en met 14 januari 2024. De verkiezing en stemmen op kandidaten vinden plaats van 11 tot en met 31 maart 2024. Uiterlijk 3 april 2024 wordt de uitslag door de kiescommissie bekendgemaakt.  

 • Wanneer worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd?  

  Tijdens de bondsraadsvergadering van 13 mei 2024 worden de nieuwe bondsraadsleden officieel benoemd en de herbenoeming van zittende leden officieel goedgekeurd. 

 • Wat is de bondsraadsverkiezing?

  De bondsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de gymsport en vormt de brug tussen de belangen van leden en de koers van de KNGU. De bondsraadsverkiezing is de democratische procedure om nieuwe leden voor de bondsraad te werven en zittende leden te kunnen herbenoemen. Elk KNGU-lid kan zich kandidaat stellen voor de bondsraadsverkiezing en elke club kan namens haar leden een stem uitbrengen op de uiteindelijke kandidatenlijst. Ook buitengewoon leden en individuele leden hebben het recht om te stemmen voor de bondsraadsverkiezing. 

 • Hoe gaan de verkiezingen in zijn werk?

  Na bekendmaking van de definitieve kieslijst wordt de online stembus geopend.

  Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten verenigingen (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het recht om de bondsraadsleden te kiezen.

  Clubs stemmen via deze website, en met een eigen code, op hun favoriete kandidaat. Per club kan één stem worden uitgebracht: de club stemt dus namens de clubleden.
  De stemmen worden meegerekend naar rato van het aantal leden van de betreffende club (op basis van een staffel).

  Ook buitengewone leden en individuele leden ontvangen een unieke stemcode.

Gymsporters uit Oekraïne
WBTR-wetgeving
 • Wat is de WBTR?

  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over: 

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders; 
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven;
  • Regels omtrent belangenverstrengeling;
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen; 
  • En bovenal een wettelijke verplichting voor o.a. verenigingen en stichtingen. 
 • Waarom is de WBTR-wetgeving er?

  De WBTR-wetgeving is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen. Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten. Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.  

 • Waarom is het goed voor de vereniging om aan de WBTR te voldoen?
  • Het schept duidelijkheid; 
  • Het laat nieuwe/potentiële bestuursleden, leden, sponsoren en anderen zien dat zaken goed op orde zijn;
  • Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid. 
 • Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?

  De wetswijziging leidt tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten van een vereniging. De statuten moeten een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van afwezigheid van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitscommissie worden ingesteld.  

  Het doorvoeren van de wijziging (zie stap 1 van het stappenplan) moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat hoeft dus niet voor de invoeringsdatum van de wetswijziging te zijn, maar is natuurlijk wel aan te bevelen. Zeker als de statuten toch al enigszins zijn verouderd. De nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden. 
   
  Als de statuten een bepaling bevat dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar dan is deze bepaling tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). 

 • Wat is er aangepast in de KNGU model statuten voor verenigingen?

  In dit document vind je de model statuten, met in het geel gearceerd alle aanpassingen/toevoegingen, zodat het voldoet aan de WBTR-wetgeving. 

 • Hoe lang kan de vereniging wachten met het aanpassen van de statuten naar de nieuwe wetgeving?

  Daarvoor is in de WBTR geen vaste termijn opgenomen. In theorie mag de vereniging jaren wachten. Het is raadzaam om een statutenwijziging in elk geval binnen een termijn van vijf jaar te voeren en liever natuurlijk binnen een kortere termijn.

 • Hoe borgen wij als bestuur de nieuwe wettelijke bepalingen vanaf 1 juli 2021?

  De meeste nieuwe bepalingen geven een inkleuring wat goed bestuur inhoudt en kunnen worden ingevoerd in de dagelijkse praktijk zonder dat dit afhankelijk is van de statutenwijziging.

 • Is het verplicht om naast de statuten het huishoudelijk reglement aan te passen?

  Nee, het is geen verplichting. Het is wel een goede optie om een aantal ‘goed bestuur’ bepalingen reglementair te borgen (bijvoorbeeld taak- en functieomschrijvingen van het bestuur). Het is wel raadzaam om het huishoudelijk reglement door te nemen en waar nodig aan te passen. 

 • Moeten we als bestuur nog meer zaken regelen vanwege de WBTR?

  De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. Niet alle nieuwe wettelijke bepalingen hoeven in de statuten te worden opgenomen. Maar er moet in de praktijk natuurlijk wel aan de wet uitvoering worden gegeven. De volgende nieuwe wettelijke bepalingen moeten in elk geval tot de bestuurspraktijk gaan behoren:  

  • Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de organisatie. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp; 
  • Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid; 
  • Een bestuurder mag meer dan één stem hebben, maar mag niet méér stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering, dan de andere bestuursleden tezamen;
  • Indien de voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.  

  Er is wat voor te zeggen om de wettelijke bepalingen ook op te nemen in de statuten, om daarmee het risico dat de wet wordt overtreden extra te verkleinen. Ook omdat de statuten toch al moeten worden gewijzigd (zie stap 1 van het stappenplan). 

 • Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?

  Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR. Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van verenigingen. Voor bestuurders van verenigingen die niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en onbezoldigd zijn, geldt wel een lichter regime. Het niet voldoen aan administratieverplichtingen is niet direct een grond voor aansprakelijkheid 

  Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.  

 • Hoe toon ik als bestuurder aan dat ik niet nalatig ben geweest?

  Dit zal afhangen van de omstandigheden. Maar als de eigen taak goed is uitgevoerd en aan de bel is getrokken bij het ontdekken van onbehoorlijk bestuur van een collega-bestuurder is het risico zeer klein om zelf aansprakelijk te worden gesteld. Draag zorg voor een goede verslaglegging in notulen. 

 • Wordt het door de WBTR-wetgeving niet nog lastiger om nieuwe mensen te werven voor een bestuursfunctie?

  Nee, dat is ook echt niet de bedoeling van de nieuwe regels. Belangrijk is om aan te tonen dat is voldaan aan de eisen die aan het goed besturen worden gesteld. En dit ook inzichtelijk te maken binnen en buiten de vereniging. Een hulpmiddel hierbij is om de toetsing voor het Predicaat Goed Bestuurd (zie www.verenigingenrecht.nl) te laten uitvoeren. Met het behalen van het Predicaat kan worden uitgedragen dat de vereniging en het bestuur voldoen aan de eisen van Goed Bestuur. 

 • Als het bestuur het stappenplan doorloopt en de statuten aanpast conform de nieuwe WBTR-wetgeving is het dan nog raadzaam om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en zo ja waarom?

  Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid is en blijft ook onder de nieuwe wet klein. Voor de meeste verenigingen is het afsluiten van een dergelijke verzekering niet nodig, maar als er toch extra risicofactoren zijn dan kan ervoor worden gekozen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is en blijft een eigen afweging.

 • Veranderd er iets in het meervoudig stemrecht van de bestuurder?

  Een bestuurder (of commissaris) mag niet meer stemmen uitbrengen dan de overige bestuurders (of commissarissen) tezamen. Hij of zij mag dus niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’.  

  Een statutaire regeling die afwijkt van dit basisprincipe is geldig tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de WBTR of tot de eerstvolgende statutenwijziging (naar gelang welk moment eerder valt). 

 • Ben ik als club verplicht om nieuwe/aangepaste statuten door de KNGU te laten toetsen?

  Ja, het behoort tot een van de voorwaarden van het lidmaatschap van de KNGU zoals omschreven in hoofdstuk 4 (4.1.01) van het huishoudelijk reglement.

  Ga je, als club, de statuten bijvoorbeeld vanwege de WBTR aanpassen, gebruik dan de modelstatuten en het huishoudelijk reglement voor clubs. Deze worden door de KNGU ter beschikking gesteld en zijn al aangepast aan de nieuwe WBTR-wetgeving en aangevuld met een gedeelte over ‘digitaal/elektronisch stemmen’. Stuur vervolgens je conceptstatuten naar het [email protected] zodat onze adviseur deze kan toetsen aan de regelgeving van de KNGU en eventuele aanbevelingen kan doen. Deze service is kosteloos voor clubs die zijn aangesloten bij de KNGU.  

Verenigingsmonitor
 • Wat heeft mijn club aan dit onderzoek?

  Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe jouw club ervoor staat. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere clubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren, waar kansen liggen en samen met de KNGU bespreken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Zo kun je beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende voorbeelden in de monitor. In deze video geven we jou toelichting op de verenigingsmonitor.

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen jouw club krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf clubs, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNGU inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

 • Wat heeft de KNGU aan dit onderzoek?

  Het geeft de KNGU inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt.

 • Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij de gymsport?

  De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je club in het Benchmark Dashboard ook kunt vergelijken met clubs in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen/ideeën ten aanzien van de verenigingsmonitor?

  Met vragen of ideeën kun je terecht bij het team kennis- en informatiemanagement via [email protected] of jouw accountmanager.

 • Waar vind ik de vragenlijst?

  De clubs die in het voorjaar van 2023 de vragenlijst hebben ingevuld kunnen de vragen en resultaten terugvinden in het Benchmark Dashboard. De vragenlijst is op dit moment niet meer in te vullen. De verenigingsmonitor wordt eens in de twee jaar uitgestuurd. Dit betekent dat de eerst volgende mogelijkheid om mee te doen in 2025 is.

 • Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?
  1. De eerste optie is om één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de club. Het is namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen je club. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken.
  2. De tweede optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de club. Hierna kunnen specifieke functionarissen de antwoorden controleren. Het is handig om te vragen of andere functionarissen die avond telefonisch bereikbaar willen zijn.
 • Hoe kan ik inloggen in het Benchmark Dashboard van mijn club?

  Het benchmark dashboard is beschikbaar voor alle clubs die in 2023 de verenigingsmonitor hebben ingevuld. De contactpersonen van deze clubs hebben 18 september een mail ontvangen met informatie over het activeren van hun benchmark-account. Heeft jouw club de monitor ingevuld maar geen mail ontvangen over het benchmark dashboard? Stuur dan een mail naar [email protected]

 • Kan ik met meerdere mailadressen inloggen in het Benchmark Dashboard?

  Nee, dat is niet mogelijk. Het account is gekoppeld aan één specifiek mailadres van jullie club. Onderling kunnen jullie binnen het bestuur de inloggegevens delen

   

Sociaal veilige club
 • Ik wil een (nieuw) beleidsplan schrijven voor een sociaal veilige club. Hoe doe ik dit?

  Waar moet je starten als je aan de slag wil om je club (nog) sociaal veilig(er) te maken en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan? Je bent een aantal zaken verplicht te regelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast zijn er echter nog meer stappen die je kunt nemen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en te zorgen voor een club waar jouw leden veilig kunnen sporten. Al deze, verplichte en wenselijke, stappen en maatregelen komen terug in het High5 Stappenplan van Centrum Veilige Sport.

  Om het je makkelijk te maken hebben wij de verplichte elementen van een beleidsplan voor en aanpak van een sociaal veilige club voor je op een rij gezet (via de links vind je handige voorbeelden of meer uitleg). Volg je het High5 Stappenplan van Centrum Veilige Sport, dan volgen onderstaande stappen elkaar automatisch op:

  Gratis ondersteuning
  Je hebt als clubbestuurder ook de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het verbeteren van de sociale veiligheid. Een expert op het gebied van sociale veiligheid staat je 15 uur bij en kijkt samen naar de belangrijkste verbeteringen. Meer informatie, aanvragen of inschrijven van een verenigingstraject kan via [email protected]

 • Ik wil een nieuwe trainer/coach/vrijwilliger aannemen. Waar moet ik op letten?

  Natuurlijk wil je als bestuur dat de sportbegeleiders van onbesproken gedrag zijn. Gebruik voor het aanstellen (en vervolgbeleid) van betaalde- en onbetaalde krachten deze uitgangspunten.

  Er zijn vijf stappen voor het aanstellen van betrouwbare sportbegeleiders (betaald/vrijwilliger).

  1. Vraag aan alle sportbegeleiders, vrijwilligers en bestuursleden om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). In het gesprek kun je als bestuur aangeven waarom dit voor jullie belangrijk is. Voor meer informatie kijk op deze pagina.
  2. Check referenties bij verenigingen waar de sollicitant actief was. Doe dit niet alleen bij het bestuur, maar ook bij een sportend lid of sportouder van de vorige vereniging van een sollicitant;
  3. Check of iemand in het Register met tuchtuitspraken voor zeden in de sport staat. Dat kan via het Centrum Veilige Sport. Op deze lijst staan alle tuchtuitspraken van alle bonden. Zo kun je nagaan of iemand in een andere sport een veroordeling heeft gehad. Je kunt een aanvraag indienen met dit formulier;
  4. Vraag alle vrijwilligers en betaalde krachten om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. (Leden van de vereniging zijn via hun lidmaatschap gebonden aan de bond en daarmee aan het sport tuchtrecht van het ISR. Zij hoeven deze verklaring dus niet te ondertekenen).
  5. Stel, naast sportoverkoepelende regels samen een verenigingsbrede gedragscodeop. Eventueel kan je één verklaring maken met zowel de onderwerping aan het tuchtrecht als de omgangsregels.

  In bijgaand document van de KNGU vind je meer informatie over de wijze waarop het tuchtrecht binnen de KNGU is geregeld.

 • Ik vermoed dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag binnen mijn club. Wat moet ik doen?

  Zorg dat duidelijk is hoe je als vereniging omgaat met signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Zo weet iedereen binnen jouw club dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en hoe er van een verdenking of overtreding melding gemaakt moet worden.

  Praat erover met de vertrouwenscontactpersoon op de gymclub en/of met het bestuur. Mocht je dat niet willen, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU of Centrum Veilige sport. 

  Als jij als bestuurder denkt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, is het heel belangrijk deze signalen niet te negeren. Praat erover met de betrokkenen en neem bij twijfel over hoe te handelen contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de bond.

  Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of misbruik. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de bond. Bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon of Centrum Veilige Sport.

  Is er een melding? Zorg voor laagdrempelige opvang van het slachtoffer en neem het slachtoffer serieus. Schakel de vertrouwenscontactpersoon in en werk samen met het Centrum Veilige Sport. In deze infographic staat duidelijk hoe je als bestuurder moet handelen. In de meldcode staat het proces voor bestuurders, sporters en bond beschreven.

 • Ik wil mijn leden laten zien wat wij als club doen tegen grensoverschrijdend gedrag. Hoe doe ik dit?

  Het begint met het bekendmaken van het beleid van je club ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Je vindt hier praktische tips hoe je over het beleid van je club communiceert met je leden.

  Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft ook een campagne die je als club kunt gebruiken om te communiceren over grensoverschrijdend gedrag.

  Is een schreeuwende coach normaal? Mag een trainer een sporter knuffelen? Wordt een sporter geplaagd of gepest? Grensoverschrijdend gedrag herken je als je er met elkaar over praat. Voer een gesprek in jullie club over wat gewenst gedrag is en wanneer het over een grens gaat.

  Laat via je online communicatiekanalen eerst de korte film Start to Talk zien. Vervolgens kun je de campagne: ‘Ben je stil of praat je erover’ inzetten. Er zijn veel video’s die je kunt overnemen en posters die je kunt ophangen of digitaal kunt opnemen in je nieuwsbrief of overige ledencommunicatie.

  Voor het bestuur zijn er Awareness-sessies beschikbaar om met elkaar in gesprek te komen.

  Je kunt over dit onderwerp nooit te veel communiceren!

 • Er is melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag bij ons bestuur. Wat moeten we doen?

  Zorg voor laagdrempelige opvang van het slachtoffer en neem het slachtoffer serieus. In deze infographic staat duidelijk hoe je als bestuurder moet handelen.

  Schakel de vertrouwenscontactpersoon van de bond in en werk samen met het Centrum Veilige Sport. Meer in detail staat de gehele meldcode (voor bestuurders, sporters en bond) beschreven.

  Let op: Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of misbruik. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de bond. Bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon van de bond of Centrum Veilige Sport.

 • Hoe screen ik (KNGU) vrijwilligers?

  Alle vrijwilligers kun je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laten aanvragen. De overheid checkt of de vrijwilliger in het verleden delicten heeft gepleegd, die zijn functie als vrijwilliger in de weg staan. Meer informatie vind je op deze website.

  Vrijwilligers die lid zijn van de KNGU vallen ook automatisch onder het tuchtrecht van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). De KNGU is, net als vele andere sportbonden, bij het ISR aangesloten om meldingen door een externe partij, objectief te onderzoeken. Er volgt dan op basis van het tuchtrecht een uitspraak. 

  Soms zijn er bij een gymclub ook niet-KNGU leden actief als vrijwilliger. Vaak komen deze vrijwilligers ook in contact met jouw leden/ (jonge) sporters. Deze vrijwilligers vallen dus niet onder dit tuchtrecht. Dat maakt het opvolgen van een melding heel lastig. Hiervoor is een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) ontwikkeld. Dit document vraag je aan voor vrijwilligers die in aanraking komen met kwetsbare groepen maar die géén lid van de KNGU zijn. Door vrijwilligers dit document te laten ondertekenen, vallen ze onder het tuchtreglement van de KNGU/ het ISR. Meer info vind je op de site van Centrum Veilige Sport.

 • Hoe vraag ik een VOG aan voor een vrijwilliger?

  Je kunt een gratis VOG aanvragen als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Meer informatie voor het aanvragen over de VOG vind je op deze pagina.

Het onderzoek grensoverschrijdend gedrag KNGU
 • Hoe kijkt de KNGU aan tegen de sportbrede uitkomsten en aanbevelingen?

  De KNGU neemt de aanbevelingen uit het rapport over. Voor het monitoren van de voortgang van de aanbevelingen wordt een onafhankelijke opvolgingscommissie ingesteld met een brede samenstelling. Deze commissie zal periodiek rapporteren over de stappen die de KNGU heeft gezet in de opvolging van de aanbevelingen uit het Verinorm-rapport.

  Daarnaast zijn er aanbevelingen die sporttak-overstijgend moeten worden aangepakt door andere partijen. En daar waar wij als gymsport het voortouw kunnen of moeten nemen, doen wij dat.

 • Wat is het verschil tussen dit onderzoek en de andere genoemde onderzoeken?

  Dit wetenschappelijke onderzoek is opgezet en uitgevoerd onder toeziend oog van een zeer kundige begeleidingscommissie. Zowel de negatieve als positieve ervaringen zijn opgetekend. Daarnaast is het een groots onderzoek met veel respondenten. Het rapport wordt ook integraal gepubliceerd en door het gehele bestuur en directie omarmt en als leidraad aangehouden voor de aanpak van de cultuurverandering die onze sport nodig heeft. Voor meer informatie verwijzen wij naar de hoofdonderzoekers. 

 • Heeft de KNGU excuses aangeboden aan oud-sporters?

  Lees de volledige reactie van de KNGU hier

 • Het rapport gaat merendeel over wedstrijdsporters op hoog niveau. Wat is belangrijk voor de clubs die vooral recreatiesport aanbieden?

  Bij veel clubs gaat het goed. We zien ook dat er al veel trainers, coaches en bestuurders enorm hard trekken aan dit onderwerp. Deze inspanningen worden enorm gewaardeerd, helaas zijn we er nog niet. In het rapport wordt niet direct een aanbeveling gegeven, maar we gaan het zeker meenemen. Op de site vind je een pagina met informatie over de sociaal veilige club

 • Is er aandacht voor het pedagogisch opleiden van trainers die in dienst zijn van de KNGU?

  Er is zeker aandacht voor het pedagogisch opleiden van trainers.  

  Op dit moment worden er drie modules ontwikkeld die in opleidingen in alle sporten toepasbaar zijn: pedagogiek (pedagogisch handelen), motoriek (breed motorisch ontwikkelen) en didactiek (handvatten voor lesgeven). Die modules vormen de fundamentele basis van wat een trainer-coach moet weten en kunnen voordat hij of zij binnen de sportomgeving aan de slag gaat.  

  Daarnaast is er pilot gestart voor niveau 5 coaches; de Dutch Way, zoals deze wordt genoemd. Hierbij gaan topcoaches doormiddel van een traject met een 4-daagse scholing, een assessment en individuele begeleiding aan de slag met het pedagogisch thema. 

  Dit aanbod wordt in nauwe samenwerking met de doorlopende leerlijn van NOC*NSF en het CIOS (voor niveau 3) ontwikkeld. En het zijn daarbij belangrijke stappen richting de professionalisering van het vak trainer-coach. In de nabije toekomst wordt gestart met niveau 4 en met het maken van bijscholingen voor coaches die het traject al hebben doorlopen maar op dit moment wel in de zaal staan. 

 • Gaat de leeftijd van 16 naar 18 jaar? Nationaal en/of internationaal?

  In de komende jaren wordt in Nederland, binnen turnen dames, de leeftijd voor senioren stapsgewijs verhoogd naar 18 jaar. Voor de andere disciplines zal deze ontwikkeling waar nodig worden ingezet. Ook internationaal zet de KNGU zich in voor deze verhoging.  

 • Wat houdt het onderzoek precies in?

  De KNGU heeft onderzoek laten doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport. 

  Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle vormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik).

  Een onderdeel van het onderzoek is het uitvragen van ervaringen van (oud) leden van de KNGU. Om deze ervaringen op te halen wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst voor zowel (oud) topsporters als (oud) breedtesporters.

  1. Alle sporters die tussen 2014 en 2020 actief zijn (geweest) op semi- topsport niveau ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, mits het e-mailadres bij de KNGU bekend is.
  2. Door het onafhankelijke onderzoeksbureau is een willekeurige steekproef getrokken van 7.735 breedtesporters tussen de 8 en 18 jaar.
  3. Sporters die vóór 2014 actief waren, krijgen geen e-mail maar kunnen zichzelf via een button op de website melden om deel te nemen aan het onderzoek.
Opvolging onderzoek Ongelijke leggers
 • Waarmee kan ik als clubbestuurder meteen aan de slag?

  Als club wil je alles op orde hebben zodat iedereen veilig en met plezier de gymsport kan beoefenen. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke clubbestuurder hoopt dat het bij zijn of haar club niet voorkomt. Je kop in het zand steken en het 'er maar niet over hebben' is niet de oplossing. Zet het op de agenda en zorg voor een goed preventief beleid om zo de kans op grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. De KNGU helpt je hier graag bij. Er is immers al veel informatie beschikbaar en bij veel van onze clubs spelen dezelfde vragen. 

  • Beleidsmatig: stappenplan CVSN - doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging. Bekijk hier aan welke wettelijke verplichtingen een club moet voldoen.  
  • Praktische eerste stap: controleer of alle vrijwilligers/trainers een VOG hebben, hier kun je ze gratis aanvragen.
  • Kennis & programma’s in de buurt: informeer naar lokaal sportakkoord   
  • Inhoudelijk: pedagogisch A-B-C en investeer in je technisch kader met een passende opleiding  

  Alle informatie staat op: https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/sociaal-veilige-club   

 • Waarmee kan ik als trainer-coach meteen aan de slag? 

  Als trainer-coach speel je een belangrijke rol in de sport en werk je aan je eigen ontwikkeling. Op de site van de KNGU is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over pedagogiek. Weet dat in het najaar ook een bijscholingsmodule pedagogiek online komt! 

  • Kennis opdoen: pedagogisch A-B-C en informatie over soft turnen .  
  • Opleidingen: september start de vernieuwde opleiding voor trainers-coaches op KSS-niveau 3 en komt de bijscholingsmodule pedagogiek online. De inschrijving voor de opleiding en bijscholingsmodule wordt in de zomer van 2021 geopend. 
  • Ben je benieuwd talentontwikkeling & topsport van het dames en heren-turnen vorm gaat krijgen, check de site en meld je aan voor de nieuwsbrief. 

   

 • Waarmee kan ik als sporter of ouder meteen aan de slag?

  De trainer-coach vervult een belangrijke rol in het creëren en in stand houden van een pedagogisch sportklimaat. Maar zij zijn hier zeker niet alleen verantwoordelijk voor. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van trainers-coaches, bestuur, begeleiders, KNGU en ouders/sporters. 

  • Kennis opdoen: pedagogisch A-B-C (binnenkort verschijnt er een speciaal A-B-C voor ouders) en wat is grensoverschrijdend gedrag? 
  • Centrum Veilige sport campagne ‘blijf je stil’ 
  • Hoe is de veiligheid op jouw club geregeld? Is er bijvoorbeeld een vertrouwens contactpersoon (VCP) waar je terecht kunt als je ervaring hebt met of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. Kijk op de clubsite of vraag het aan het bestuur. 
 • Ik ben (oud)sporter en heb behoefte aan een luisterend oor, hulp of een verwijzing naar zorg. Waar kan ik terecht?

  Samen met het Centrum Veilige Sport Nederland en met diverse zorgpartijen werken wij aan een (na)zorgaanbod voor (oud)sporters die in aanraking zijn gekomen met grensoverschrijdend gedrag. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met de uiteenlopende behoeftes die we horen van de slachtoffers die zich hiervoor hebben gemeld. Zodra alle gesprekken zijn afgerond wordt een startpunt ingericht waar sporters die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag terecht kunnen. Je kan wel al terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

  Voor nu vind je meer informatie op de site en/of Centrum Veilige Sport. 

Het inschrijfsysteem voor wedstrijden
 • Ik krijg geen email opgestuurd wanneer ik een account aanmaak met mijn KNGU-relatienummer. Hoe kan dit?

  Controleer bij jouw eigen club, in het ledenadministratiesysteem AllUnited of Club-assistent, met welk emailadres jij bekend staat bij de KNGU. Naar dit emailadres worden alle gegevens opgestuurd. Controleer ook altijd de spambox van je emailadres.

 • Ik kan geen account aanmaken met mijn KNGU-relatienummer. Waarom niet?

  Wanneer jij niet met de rol ‘trainer-coach’ in het in de ledenadministratie staat geregistreerd, maar gewoon als lid, dan kan jij geen sporters inschrijven. Het is dus belangrijk dat de rollen en functies binnen jouw club goed in het ledenadministratiesysteem van Club-assistent of AllUnited staan. Dit geldt overigens ook voor bestuursleden. Op de website lees je hoe je dat in de diverse systemen goed regelt. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met de helpdesk van AllUnited of Club-assistent.

 • Hoe moet mijn club een account aanmaken?

  Elk bestuurslid en/of trainer-coach van een club kan een eigen inlog aanmaken met zijn/haar eigen KNGU-relatienummer.

 • Ik heb een account aangemaakt, maar ik kom uit op een blanco landingspagina. Waarom kan ik niet verder?

  In het ledenadministratiesysteem van jouw club sta jij niet aangemeld met de functie “trainer-coach” of “bestuurslid”. Laat dit aanpassen in het ledenadministratiesysteem bij de ledenadministratie van je eigen club. Is dit al gedaan? Dan moet bij moet de functie worden aangemeld. Voor zowel Club-assistent als AllUnited zijn instructies beschikbaar.

  De ledenadministratie kan als het niet lukt contact opnemen met Club-assistent of AllUnited voor verdere hulp.

 • Hoe kan het dat ik bepaalde turnsters nog niet kan inschrijven?

  Om een sporter te kunnen inschrijven voor wedstrijden, is het van belang dat in de ledenadministratie (AllUnited of Club-assistent) bij de betreffende sporters het ‘vinkje’ wedstrijdsporter wordt aangezet.

  Ben je aan het inschrijven in de juiste leeftijdscategorie? Kijk altijd naar het technische reglement van jouw desbetreffende discipline om te achterhalen welke leeftijdscategorie de juist is voor jouw sporter.

  Wel de juiste leeftijdscategorie, nog geen sporters? Kijk in het ledenadministratiesysteem van jouw club of de leeftijden wel goed zijn opgegeven.

  Is de leeftijd wel goed, maar de sporter staat niet aangemeld als lid? Dan kun je deze natuurlijk ook niet terug vinden in het inschrijfsysteem.

 • Kunnen wij een voorkeursdag ingeven?

  Bij het opmerkingenveld kun je een voorkeursdag opgeven.

 • Hoe moet ik inschrijven? Als team, individu of duo?

  Dit staat beschreven in het technische reglement van de desbetreffende discipline. Ga naar de pagina wedstrijdzaken, Kies je sport en ga vervolgens naar "Oefenstof en Reglementen".

 • Wat zijn de inschrijfgelden?

  De inschrijfgelden matrix vind je hier.

 • Hoe kan ik een opmerking plaatsen bij mijn inschrijving? Zoals bijvoorbeeld dat mijn sporter onder een andere club uitkomt?

  Team inschrijving
  Bij de team inschrijving kan je het team een teamnaam geven, direct eronder kun je dan opmerkingen toevoegen voor dit specifieke team. Als deze opmerking geldt voor de gehele club dan kan je dat daar ook noemen.
   

  Individuele inschrijving
  Wanneer je een sporter hebt ingeschreven, staat er naast de naam van de sporter een prullenbakje en een pennetje. Klik op de pen, je krijgt nu een pop-up scherm. Binnen dit scherm kun je een andere clubnaam en/of opmerkingen plaatsen voor deze specifieke sporter. Hier kan je ook voor de gehele club een opmerking plaatsen, bijvoorbeeld: onze vereniging geeft voorkeur aan de zaterdag wedstrijden. 
   

 • Kan ik zelf wijzigingen doorvoeren? Tot wanneer is dit mogelijk?

  Ja, je kunt zelf wijzingen doorvoeren zolang de inschrijfdatum nog niet verstreken is. Wanneer je nog zaken wilt wijzigen na de inschrijfdatum is dit alleen mogelijk tegen een administratieve heffing. De wijzingen moeten dan door jezelf doorgegeven worden aan de desbetreffende organisatie commissie; LTC, DTC, RTC of Rayon.

 • Ik wil graag samen met een andere club een team opgeven, hoe moet dit?

  Wat leuk dat je de samenwerking aangaat met een andere club! Bij het inschrijven moeten jullie dezelfde teamnaam hanteren, bijvoorbeeld: “Samen groep 2”. Geef vervolgens ook in het opmerkingenveld aan met welke club je een samenwerking aangaat. Geen zorgen als je het minimum aantal deelnemers voor een team hierdoor niet hebt gehaald, de inschrijving is geldig.

 • Ik zie mijn sporters niet in het systeem. Hoe kan dit?

  In het ledenadministratiesysteem van jouw club sta jij niet aangemeld met de functie “trainer-coach” of “bestuurslid”. Laat dit aanpassen in het ledenadministratiesysteem bij de ledenadministratie van je eigen club. Is dit al gedaan? Dan moet bij moet de functie worden aangemeld. Voor zowel Club-assistent als AllUnited zijn instructies beschikbaar.

  De ledenadministratie kan als het niet lukt contact opnemen met Club-assistent of AllUnited voor verdere hulp.

 • Waarom kan ik een bepaalde wedstrijd niet vinden?

  Controleer eerst aan de rechterkant bij de filterfunctie of de wedstrijd misschien bij het district, regio en rayon commissie staat ingedeeld. Is de wedstrijd dan ook niet te vinden? Dan is de inschrijving al gesloten of wij hebben geen planning ontvangen van de desbetreffende commissie. Informeer via de mail dan bij de organisatie commissie naar de planning en neem de contactpersoon van de desbetreffende discipline mee in de cc. Contactpersonen van de KNGU staan per discipline aangegeven op de website.  Klik op de desbetreffende discipline om te zien wie de contactpersoon is. Per discipline is er ook een contactblokje beschikbaar, hier kun je de contactgegevens vinden van de verschillende organisatie commissies.

  Voor elke discipline en/of district/regio/rayon kan de inschrijftermijn anders zijn. Kijk bij de wedstrijdinformatiepagina van de discipline waarvoor jij wilt inschrijven en kijk of daar al informatie bekend is, zoals bijvoorbeeld een handboek van de regio.

  Wanneer je in het inschrijfsysteem zit en je voor een bepaalde wedstrijd wil inschrijven staat er ook altijd vermeld tot wanneer het mogelijk is om voor deze specifieke wedstrijd in te schrijven.

 • Wat is de inschrijftermijn van de wedstrijd waarvoor ik wil inschrijven?

  De inschrijfdatum is in het technisch reglement van de desbetreffende discipline vastgelegd.

  De verschillende vrijwilligersgroepen zullen jullie na sluiting van het inschrijfsysteem z.s.m. op de hoogte brengen van de wedstrijdindelingen. Ze doen enorm hun best!

  Lukt het inschrijven niet? Controleer eerst de “veel gestelde vragen” onderaan de inschrijfsysteem pagina.

  Handleiding voor AllUnited.
  Handleiding voor club assistent.

  Voor de overige disciplines staat de inschrijfdatum op: dutchgymnastics.nl > klik op trainers en coaches > klik op wedstrijdsport > klik op discipline > kies je discipline > scrol naar beneden > klik op wedstrijdinformatie > zoek het handboek van jouw district/regio

 • Waar moet ik mijn juryleden opgeven in het inschrijfsysteem?

  Dit doe je in het opmerkingenveld.

  Team inschrijving
  Bij de teaminschrijving kan je het team een teamnaam geven, direct eronder kun je dan opmerkingen toevoegen voor dit specifieke team. Als deze opmerking geldt voor de gehele club dan kan je dat daar ook noemen.

  Individuele inschrijving
  Wanneer je een sporter hebt ingeschreven, staat er naast de naam van de sporter een prullenbakje en een pennetje. Klik op de pen, je krijgt nu een pop-up scherm. Binnen dit scherm kun je een andere clubnaam en/of opmerkingen plaatsen voor deze specifieke sporter. Hier kan je ook voor de gehele club een opmerking plaatsen, bijvoorbeeld: onze vereniging geeft voorkeur aan de zaterdag wedstrijden. 

 • Ik kan de trainer-coach niet selecteren. Hoe kan dit?

  In het ledenadministratiesysteem van jouw club moet de trainer-coach aangemeld staan met de functie “trainer-coach”. Laat dit aanpassen in het ledenadministratiesysteem bij de ledenadministratie van je eigen club. Is dit al gedaan? Dan moet bij de functie worden aangemeld. Voor zowel Club-assistent als AllUnited zijn instructies beschikbaar.

  De ledenadministratie kan als het niet lukt contact opnemen met Club-assistent of AllUnited voor verdere hulp.

De KNGU
 • Hoe is de KNGU bereikbaar?

  Het serviceteam en de accountmanagers zijn tijdens de coronacrisis van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 055 505 8700. Op donderdag is het team bereikbaar ook 's avonds bereikbaar tot 21.00 uur.

  Mailen kan ook via [email protected]. Je mail wordt na 17.00 uur en in het weekend niet gelezen.

DG The Coach - Trainer-Coaches
DG The Coach - Clubbestuurders
Verzekeringen
 • Wat is het verschil tussen een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering?

  Een ongevallenverzekering keert een percentage uit van een vooraf vastgesteld bedrag ingeval van blijvende invaliditeit of dood. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de geleden schade van een gedupeerde wanneer je aansprakelijk gesteld wordt.

 • Wat betekent een secundaire dekking?

  De aansprakelijkheidsverzekering biedt een secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNGU in aanmerking.

 • Wie zijn er verzekerd onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering?

  De leden van jouw club, de trainers-coaches en vrijwilligers mits zij aangemeld zijn bij de KNGU via de ledenadministratiesystemen (AllUnited of Club-assistent).  

  NIET verzekerd zijn: ZZP'ers en commerciële bedrijven. 

 • Wie zijn er verzekerd onder de collectieve ongevallenverzekering?

  De leden van jouw club, de trainers-coaches en vrijwilligers mits zij aangemeld zijn bij de KNGU via de ledenadministratiesystemen (AllUnited of Club-assistent). ZZP'ers vallen niet onder de collectieve ongevallenverzekering. Ben je ZZP’er en wil je een verzekering afsluiten, bekijk de mogelijkheden op de website van Everion Sport.

 • Hoe meld ik een schade/ongeval?

  Als lid van de KNGU meld je vanaf 1 januari een (mogelijke) schade of aansprakelijkheidsstelling bij Everion Sport. 

  • Een melding kun je doen via deze pagina op de site van Everion Sport. 
  • Telefonisch in geval van calamiteiten op telefoonnummer 06 - 83 71 23 27 (Marcel van Rooijen). 
    

  Telefonisch contact en heb je al een schadenummer? Vermeld dan het schadenummer. Nog geen schadenummer? Vermeld dan de contactgegevens van jouw club en het KNGU lidmaatschapsnummer. Everion Sport neemt vervolgens contact met de afzender op.

 • Wat wordt verstaan onder de term ‘ongeval’?

  Een ongeval is een plotselinge, tegen de wil van de verzekerde, van buiten komende geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat met overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg.

 • Valt een opgelopen blessure tijdens de training binnen de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de KNGU?

  Soms kan er tijdens een training een oefening verkeerd gaan en komt de sporter verkeerd neer wat leidt tot bijvoorbeeld een blessure. Dit kan gebeuren bij een training en het risico wat hierbij optreedt, hoort bij een normale ‘training’. Dit is niet verzekerd. In de regel zijn deze kosten verzekerd op een ziektekostenverzekering.

  Uitzondering kan zijn indien er sprake is van onrechtmatig handelen. Van een onrechtmatige daad is bijvoorbeeld sprake als een derde een fout heeft gemaakt die hem kan worden verweten bij een onzorgvuldige handeling of onoplettendheid.

 • Valt een opgelopen blessure tijdens een wedstrijd binnen de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de KNGU?

  Op een aansprakelijkheidsverzekering kan alleen maar schade worden geclaimd indien er sprake van onrechtmatig handelen. Van een onrechtmatige daad is bijvoorbeeld sprake als een derde een fout heeft gemaakt die hem kan worden verweten bij een onzorgvuldige handeling of onoplettendheid.

 • Wat is het eigen risico onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering?

  € 500,00 Euro voor zaakschade

  € 5.000,00 Euro voor personenschade

 • Hoe is het verzekeringstechnisch geregeld wat betreft verzekeringen/aansprakelijkheid van mensen die mee komen trainen en geen lid zijn?

  Als leden niet-leden meenemen naar de training, of de club stelt de training open voor niet-leden, dan gelden daar in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Deze niet-leden vallen dan onder de dekking van de ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.

 • Als de club een open les organiseert om zo meer leden te werven, vallen de deelnemers dan ook onder de verzekering als zij mee sporten?

  Ja, deze aspirant-leden vallen onder de categorie ‘proeflesser’ voor zowel de ongevallen- als voor de aansprakelijkheidsverzekering.

 • Onze club leent materialen van leden of andere clubs. Is dit verzekerd?

  Geleend materiaal valt niet onder de collectieve verzekeringen die de KNGU heeft afgesloten. We adviseren eigenaren van de betreffende materialen te laten checken of buitenshuis gebruik van deze materialen onder hun eigen inboedel- en/of inventarisverzekering valt. Mocht dit niet gedekt zijn, dan zouden zij aan hun eigen verzekeraar kunnen vragen of zij een aanvullende verzekering hiervoor kunnen afsluiten. Daarnaast biedt Everion Sport aanvullende verzekeringen die je kunt afsluiten. Op deze website lees je meer informatie over de polissen, tarieven en hoe je een aanvullende verzekering afsluit. 

 • Wat voor een verzekering hebben wij nodig zodat onze (gym)materialen zijn verzekerd in geval van brand, lekkage, schade?

  Een uitgebreide gevarenverzekering waarop het materieel is verzekerd. Deze verzekering kan een club bij elke willekeurige verzekeraar afsluiten. De KNGU heeft voor deze verzekering geen collectief geregeld. Je kunt zelf via Everion Sport verschillende aanvullende verzekeringen afsluiten. Op deze website lees je meer informatie over de polissen, tarieven en hoe je een aanvullende verzekering afsluit.

 • Is er dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering voor het op- en afbouwen van de toestellen?

  Ja, er is dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering indien er letselschade ontstaat. Schade aan toestellen is niet verzekerd.

 • Ben ik als trainer-coach verzekerd als ik gymlessen geef?

  Als trainer-coach ben je verzekerd als jouw club lid is van de KNGU en jou heeft ingeschreven in de ledenadministratie (AllUnited of Club-assistent) én heeft aangemeld bij de KNGU.

  Let op: als ZZP'er dien je zelf jouw verzekeringen af te sluiten en ben je niet verzekerd via de KNGU, ook al ben je lid. Ben je ZZP’er en wil je een verzekering afsluiten, bekijk de mogelijkheden op de website van Everion Sport.

 • Is een sporter die bij meerdere gymclubs sport verzekerd?

  Als beide clubs lid zijn van de KNGU en de sporter is ingeschreven in de ledenadministratie van de clubs en is aangemeld bij de KNGU, dan is de sporter verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.

 • De club organiseert een wedstrijd/evenement maar de officiële EHBO kan niet aanwezig zijn. Mag er ook een andere vrijwilliger die niet aangesloten is bij de club maar wel in bezit is van een EHBO diploma komen helpen?

  Zoals geschreven in het Huishoudelijk Reglement van de KNGU zijn de regels met betrekking tot EHBO op wedstrijden:

  Bij alle wedstrijden moet minimaal één gediplomeerde EHBO’er aanwezig zijn. Deze taak mag ook door een ter zake kundig (para)medicus worden uitgevoerd. De medische begeleiding of EHBO’er moet aanwezig zijn gedurende de gehele wedstrijd.

  Voor evenementen (sportwedstrijden vallen hier ook onder) is bepaald dat er minimaal één EHBO’er voor 750 bezoekers aanwezig moet zijn. Dit betekent dat ook voor een demoshow of clubkampioenschappen er EHBO aanwezig moet zijn.

  Als je een vergunning nodig hebt voor het organiseren van een evenement dan moet je aan de wettelijke EHBO-eisen voldoen. Informeer bij jouw gemeente naar de eisen omdat deze eisen per gemeente verschillen.

 • Gelden er vanuit de polisvoorwaarden andere eisen voor de discipline Freerunning/parkour?

  Freerunning-parkour activiteiten zijn meeverzekerd binnen de activiteiten omschrijving en de polisvoorwaarden, als er aan de volgende eisen wordt voldaan:

  Freerunning-parkour activiteiten binnen:

  • De training staat onder toezicht van gekwalificeerde trainers (minimaal N3 licentie).
  • Er wordt gebruik gemaakt van gymtoestellen en veiligheidsmiddelen waaronder matten.
  • Nadruk binnen de training ligt op het veilige trainen, waarbij wordt gewerkt met een methodische opbouw (laag naar hoog, langzaam naar snel, etc.)
  • Bij sprongoefeningen op hoogte wordt gebruik gemaakt van de daarvoor bestemde valmatten.

  Freerunning-parkour activiteiten buiten:

  • De training staat onder toezicht van gekwalificeerde trainers (minimaal N3 licentie).
  • Er wordt alleen getraind op grasveldjes, parkjes en schoolpleinen. Al deze terreinen, zijn voor het verkeer afgeschermd.
  • Er wordt voornamelijk gewerkt aan conditietraining in groepsverband.
  • Er worden geen gymnastische oefeningen gedaan, zoals salto’s, zwaaien en ook geen sprongen van hoogte.

  Bij afwijking van het bovenstaande is er geen dekking voor de activiteiten welke te maken hebben met “Freerunning-parkour”.

 • Wie moeten wij bij ouder- en kind gym opgeven in de ledenadministratie?

  Wanneer de ouder actief deelneemt aan de les en zelf gymactiviteiten uitvoert adviseren wij dat zowel ouder als kind opgegeven worden in de ledenadministratie. Beide zijn daarmee op collectieve basis (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

  Wanneer het kind deelneemt aan de gymles en de ouder als begeleider aanwezig is en zelf geen gymactiviteiten uitvoert, geef je alleen het kind op als lid in de ledenadministratie. Hiermee is het kind op collectieve basis (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en verzekeringen als we buiten sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  “Dekking is akkoord voor buiten sporten indien het sporten is gericht op conditie- en spierontwikkeling. In principe vallen hier de oefeningen onder die ook binnen uitgevoerd worden op de desbetreffende toestellen.

  Maak gebruik van gecertificeerde materialen en toestellen die al buiten aanwezig zijn. Deze toestellen laat de gemeente namelijk periodiek controleren en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid.  
   
  Wil je toestellen gebruiken die normaal gesproken in de gymzaal staan, beperk je dan tot toestellen die niet verankerd hoeven te worden. Ook is het belangrijk dat je leden laat sporten op gekeurde toestellen. Particuliere toestellen zoals een zelf in elkaar gezet rekstok of tuintrampoline brengen te veel risico's met zich mee en vallen niet onder de dekking van de verzekeringen die vanuit de KNGU zijn afgesloten.” 

  Neem bij twijfel contact op met onze intermediair Everion Sport.  
  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina. 

   

 • Welke toestellen mogen we verzekeringstechnisch wel en welke niet buiten gebruiken?

  Buiten sporten wordt vanuit de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering gedekt indien het sporten is gericht op conditie- en spierontwikkeling. In principe vallen hier de meeste oefeningen onder die ook binnen uitgevoerd worden op de desbetreffende toestellen.  

  Maak gebruik van gecertificeerde materialen en toestellen die al buiten aanwezig zijn. Denk hierbij aan speeltuin- en schoolpleinobjecten en calisthenics toestellen.  Deze toestellen laat de gemeente namelijk periodiek controleren en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid. 

  Wil je toestellen gebruiken die normaal gesproken in de gymzaal staan, beperk je dan tot toestellen die niet verankerd hoeven te worden. Ook is het belangrijk dat je leden laat sporten op gekeurde toestellen. De regels hiervoor zijn voor de hal en buiten gelijk! Particuliere toestellen zoals een zelf in elkaar gezet rekstok of tuintrampoline brengen te veel risico's met zich mee en vallen niet onder de dekking van de verzekeringen die vanuit de KNGU zijn afgesloten. Toestellen die je wel buiten kan gebruiken, uiteraard onder deskundige leiding en periodiek gekeurd zijn bijvoorbeeld een mini-trampoline, kast, bok, bank, balk, matten, airtrack en springplank. 

 • Er geeft een assistent-trainer of trainer zonder N3 licentie zelfstandig les. Is er dan wel dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering?

  De KNGU heeft als doelstelling om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van de gymsport. Vanuit het Huishoudelijk Reglement (pagina 5-3) schrijft de KNGU voor dat iedere trainer-coach in het bezit is van een geldige niveau 3 licentie. Met deze licentie is de trainer-coach bevoegd en bekwaam om leiding te geven aan sport- en beweegactiviteiten. De trainer-coach kan zelfstandig les- en trainingsprogramma's voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast is de trainer-coach in staat om sportactiviteiten of -wedstrijden te organiseren. Na het behalen van een KNGU niveau 3 opleiding is de trainer-coach bekend met de visie op de gymsport en weet hij/zij hoe hij/zij pedagogisch kan handelen. Een licentie geeft per niveau (KSS 3, 4 of 5) de bekwaamheid van de licentiehouder aan.

  Als er een assistent-trainer of trainer zonder N3 licentie toch wordt ingezet en de groep zelfstandig draait vanwege een legitieme reden (bijvoorbeeld nog niet in bezit van een N3 licentie, vervanging i.v.m. ziekte of verlof, tekort aan trainers met N3 licentie binnen de club) dan is er wel dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering. Uitzondering is de discipline freerunning-parkour. Bij deze discipline dient er altijd een trainer-coach voor de groep te staan in het bezit van minimaal een N3 licentie.

 • Hoe kan ik contact opnemen met Everion Sport?

  Ben je op zoek naar advies op het gebied van verzekeringen? Je kunt dan contact opnemen met: 

  Marcel van Rooijen 
  [email protected] | 06 – 83 71 23 27 | 0186 – 70 02 36 (bereikbaar van 08.30-17.00 uur) 

 • Wij hebben trainer-coaches in loondienst waarbij de verloning is geregeld via een externe partij. Zijn deze trainer-coaches (aanvullend) verzekerd voor de aansprakelijkheidsverzekering?

  Ja, deze trainer-coaches zijn (aanvullend) verzekerd voor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wereld Gymnaestrada
 • Wanneer vindt de Wereld Gymnaestrada 2027 plaats?

  De volgende editie van de Wereld Gymnaestrada vindt plaats van 11 tot en met 17 juli 2027 in Lissabon, Portugal.

 • Wat is de Wereld Gymnaestrada?

  De World Gymnaestrada (officiële benaming) is een wereldwijd, niet-competitief evenement dat elke vier jaar wordt gehouden met het grootste aantal actieve deelnemers van elk gymsportevenement. Deelname is voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, ras, religie, cultuur, bekwaamheid of sociale status. Alle deelnemers trainen om hun optreden uit te voeren op de World Gymnaestrada, maar dat is niet het enige doel. Het gaat meer om de hele ervaring, de festiviteiten en het gevoel erbij te horen. Met trots hun land vertegenwoordigend, heeft het evenement een licht Olympisch gevoel. Gymsport van over de hele wereld komt samen, na enkele jaren opnieuw herenigd, waarbij internationale vriendschappen worden versterkt en taal- en cultuurverschillen worden overbrugd.

Werkeverschap
 • Moet je de afspraken met de vrijwilligers wel of niet vastleggen?

  Er zijn altijd afspraken die binnen de sportclub gelden waarvan het handig is om ze vast te leggen. Ook kan het verstandig zijn om afspraken over vergoedingen te onderbouwen en vast te leggen. Bij het vastleggen van de afspraken is het wel van belang om duidelijk voor ogen te hebben welke zaken men wil regelen en vastleggen. Afspraken met vrijwilligers hebben vaak een andere doelstelling en inhoud hebben dan afspraken met werknemers. Op sportwerkgever.nl staan modellen van arbeidsovereenkomsten en een vrijwilligersovereenkomst.

 • Moet de club een urenadministratie bijhouden van een vrijwilliger?

  Nee, de Belastingdienst verlangt niet dat vrijwilligersorganisaties een urenadministratie bijhouden ter onderbouwing van de vrijwilligersvergoeding. Overschrijdt men de maximale normbedragen per uur, maand en jaar dan zal de organisatie wel een urenadministratie moeten bijhouden omdat zij loonbelasting verschuldigd is.

 • Hoe registreer je de vrijwilligersvergoeding?

  Er is geen voorgeschreven registratie. Op sportwerkgever.nl is een voorbeeldmodel beschikbaar. Vindt een werkelijke kostenvergoeding plaats dan moeten de kostendeclaraties met de nota bij de administratie worden bewaard.

 • Mogen vrijwilligers die een bijstandsuitkering hebben een vrijwilligersvergoeding ontvangen?

  Ja, en sinds 1 april 2017 zijn deze bedragen zelfs gelijk aan die van andere vrijwilligers: een maximale vergoeding van € 190,- per maand en € 1.900,- per jaar (niveau 2023).

  Is de vrijwilliger jonger dan 27 jaar dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt er gekort op de uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

 • Welke reiskostenvergoeding mag de club geven en hoe moet de vergoeding onderbouwd worden?

  Zowel de kosten voor het gebruik van eigen auto als de kosten voor het openbaar vervoer kunnen worden vergoed. Als de vrijwilliger met het openbaar vervoer reist zijn de kaartjes voor trein, bus, tram en taxi een legitieme onderbouwing. Bij het gebruik van de eigen auto kunnen vrijwilligers de werkelijke kosten per kilometer vergoed krijgen. Ook als dat hoger is dan de belastingvrije kilometervergoeding voor werknemers (€ 0,21 per km). Om inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van een auto kan men de ANWB raadplegen. De ANWB heeft staatjes waarin voor bijna elk autotype wordt aangegeven wat de gebruikskosten zijn. Deze staatjes geven een goede indicatie en zijn als zodanig bruikbaar voor de onderbouwing van de kilometervergoeding.

  NB: maakt jouw club gebruik van de vrijwilligersvergoedingsregeling? Dan kan je daarnaast niet nog apart een reiskostenvergoeding verstrekken. De vrijwilliger wordt geacht deze onkosten vanuit de vrijwilligersvergoeding te betalen.

 • Wat moet de club doen als de vrijwilligersvergoeding hoger is dan de maximale normbedragen?

  Als de vrijwilligersvergoeding hoger is dan de maximale normbedragen zijn zowel de club als de vrijwilliger verplicht daarvan aangifte te doen. Als de maximale normbedragen worden overschreden en niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven, is men over het gehele bedrag belasting verschuldigd. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

 • Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast als loon?

  Het kan zijn dat een vrijwilliger meer ontvangt dan de maximum bedragen. En dat het bedrag ook hoger is dan de door de vrijwilliger gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. De vrijwilliger geeft deze inkomsten op in de aangifte inkomstenbelasting. 

  Werkt de vrijwilliger bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijgt de vrijwilliger per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet de vrijwilliger de vergoedingen opgeven in de aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting tenzij de vergoeding de kosten dekt.

 • De club betaalt de KNGU opleiding voor de vrijwilliger. Valt deze ook onder de vrijwilligersregeling?

  Ja, ook de kosten van de opleiding moet bij de toetsbedragen worden opgeteld.

 • Valt het bijwonen van een vrijwilligersborrel georganiseerd door de club ook onder de vrijwilligersregeling?

  De waarde van een vrijwilligersborrel moet bij de toetsbedragen worden opgeteld. Uit pragmatische overwegingen kan de waarde van de vrijwilligersborrel worden gedeeld door het aantal genodigden en kan het bedrag per persoon bij de aanwezige vrijwilligers in aanmerking worden genomen.

AVG-wetgeving
 • Voor wie geldt de AVG-wet

  De Europese privacywet geldt al vanaf 25 mei 2018 voor alle organisaties/clubs die persoonsgegevens verwerken. Dat is dus bijna elke organisatie/club. Denk aan:

  • Bedrijven, groot
  • Bedrijven, MKB (midden/klein)
  • ZZP’ers
  • (Sport)clubs
  • Zorginstanties en -professionals
  • Verenigingen van eigenaren
  • Stichtingen

  De wet geldt voor álle bedrijven, organisaties en clubs die persoonsgegevens verwerken van klanten, personeel, leden of andere personen. De wet maakt geen onderscheid tussen grote of kleine organisaties/clubs. Kortom, iedereen moet aan deze wet voldoen. En omdat er actieve controle is van AP (Autoriteit Persoonsgegevens) is het slim om te zorgen dat je er aan voldoet.

 • Hoe weet ik of ik ook aan de AVG-regels moet voldoen?

  Dat moet iedereen. Als je persoonsgegevens in je bezit hebt, zoals naam, adres, e-mailadressen van bijvoorbeeld klanten, personeel, leden, etc. Als je dat soort gegevens opslaat, moet je aan de AVG-wet voldoen. De Europese privacywet geldt voor álle organisaties/clubs die persoonsgegevens verwerken, ongeacht of ze klein of groot zijn, nationaal of internationaal, privaat of publiek. Ook al doe je er weinig mee, dan moet je dat wel opschrijven. De wet verplicht je om aan te tonen hoe je met persoonsgegevens omgaat.

 • Ik sla (bijna) geen persoonsgegevens op. Moet ik dan toch aan de wet voldoen?

  Ja. De wet maakt geen onderscheid tussen grote en kleine organisaties/clubs of veel en weinig gegevens. Bijna elke organisatie/club in Nederland verwerkt persoonsgegevens, bijvoorbeeld in een klantenbestand, een ledenbestand, de personeelsadministratie, een CRM-systeem of bij gebruik van cameratoezicht. In alle gevallen moet je vastleggen wat je doet (of juist niet doet) om aan de AVG-regels te voldoen.

 • Wat gebeurt er als ik niet aan de AVG-regels voldoe?

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert actief of organisaties/clubs zich aan de AVG houden. Dat doen ze na klachten (circa 25.000 per jaar) of via steekproeven of na datalekken (circa 24.000 per jaar). Zij kunnen ook boetes uitdelen. Boetes kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet als je je niet houdt aan deze privacywetgeving. De AP heeft meerdere boetes opgelegd voor uiteenlopende overtredingen. Enkele recente voorbeelden zijn € 475.000 voor Booking.com, € 12.000 voor een orthodontiepraktijk, € 525.000 voor een loyaltyplatform en € 15.000 voor een onderhoudsbedrijf. Opvallend is dat de laatste tijd meer kleine(re) organisaties worden gecontroleerd en beboet. Zorg dat je je AVG op orde hebt, zodat het jou niet overkomt.

 • Wat gebeurt er als ik AVG-proof ben en de wet verandert?

  Aan de AVG-wetgeving voldoen is een continu proces. Wanneer je een abonnement hebt bij het AVG-Programma, informeren en begeleiden zij je hierbij. Zodra er iets wijzigt, word je daarvan op de hoogte gebracht. Je moet zelf ook regelmatig checken of alles in je AVG-Programma nog up-to-date is. Heb je nieuwe leveranciers of medewerkers? Sla je extra gegevens op? Kloppen je back-ups nog? AVG-proof blijven kan alleen als je regelmatig checkt of je alles nog op orde hebt. Klaar zijn met AVG bestaat dus sowieso niet.

Juryleden

Antwoord niet gevonden?

Ons serviceteam is tot 00:00 bereikbaar

1. Facebook

2. E-mail